Odluka o porezima Grada Čakovca

Datum: 30.10.2020, Petak
NN br. 119/2020

Odlukom se utvrđuju vrste poreza Grada Čakovca, stope i visine poreza, način obračuna i plaćanja te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima (Sl. gl. Grada Čakovca 1/17., 5/17., 5/18. i 5/20.).

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2021., osim odredbi u vezi stope prireza porezu na dohodak koja se primjenjuju od 1. studenoga 2020. Odluka se može vidjeti ovdje

Povratak na nove propise