Oporezivanje prodaje grickalica i napitaka u autobusima

Datum: 10.05.2016, Utorak
Klasa: 410-19/15-01/326
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se s upitom u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost. Podnositelj upita navodi da u svrhu širenja postojeće ponude prikuplja informacije vezano uz projekt „Prodaja grickalica i napitaka u autobusima“. U upitu se također navodi da se predmetni autobusi kreću kroz nekoliko država članica Europske unije, stoga podnositelj upita postavlja pitanje koji PDV bi se morao obračunati u tom slučaju te postavlja pitanje vezano uz fiskalizaciju ukoliko bi se proizvod prodavao u Njemačkoj, Italiji ili primjerice u Srbiji. Također, upućena su ista pitanja i u slučaju kada bi se predmetna prodaja provodila putem snack-aparata u autobusima. 

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
      1. Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. 
      Sukladno odredbama članka 7. stavka 1. Zakona isporuka dobara u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona je prijenos prava raspolaganja materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika.
      Odredbama članka 12. Zakona propisano je da se mjestom isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze smatra mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke.
      Obzirom na navedeno, mjesto oporezivanja kod isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze do kupca je mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke. Stoga, ukoliko bi se isporuka grickalica i napitaka u autobusima obavljala putnicima na području Republike Hrvatske takva isporuka bila bi, sukladno odredbama Zakona, oporeziva u Republici Hrvatskoj. Međutim, ukoliko bi se predmetna isporuka dobara obavljala na području drugih država članica, ona bi načelno bila oporeziva u državama članicama u kojima je isporuka obavljena. 
Obzirom da Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured, nije nadležan za tumačenje propisa o oporezivanju PDV-om drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja porezni obveznik se za mišljenje o obvezama i načinu plaćanja PDV-a mora obratiti nadležnim poreznim tijelima država na čijem području namjerava obavljati predmetnu isporuku.

      2. U smislu odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12), obveznici fiskalizacije su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije prema Zakonu.
      Ističemo kako su odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisane za porezne obveznike na teritoriju Republike Hrvatske odnosno predmet fiskalizacije je promet gotovinom obveznika fiskalizacije u Republici Hrvatskoj. 
      Slijedom navedenog, u slučaju izdavanja računa u inozemstvu, prema propisima zemlje u kojoj se obavlja djelatnost, i elementima računa koje propisuju propisi te zemlje, nema obveze fiskalizacije takvih računa jer se u sustavu fiskalizacije ovjeravaju računi s elementima koje propisuju hrvatski propisi.
      Nadalje, u svezi snack-aparata u autobusima napominjemo kako je Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom, člankom 5. točkom 7. propisano izuzeće od obveze fiskalizacije za promete ostvarene od prodaje robe ili usluga putem prodajnih automata. Ovo izuzeće odnosi se isključivo na prodaju putem prodajnih automata. Ovi automati su prepoznatljivi po tome što zaprimaju i vraćaju novac, odnosno samoposlužni su i zamjenjuju rad djelatnika. Prema tome, prodaja robe putem snack-aparata ne podliježe obvezi fiskalizacije.

Povratak na mišljenja