Oporezivanje rada kod više poslodavaca

Datum: 12.02.2013, Utorak
Klasa: 410-01/12-01/2569
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit porezne obveznice u kojem ista navodi kako radi u Zavodu za javno zdravstvo kao liječnica, te da planira stupiti u kumulativni radni odnos sa visokom zdravstvenom školom u omjeru 75:25%, nakon čega će biti u obvezi podnijeti godišnju poreznu prijavu radi ostvarenog dohotka od nesamostalnog rada kod dva poslodavca. Nadalje, navodi kako postojeći Zakon o porezu na dohodak kažnjava ljude koji rade istodobno kod više poslodavaca, te postavlja upit da li će se isti promijeniti. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku:

 Člankom 14. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12. i 144/12., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je koji se sve primitci smatraju primitcima od nesamostalnog rada.

 Člankom 39. Zakona propisani su slučajevi kada su obveznici poreza na dohodak obvezni podnijeti godišnju prijavu po isteku svakog poreznog razdoblja, pa tako sukladno navedenom članku Zakona, godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari između ostalog i dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavca istodobno.

 Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće odnosno mirovine ili sam porezni obveznik, sukladno članku 45. stavku 1. Zakona, a obračunava se od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnog osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona, a na koju se primjenjuju stope propisane stavkom 5. toga članka Zakona. U skladu s člankom 61. stavkom 9. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. – ispravak, 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12.) predujam poreza obračunava se kumulativno (osim za mirovine koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na način iz članka 45. stavka 3. Zakona), pri svakoj isplati u tijeku jednoga kalendarskog mjeseca primjenom poreznih stopa iz članka 45. stavka 5. Zakona i stavka 4. toga članka.

 Slijedom navedenog, Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava kumulativno i to od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca. Stoga je, a kako bi predujam poreza na dohodak bio pravilno obračunan, obustavljen i uplaćen, za porezne obveznike koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavca istodobno, propisana i obveza podnošenja godišnje porezne prijave.

 Dakle, u konkretnom slučaju, ako bi porezna obveznica ostvarila dohodak od nesamostalnog rada kod dva poslodavca istodobno, bila bi u obvezi je podnijeti poreznu prijavu kako bi došlo do ravnomjernog godišnjeg oporezivanja primjenom propisanih stopa iz članka 45. Zakona.

 U nastavku se daje primjer izračuna predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak pod pretpostavkom da je porezna obveznica s prebivalištem u Gradu Zagrebu tijekom cijele 2012. ostvarivala dohodak od nesamostalnog rada istodobno kod dva poslodavca u omjeru 75:25% i da nema uzdržavanih članova, te izračun razlike poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi (pod pretpostavkom da porezna obveznica u 2012. osim dohotka od nesamostalnog rada kod dva poslodavca, nije ostvarila ostale oporezive dohotke):

 

Red.

br.

 

Opis

do 29. 02. 2012.

od 1. 03. 2012.

I

poslodavac

II

poslodavac

I

poslodavac

II

poslodavac

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

1

2

3

4

5

6

1.

Mjesečna plaća ("bruto")

7.500,00

2.500,00

7.500,00

2.500,00

2.

Uplaćeni doprinosi za mirovinsko

osiguranje (I. stup)[1]

1.500,00

500,00

1.500,00

500,00

3.

Dohodak

6.000,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00

4.

Osobni odbitak

1.800,00[2]

0,00

2.200,00[3]

0,00

5.

Porezna osnovica

4.200,00

2.000,00

3.800,00

2.000,00

6.

Porezna osnovica za primjenu stope 12%

3.600,00

2.000,00

2.200,00

2.000,00

7.

Porezna osnovica za primjenu stope 25%

600,00

0,00

1.600,00

0,00

8.

Porezna osnovica za primjenu stope 40%

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Porez po stopi 12%

432,00

240,00

264,00

240,00

10.

Porez po stopi 25%

150,00

0,00

400,00

0,00

11.

Porez po stopi 40%

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Porez ukupno

582,00

240,00

664,00

240,00

13.

Prirez Grad Zagreb

104,76

43,20

119,52

43,20

14.

Ukupno porez i prirez

686,76

283,20

783,52

283,20

15.

Plaća za isplatu

5.313,24

1.716,80

5.216,48

1.716,80[1] Radnik je osiguranik samo I. stupa osiguranja

[2] Osobni odbitak do 29. 02. 2012.

[3] Osobni odbitak od 01. 03. 2012.

Temeljem prikazanog primjera razvidno je kako je predujam poreza i prireza porezu na dohodak za uplatu kod oba poslodavca do 29. 02. 2012. iznosio mjesečno 969,96 kn (686,76 kn + 283,20 kn), a od 01. 03. 2012. isti je iznosio 1.066,72 (783,52 kn + 283,20 kn) kuna. Dakle, ukupna obveza predujma poreza i prireza porezu na dohodak u 2012. iznosila je 12.607,12 kn (969,96 kn x 2 mj. + 1.066,72 kn x 10 mj.).
 Kada je u skladu s navedenim odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak propisan kumulativni obračun plaće, porezna obveznica ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave u kojoj iskazuje ukupno ostvaren dohodak od nesamostalnog rada kod oba poslodavca, te se isti oporezuje na način prikazan u nastavku.

Red.

br.

Opis

Iznos

1

2

3

1.

GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2012.

 

2.

UKUPNI IZNOS PRIMITKA OD NESAMOSTALNOG RADA

120.000,00

3.

OBVEZNI DOPRINOSI IZ PLAĆE

24.000,00

4.

DOHODAK

96.000,00

5.

OSOBNI ODBITAK

25.600,00[1]

6.

GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA

70.400,00

7.

DIO POREZNE OSNOVICE DO 26.400,00 ZA PRIMJENU STOPE 12%

26.400,00

8.

DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 26.400,00 – 43.200,00 ZA PRIMJENU

STOPE 22,83% NA IDUĆIH 16.800,00)

 

16.800,00

9.

DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 43.200,00 – 105.600,00 ZA PRIMJENU

STOPE 25% (NA IDUĆIH 62.400,00)

 

27.200,00

 10.

GODIŠNJI POREZ PO STOPI 12%

3. 168,00

 11.

GODIŠNJI POREZ PO STOPI 22,83%

3.835,44

 12.

GODIŠNJI POREZ PO STOPI 25,00%

6.800,00

 13.

UKUPNI GODIŠNJI POREZ

13.803,44

 14.

GODIŠNJI PRIREZ

2.484,62

 15.

GODIŠNJA OBVEZA POREZA I PRIREZA

16.288,06

 16.

UPLAĆENI PREDUJAM POREZA I PRIREZA

12.607,12

 17.

RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA UPLATU

3.680,94[1] 1.800,00 x 2 mj. + 2.200,00 x 10 mj.

Dakle, godišnja obveza poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2012. iznosi 16.288,06 kn (od čega je u tijeku poreznog razdoblja uplaćeno 12.607,12 kn, dok je razliku poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 3.680,94 kn porezna obveznica dužna platiti tek po podnesenog godišnjoj poreznoj prijavi).
 međutim, i u slučaju da je porezna obveznica primitke od nesamostalnog rada u bruto iznosi od 10.000,00 kn (koje je ostvarila radeći istodobno kod dva poslodavca), ostvarila samo kod jednog poslodavca, bila bi u obvezi platiti isti iznos poreza i to u tijeku poreznog razdoblja, te u tom slučaju ne bi imala obvezu podnijeti godišnju poreznu prijavu. U nastavku se daje primjer izračuna predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od nesamostalnog rada pod pretpostavkom da je porezna obveznica ostvarila mjesečnu bruto plaću u iznosu od 10.000,00 kn samo kod jednog poslodavca:

Red.

br.

Opis

do 29. 02. 2012.

Iznos

od 01. 03. 2012.

Iznos

1

2

3

4

1.

Mjesečna plaća ("bruto")

10.000,00

10.000,00

 2.

Uplaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. stup)[1]

2.000,00

2.000,00

 3.

Dohodak

8.000,00

8.000,00

 4.

Osobni odbitak

1.800,00[2]

2.200,00[3]

 5.

Porezna osnovica

6.200,00

5.800,00

 6.

Porezna osnovica za primjenu stope 12%

3.600,00

2.200,00

 7.

Porezna osnovica za primjenu stope 25%

2.600,00

3.600,00

 8.

Porezna osnovica za primjenu stope 40%

0,00

0,00

 9.

Porez po stopi 12%

432,00

264,00

10.

Porez po stopi 25%

650,00

900,00

11.

Porez po stopi 40%

0,00

0,00

12.

Porez ukupno

1.082,00

1.164,00

13.

Prirez Grad Zagreb

194,76

209,52

14.

Ukupno porez i prirez

1.276,76

1.373,52

15.

Plaća za isplatu

6.723,24

6.626,48[1] Radnik je osiguranik samo I. stupa osiguranja

[2] Osobni odbitak do 29. 02. 2012.

[3] Osobni odbitak od 01. 03. 2012.

Temeljem prikazanog primjera, razvidno je kako je mjesečna obveza predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu po osnovi ostvarenog dohotka od nesamostalnog rada u bruto iznosu 10.000,00 kn do 29. 02. 2012. iznosila 1.276, 76 kn, odnosno od 01. 03. 2012. 1.373,52 kn, odnosno ukupna godišnja obveza predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu u 2012. iznosila je 16.288,72 kn (1.276,76 kn x 2 mj. + 1.373,52 kn x 10 mj.).
 Dakle, u konkretnom slučaju, neovisno o tome da li je porezna obveznica ostvarila dohodak od nesamostalnog rada samo kod jednog poslodavca ili kod dva poslodavca istodobno u omjeru 75:25% obvezna je platiti isti iznos poreza (bilo putem mjesečnih predujmova poreza na dohodak ako je radila kod jednog poslodavca ili po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi ako je radila kod dva ili više poslodavaca istodobno). Stoga su netočni navodi iz upita porezne obveznice kako će "morati platiti pozamašan iznos, koji sada zaposlena kod jednog poslodavca nije morala", obzirom na obvezu kumulativnog obračuna plaće sukladno članku 45. stavku 1. Zakona.
 Napominjemo da je izračun napravljen isključivo na temelju navoda iz upita. Stoga, upućujemo poreznu obveznicu da se za sva možebitno daljnja pitanja i utvrđivanje činjeničnog stanja u konkretnom slučaju obrati nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili nadležnom Područnom uredu.

Povratak na mišljenja