OIB od 1. siječnja 2010.

Datum: 01.12.2009, Utorak
Autor: LJ.M.

Zakon o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 60/08. – dalje: Zakon) i njegov provedbeni propis, Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (Nar.nov., br. 1/09. – dalje: Pravilnik) primjenjuju se od 1. siječnja 2010. Prema čl. 5. Zakona, obveznici primjene OIB-a su osobe kojima je OIB dodijeljen: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem u RH i strane osobe.

Kako OIB zamjenjuje MBG fizičkih osoba (građana i samostalnih obrtničkih djelatnosti), te MB pravnih osoba, to znači da OIB od 1. siječnja 2010. treba istaknuti na svim poslovnim papirima i ispravama koje se koriste za porezne i ostale potrebe u poslovanju.

Korisnici OIB-a su, trgovačka društva, obrtnici "dobitaši", obrtnici "dohodaši", ustanove, banke, udruge, vjerske zajednice, političke stranke i ostale pravne osobe, neovisno o tome jesu li ili nisu obveznici PDV-a, poreza na dobitak ili dohotka. Sve prethodno navedene osobe trebaju najkasnije do kraja ove godine prilagoditi poslovne i porezne dokumente kako bi već izdavanjem prvih isprava u 2010. sadržajem zadovoljili propisani uvjet, odnosno da ovisno o vrsti dokumenta sadrži i OIB izdavatelja, a u nekim slučajevima i primatelja isprave.

Jedan od najvažnijih poreznih dokumenata je račun koji treba sadržavati OIB ne samo izdavatelja, nego i primatelja računa. Ostali elementi računa, prema propisima o PDV-u, računovodstvenim i ostalim propisima nisu se promijenili.

Od 1. siječnja 2010., poslodavci trebaju evidentirati i pribaviti OIB-e svojih zaposlenika za potrebe matične evidencije radnika. Poslodavcima je taj podatak potreban jer zamjenjuje MBG, te će ga koristiti od 1. siječnja 2010. na svim izvješćima na kojima je prije bio tražen podatak o MBG. To su primjerice izvješća u vezi isplate plaće na R-Sm obrascu, obrascu DNR – Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada, Obrascu IP i dr.

Poduzetnici - isplatitelji dohotka trebaju dobiti podatak o OIB-u i od povremenih autora i drugih fizičkih osoba kojima je isplaćen drugi dohodak u 2009. kako bi taj podatak mogli evidentirati na obrascu ID-1 – Izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu, koji se u 2010. dostavlja PU. OIB je potreban i za evidentiranje na potvrdama o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku koje isplatitelji trebaju predati fizičkim osobama za potrebe godišnje porezne prijave na DOH obrascu.

Osim navedenih izvješća i evidencija, poslodavci trebaju koristiti OIB i u svim ostalim izvješćima u kojima se traži podatak o MB poslodavca - društva ili MBG- fizičke osobe. Obveza iskazivanja OIB-a odnosi se na sve dokumente koji se izdaju, odnosno podnose od 1. siječnja 2010. pa i kad se radi o poslovnom događaju iz 2009. Prema raspoloživim informacijama MB poduzetnika još neko vrijeme će se koristiti, kao npr. na financijskim izvještajima koji se predaju FINI u 2010. za 2009. godinu itd.

Opširnije o primjeni OIB-a od 1. siječnja može se pročitati u časopisu RRiF br. 10/09., str. 119.

Povratak na vijesti