Odluka o porezima Grada Daruvara

Datum: 06.04.2021, Utorak
NN br. 35/2021

Ovom Odlukom utvrđuju se lokalni porezi koji pripadaju Gradu Daruvaru, visina stope i svote poreza te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Porezi Grada Daruvara su:

  1. prirez porezu na dohodak
  2. porez na potrošnju
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Stopa prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju ostaje ista kao i ranije.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, osim odredbe o prirezu poreza na dohodak koja stupa na snagu 1. svibnja 2021. godine. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise