Odluka o porezima Općine Tisno

Datum: 07.04.2021, Srijeda
NN br. 36/2021

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza Općine Tisno, stope i visine poreza, način obračuna i plaćanja te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Porezi Općine Tisno su:

  1. prirez porezu na dohodak,
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na kuće za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina.

Stopa prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju ostaje ista kao i ranije.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, osim odredbe o prirezu poreza na dohodak koja stupa na snagu 1. svibnja 2021. godine. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise