Oporezivanje isplate autorskih prava nasljedniku temeljem sudske presude

Datum: 25.05.2016, Srijeda
Klasa: 410-01/16-01/0970
Davatelj: Porezna uprava

        Zaprimljen je upit o oporezivanju isplate autorskih prava nasljedniku temeljem sudskih presuda, vlasniku naslijeđenih autorskih prava, a temeljem autorskog djela pokojnog oca koji je koautor autorskog djela. Vlasnik autorskih djela je pravna osoba.

        Autorsko pravo i srodna prava uređena su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 167/03., 79/07., 80/11., 125/11., 141/13. i 127/14.). Predmetom autorskog prava smatra se autorsko djelo sukladno čl. 13. Zakona. Člankom 5. Zakona propisano je da se autorskim djelom smatra originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu. Člankom 41. Zakona propisano je da je autorsko pravo nasljedivo. Nasljednicima pripadaju sva prava koja bi pripadala autoru, ako zakonom nije drugačije određeno. Autorsko pravo, sukladno čl. 99. do 104. Zakona, traje za života autora i sedamdeset godina nakon njegove smrti.

        Sukladno čl. 77. Zakona autorsko pravo je samostalno i neovisno od prava vlasništva na autorsko djelo. U ovom slučaju pravna osoba, kao organizacija za radiodifuziju, je vlasnik autorskog djela i ima isključiva prava reemitiranja, a sukladno čl. 143. Zakona. Pravo organizacije za radiodifuziju ne utječe ni na koji način na autorsko pravo njegovog vlasnika.

        Člankom 27. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 104/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH-120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH-83/14., 143/14.) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatraju, između ostalog, primitci od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava.

        Stavkom 5. čl. 40. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14., 137/15.) imovinskim pravima smatraju se autorska prava, prava industrijskog vlasništva i druga imovinska prava, prema posebnim propisima. Autorskim pravima smatraju se prava prema propisima kojima se uređuju autorska i srodna prava točnije prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima.

        Stavkom 8. čl. 40. Pravilnika propisano je da dohodak od imovinskih prava iz st. 5. istog članka ostvaruju autorovi sljednici (nasljednici ili stjecatelji) ako stečena imovinska prava ustupaju uz naknadu na određeni rok. Ograničeno vrijeme ustupanja prava postoji i onda ako ugovorom rok prestanka korištenja prava nije utvrđen. Ne radi se o dohotku od imovinskih prava u slučaju ako autori ustupaju pravo na vlastita autorska djela, već se po toj osnovi utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti iz čl. 18. st. 2. Zakona odnosno drugi dohodak prema čl. 32. Zakona o porezu na dohodak.

        Predujam poreza na dohodak od imovinskih prava, u skladu s čl. 50. st. 2. Zakona o porezu na dohodak obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji primitka kao predujam poreza po odbitku istodobno s isplatom primitka i to od ukupne naknade primjenom stope od 25%, bez priznavanja osobnog odbitka iz čl. 36. Zakona.

        Sukladno navedenim propisima isplate naknada za repriziranje autorskih djela, naslijeđenih rješenjem o nasljeđivanju smatraju se imovinskim pravima. Stoga je isplatitelj pri isplati takvih naknada dužan utvrditi predujam poreza na dohodak od imovinskih prava po stopi 25%. 

Povratak na mišljenja