Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2020.

Datum: 02.09.2020, Srijeda
NN br. 98/2020

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. srpnja 2020. iznosi 1.590,01 kn.

Novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja ostvarili od 1. siječnja 1999. do 30. lipnja 2020. usklađuju se od 1. srpnja 2020. za 1,41 %.

Ova Odluka stupa na snagu 10. kolovoza 2020., a primjenjuje se od 1. srpnja 2020.

Povratak na nove propise