Osobni odbitak u potvrdi o javnim davanjima sukladno sudskoj presudi

Datum: 01.10.2020, Četvrtak
Klasa: 410-01/19-01/2683
Davatelj: Porezna uprava

Dostavljenim upitom traži se pojašnjenje u svezi s priznavanjem osobnog odbitka kod izrade potvrde o javim davanjima temeljem sudske presude za razdoblje od travnja do studenog 2018. godine, te se u nastavku daje odgovor.

Sukladno članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16 – dalje u tekstu Zakon) primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa bez obzira na sadašnji status te osobe – umirovljenik ili neki drugi status, i to ako je riječ o plaći za rad koji je obavljen za vrijeme radnog odnosa i možebitne druge isplate na koje je radnik imao pravo u vrijeme toga radnog odnosa, neovisno o tome kada je u toj godini prestao radni odnos, odnosno raskinut ugovor o radu ili budućem radu po osnovi sadašnjeg radnog odnosa.
Sukladno članku 25. stavku 5. Zakona primicima kojima se prema odredbama ovoga Zakona utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a poslodavac ili isplatitelj primitka ili plaće iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona na dan dospjelosti primitka nije isplatio, a istodobno je, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi, obvezan dostaviti radniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se i dospijeva na naplatu istodobno s nastankom obveze dostave obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku. 
Sukladno članku 26. stavku 1. Zakona osobni odbitak, pripadnost općini/gradu i ostali podaci bitni za utvrđivanje predujma poreza na dohodak, odnosno poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje isključivo na temelju porezne kartice koju za radnika koji ostvaruje primitke iz članka 21. ovoga Zakona imaju poslodavci odnosno isplatitelji primitaka.
Dakle, kod neisplate plaće poslodavac je dužan, sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi, do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, radniku dostaviti obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti. Sukladno tome, poslodavac je obvezan obračunati porez na dohodak, prirez porezu na dohodak  i doprinose za obvezna osiguranja prema ukupnom iznosu plaće, te o istom izvijestiti Poreznu upravu putem obrasca JOPPD. 
Poslodavac je sukladno zakonskim odredbama napravio obračun poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja sukladno članku 20. Zakona o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14 i 115/16), te izvijestio Poreznu upravu putem obrasca JOPPD. Prilikom toga je uvažio osnovni osobni odbitak radnika uvećan za invalidnost poreznog obveznika temeljem porezne kartice koja se nalazi kod poslodavca odnosno isplatitelja primitka. 
Za poreznog obveznika proveden je poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak u kojem je iskorišteno pravo na cjelokupni osobni odbitak na koji obveznik ima pravo temeljem porezne kartice, te je nakon provedene obrade izvršen povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na tekući račun obveznika.
Prilikom obračuna bruto plaće po sudskoj presudi poreznom obvezniku za kojeg se radi obračun priznaje se pravo na korištenje neiskorištenog osobnog odbitka temeljem porezne kartice (obrasca PK) na kojeg bi imao pravo da mu se bruto plaća u tom razdoblju redovito obračunavala. Ukoliko je za prethodno razdoblje iskoristio cjelokupni osobni odbitak na kojeg je imao pravo temeljem porezne kartice isti ne može ponovno iskoristiti. 
S obzirom da je poslodavac bio u obvezi obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak radniku u slučaju neisplate plaće za razdoblje 2018. godine, pri obračunu poreza na dohodak bio je obvezan uvažiti pravo na korištenje ukupnog osobnog odbitka temeljem podataka na poreznoj kartici radnika pod uvjetom da je ista u posjedu kod poslodavca prilikom obračuna plaće što je i napravio. 
Temeljem navedenog, budući da je proveden poseban postupak i obvezniku je priznat cjelokupni osobni odbitak, u potvrdi o obračunu javnih davanja isti se nije mogao priznati jer je obveznik već iskoristio pravo na cjelokupni osobni odbitak. 

Povratak na mišljenja