Oslobođenje za usluge u međunarodnom prometu

Datum: 23.03.2010, Utorak
Klasa: 410-01/10-01/6654
Davatelj: Porezna uprava

Zračna luka obratila nam se upitom u vezi članka 103. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09., dalje: Pravilnik). U upitu se navodi kako u članku 103. stavak 6. Pravilnika nisu uključene usluge putničkog servisa, usluge zaštite/sigurnosti, usluge aerodromske infrastrukture (putnički, operativni i tehnički prihvat i otprema) te prihvat i otprema putnika (zemaljsko opsluživanje). Nadalje, navedeno je da se u članku 103. stavak 6. Pravilnika spominju usluge prihvata i otpreme tereta, pošte, zrakoplova i prtljage, a da su putnici izostavljeni kao infrastruktura. Također, navedeno je da se za "izjavu" koju moraju dostaviti prijevoznici treba razlučiti je li međunarodni promet, promet koji se odvija unutar Europske unije ili je to domaći promet.

Odredbama članka 13.b stavak 1. točka d), e) i f) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09., dalje: Zakon) i članka 103. stavak 3., 4. i 5. Pravilnika propisano je da su isporuke, iznajmljivanje, unajmljivanje, popravci, preinake i održavanje letjelica kojima se koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu pretežno na međunarodnim linijama oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Oslobođenje se odnosi na isporuke, popravke, iznajmljivanje i održavanje opreme koja se u tim letjelicama koristi ili je u njih ugrađena, na isporuke goriva i dobara za opskrbu tih letjelica te na usluge koje služe neposredno za potrebe tih letjelica. Smatra se da zrakoplovne tvrtke obavljaju prijevoz dobara i putnika pretežno na međunarodnim linijama ako se više od 50% njihovog ukupnog godišnjeg obavljenog prijevoza odnosi na usluge međunarodnog prijevoza ili ako su one priznate kao takve prema međunarodnim sporazumima o zračnom prometu.

Uslugama koje služe neposredno za potrebe letjelica iz članka 103. stavka 4. Pravilnika ili njihova tereta smatraju se usluge povezane s prtljagom (rukovanje, razvrstavanje, utovar, istovar, prijevoz od zrakoplova do sortirnice i obrnuto i slično), usluge prihvata i otpreme tereta i pošte (fizičko rukovanje s dolaznom i odlaznom poštom i teretom, rukovanje dokumentima tereta i pošte i slično), usluge prihvata i otpreme zrakoplova (navođenje, izvođenje, parkiranje, grijanje, hlađenje, utovar i istovar zrakoplova, prijevoz, utovar i istovar hrane i pića, prijevoz posade i putnika između zrakoplova i terminala i slično), rutne i terminalne usluge (usluge slijetanja, polijetanja i prelijetanja), usluge letnih operacija te druge slične usluge, sukladno odredbama članka 103. stavak 6. Pravilnika.

U skladu s navedenim, usluge putničkog servisa, usluge zaštite odnosno sigurnosti, usluge aerodromske infrastrukture (putnički, operativni i tehnički prihvat i otprema) te prihvat i otprema putnika (zemaljsko opsluživanje) oslobođene su poreza na dodanu vrijednost ako ih Zračna luka Split obavlja neposredno za potrebe letjelica i njihova tereta pa tako i njihovih putnika uz uvjet da te letjelicama koriste zrakoplovne tvrtke koje obavljaju prijevoz dobara i putnika pretežno na međunarodnim linijama odnosno više od 50% ukupnog godišnjeg obavljenog prijevoza tvrtke odnosi se na usluge međunarodnog prijevoza ili ako su one priznate kao takve prema međunarodnim sporazumima o zračnom prometu.

Nadalje, ako Zračna luka Split obavlja isporuke dobara i usluga koje služe neposredno za potrebe letjelica i njihova tereta vezano za letove koje obavljaju na domaćim linijama, a tim letjelicama se koriste tuzemne zrakoplovne tvrtke koje obavljaju prijevoz dobara i putnika pretežno na međunarodnim linijama odnosno više od 50% ukupnog godišnjeg obavljenog prijevoza tvrtke odnosi se na usluge međunarodnog prijevoza, u tom slučaju se radi o oslobođenoj isporuci obzirom da se porezno oslobođenje ostvaruje na temelju ukupnog prošlogodišnjeg prometa, a ne svakog pojedinog leta. Pod ukupnim godišnjim prometom odnosno ukupno obavljenim uslugama međunarodnog prijevoza smatraju se sve usluge međunarodnog prijevoza dobara i putnika odnosno usluge prijevoza u međunarodnom linijskom prometu i charter usluge.

Napominjemo, potvrdu da je zrakoplovna tvrtka obavila više od 50% ukupnog godišnjeg prometa koji se odnosi na usluge međunarodnog prijevoza daje svaka tvrtka zasebno na temelju evidencija o prošlogodišnjem prometu ili na temelju međunarodnih sporazuma o zračnom prometu prema kojemu je ona priznata kao takva.

Povratak na mišljenja