Osnove suvremenog računovodstva

Naslovnica knjige: Osnove suvremenog računovodstva
E-izdanje
157,50 KN
20,90 EUR
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   z Belak Excellens d.o.o.
Izdanje:   studeni, 2012.
Urednik::   Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Broj stranica:   555
Jezik:   hrvatski
Predgovor autora  
Knjiga Osnove suvremenog računovodstva namijenjena je za prvi i drugi stupanj učenja računovodstva i knjigovodstva na fakultetima, visokim učilištima, veleučilištima i drugim sličnim preddiplomskim ili praktičnim studijima.  
 
Osim toga, knjiga može dobro poslužiti i u profesionalnoj računovodstvenoj praksi jer su u njoj potanko objašnjeni modeli knjiženja i obračuna koji se u praksi najčešće pojavljuju, a posebice u računovodstvu malih i srednjih poduzeća. 
 
Najveći su problemi kod pisanja ove i sličnih knjiga stalne promjene računovodstvenih i poreznih propisa i poreznih stopa, zbog čega neažurirana literatura postaje neprikladnom. 
 
Zanimljivo je da knjiga napisana prošle godine nije više prikladna za učenje računovodstva u ovoj godini. Sam naslov knjige Osnove suvremenog računovodstva sugerira da se suvremeno računovodstvo razlikuje od nekadašnjeg računovodstva.
 
U posljednje je vrijeme došlo do mnogih promjena u računovodstvu i financijskom izvještavanju. Poduzetnici su podijeljeni na one koji su obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i na one koji su obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Razlike se pojavljuju u obliku i sadržaju financijskih izvještaja, ali ima i nekih razlika u računovodstvenim propisima.
 
Revidirani Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) donijeli su promjene u nazivima financijskih izvještaja i njihovu sadržaju, što do sada u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI) još nije obuhvaćeno. Zato je potrebno stalno naglašavati razlike između odredaba te dvije vrste standarda, ako postoje. 
 
Najveće su se promjene dogodile zbog promjene poreznih propisa koji sada omogućavaju, a u pojedinim situacijama obvezuju, da se rezultati poslovanja iskazani u računovodstvu razlikuju od rezultata iskazanih u poreznim izvještajima. Naime, ranije su se porezni rashodi obračunati u poreznom izvještaju izravno unosili u obračun računovodstvenih rezultata. To više nije tako. Sada se u računovodstvu na teret dobiti prije oporezivanja unose stalne razlike porezno nepriznatih troškova, a priznavanje privremenih razlika zahtjeva poseban računovodstveni postupak koji nije nimalo jednostavan. Primjerice, privremeno porezno nepriznati rashodi, koji se mogu priznati u budućim razdobljima, dovode do odgođene porezne imovine, a porezi koji se odgađaju za plaćanje u budućim razdobljima dovode do odgođenih poreznih obveza. Primjena novog Zakona o porezu na dobit dovodi do porezno nepriznatih troškova u slučajevima vrijednosnog usklađenja (otpisa) dugotrajne materijalne imovine i vrijednosnog usklađenja zaliha, što dovodi do odgođene porezne imovine. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine dovodi do odgođenih poreznih obveza. 
 
Velike promjene u odnosu na dosadašnju praksu nastale su u području obračuna amortizacije i priznavanja troška amortizacije u financijskim izvještajima i poreznim izvještajima za sve poduzetnike. Naime, do donošenja HSFI-a porezni su zakoni podržavali obračun amortizacije u računovodstvu i financijskim izvještajima prema poreznim propisima, što je sada bitno promijenjeno. Sada se amortizacija u računovodstvu obračunava prema računovodstvenim propisima, a u poreznom izvještaju prema poreznim propisima, a ta se dva obračuna mogu bitno razlikovati. 
 
Novi MRS 1 donosi promjene u nazivima i sadržaju financijskih izvještaja te uvodi novi pojam sveobuhvatne dobiti i ostale sveobuhvatne dobiti.
 
Računovodstvo dugoročne financijske imov
Sadržaj:
I. dio Pojam, sadržaj, i primjena računovodstva 1
1. Uvod 1
2. Funkcioniranje računovodstvenog sustava, njegovo uređenje i informacije koje treba osigurati 14
3. Ekonomski financijski model trgovačkog društva: prikaz pomoću bilance, računa dobiti/gubitka i novčanih tijekova 25
4. Knjigovodstveni računi (konta) i oblikovanje poslovnih knjiga 64
II. dio Knjiženje jednostavnih poslovnih događajai obračuna 91
5. Primjena sustava poreza na dodanu vrijednost i njegov utjecaj na knjiŽenje 91
6. Osnivanje trgovačkih društava 99
7. Nematerijalna imovina 103
8. Dugotrajna materijalna imovina 114
9. Dani dugoročni krediti i depoziti 164
10. Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkoročna potraŽivanja i aktivna vremenska razgraničenja (razred 1) 166
11. Obveze kao bilančna pozicija 196
12. Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove (28) 208
13. Pasivna vremenska razgraničenja: odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja (29) 212
14. Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara (razred 3) 216
15. Sirovine i materijal na zalihi (31) 230
16. Zalihe rezervnih dijelova (32) 240
17. Zalihe sitnog inventara (35 i 36) 241
18. Obračun utroška zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 244
19. Troškovi i ostali poslovni rashodi (razred 4) 256
20. Formiranje zaliha proizvodnje 287
21. Prodaja zaliha gotovih proizvoda i razduŽenje skladišta 291
22. Formiranje zaliha robe u trgovini 296
23. Prodaja robe u veleprodaji i razduŽenje skladišta 303
24. Računovodstvo trgovine na malo 316
25. Prijenos robe sa skladišta u prodavaonicu i obratno 325
26. Rashodi i kriteriji za njihovo priznavanje 329
27. Prihodi i kriteriji za njihovo priznavanje 332
28. Razlika prihoda i rashoda financijske godine (790) – bruto financijski rezultat 336
29. Financijski rezultat poslovanja, obračun poreza na dobit i utvrđivanje neto-dobiti ili gubitka 338
30. Zadržana dobit i reinvestirana dobit 346
31. Knjiženje isplate dobiti 347
32. Gubitak iznad visine kapitala 348
III. dio Obračunska plaćanja, predujmovi i knjiženje inozemnih sredtava plaćanja 351
33. Obračunska plaćanja 351
34. Oporezivanje danih i primljenih predujmova i modeli knjiŽenja u sustavu poreza na dodanu vrijednost 360
35. Računovodstvo poslovanja s inozemstvom 384
IV. dio Odgođeni porezi i vrijednosna usklađenja 401
36. Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze 401
V. dio Ravalorizacija dugotrajne materijalne imovine na fer vrijednost 439
37. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 439
VI. dio Računovodstvo dugoročne financijske imovine 447
38. Dugoročna financijska imovina 447
VII. dio Konačni obračuni i sastavljanje bruto bilance 479
39. Konačni obračuni i sastavljanje bruto-bilance 479
VIII. dio Praktični primjeri s izradom financijskih izvješća za male poduzetnike 483
40. Praktični primjeri knjiŽenja poslovne godine i izrade konačnog obračuna s financijskim izvješćima 483
IX. dio Zadaci za ponavljanje 529
Literatura 555