Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica

Datum: 09.12.2020, Srijeda
NN br. 136/2020

Odlukom se utvrđuje vrsta poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji su prihod Proračuna Općine Zlatar Bistrica.

Općinski porezi su:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica (Nar. nov., br. 109/17.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, a može se vidjeti ovdje. 

Povratak na nove propise