Osobni odbitak za uzdržavanu djecu iz sadašnjeg braka i podjela osobnog odbitka s bivšom suprugom – izmjena PK obrasca

Datum: 18.12.2007, Utorak
Klasa: 410-01/07-01/1704
Davatelj: Porezna uprava

Od Područnog ureda Karlovac primili smo upit u svezi izmjene PK obrasca:

– porezni obveznik ima dvoje djece iz prvoga braka za koje osobni odbitak dijeli sa prvom odnosno bivšom suprugom (D.1. i D.2.);
– druga odnosno sadašnja supruga poreznog obveznika ima dvoje djece iz svog prvog braka za koje ne dijeli osobni odbitak sa bivšim suprugom;
– porezni obveznik i njegova sadašnja supruga imaju još dvoje zajedničke djece.

Postavlja se pitanje u kojoj visini porezni obveznici (suprug i njegova sadašnja supruga) mogu uvećati osobni odbitak za uzdržavanu djecu, budući da se radi o ukupno šestero djece, bez obzira na to da li osobne odbitke koristi samo suprug, samo njegova supruga ili ih međusobno dijele.

Člankom 36. stavkom 2. točkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., dalje: Zakon) propisano je da rezidenti mogu uvećati osnovni osobni odbitak za uzdržavanu djecu u visini 0,5 osnovnog osobnog odbitka za prvo dijete, 0,7 za drugo, 1,0 za treće, 1,4 za četvrto, 1,9 za peto, a za svako daljnje dijete faktor osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava i to za 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0… više u odnosu prema faktoru osnovnoga osobnog odbitka za prethodno dijete.

Djecom se, u skladu sa člankom 36. stavkom 7. Zakona i člankom 53. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06. i 68/07., dalje: Pravilnik), smatraju djeca koju roditelji, poočimi i pomajke uzdržavaju, kao i usvojeno dijete i dijete povjereno na skrb ako živi zajedno sa skrbnikom. U tom slučaju biološki roditelji ne mogu koristiti taj osobni odbitak.

Ako više osoba uzdržava člana ili članove uže obitelji i djecu, osobni odbitak za te osobe ravnomjerno se raspoređuje na sve koji te članove i djecu uzdržavaju, osim ako se ne sporazume drukčije (članak 36. stavak 6. Zakona). Ako oba bračna druga ostvaruju dohodak i uzdržavaju članove uže obitelji, osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji u načelu dijele na jednake dijelove, ali mogu utvrditi i drugačiju raspodjelu. Ovom mogućnošću mogu se koristiti i druge osobe koje nisu bračni drugovi, ako istodobno zajednički uzdržavaju jednog člana ili više članova svoje uže obitelji (članak 55. stavak 1. Pravilnika).

Prema navodima iz upita, porezni obveznik i njegova bivša supruga ravnomjerno koriste dio osobnog odbitka za svoje dvoje zajedničke djece, koja se u Obrascu PK označavaju kao D.1. (prvo dijete) i D.2. (drugo dijete), u skladu s odredbama članka 67. stavka 6. točke 2. Pravilnika. Dakle, u ovom slučaju biološki roditelji koriste osobni odbitak za uzdržavanu djecu.

Nadalje, iz upita zaključujemo da porezni obveznik i njegova sadašnja supruga uzdržavaju dvoje zajedničke djece te dvoje djece iz njezinoga prvoga braka. Budući da njezin bivši suprug ne koristi osobni odbitak za svoju djecu kao biološki roditelj, otvorena je mogućnost da porezni obveznik koristi osobni odbitak za tu djecu kao poočim. Dakle, porezni obveznik ukupno ima šestero uzdržavane djece, tako da se u Obrascu PK ovih četvero djece označavaju kao D.3. (treće dijete), D.4. (četvrto dijete), D.5. (peto dijete) i D.6. (šesto dijete).

Međutim, sadašnja supruga poreznog obveznika može koristiti osobni odbitak samo za četvero uzdržavane djece (za svoje dvoje djece iz prvoga braka te za zajedničku djecu s poreznim obveznikom), budući da bivša supruga poreznog obveznika koristi 50% dijela osobnog odbitka za svoju uzdržavanu djecu, kao njihov biološki roditelj. Stoga se sadašnjoj supruzi poreznog obveznika njezina uzdržavana djeca označavaju u Obrascu PK kao D.1. (prvo dijete), D.2. (drugo dijete), D.3. (treće dijete) i D.4. (četvrto dijete).

Porezni obveznik i njegova sadašnja supruga mogu koristiti dio osobnog odbitka za uzdržavanu djecu na navedeni način, neovisno o tome da li će osobne odbitke koristiti samo suprug ili samo njegova supruga ili će ravnomjerno rasporediti dio osobnog odbitka za uzdržavanu djecu.

Napominjemo da nadležna ispostava Porezne uprave treba uputiti poreznog obveznika i njegovu suprugu o pravima i obvezama u svezi korištenja dijela osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, obzirom na visinu neoporezivog dijela dohotka te visinu njihova ostvarenog dohotka, u skladu s odredbama članka 6. stavak 1. i 2. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00., 86/01. i 150/02.) te članka 14. Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/86., 53/91. i 103/96.).

Povratak na mišljenja