Ostvarenje oslobođenja od plaćanja PDV-a u sklopu programa Europske unije: poteškoće vezane uz trošarinske proizvode i pojedinačne vozne karte javnog prijevoza

Datum: 03.06.2011, Petak
Klasa: 410-19/11-01/102
Davatelj: Porezna uprava

Veza dopis klasa: 410-01/11-01/02. ur. broj: 50419-11-06 od 09. svibnja 2011.

U predmetnom dopisu ukazujete na probleme koje prilikom ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a imaju provoditelji ili partneri na projektima, odnosno korisnici bespovratnih sredstava projekata ugovorenih u sklopu programa koje financira Europska unija u Republici Hrvatskoj.

Ured za udruge je, kako navodite, korisnička institucija za IPA 2008 (I komponenta) tri sheme bespovratnih sredstava u području anti-diskriminacije, anti-korupcije i zaštite okoliša i održivog razvoja, te ste stoga u svojstvu Jedinice za provedbu projekata za sektor civilnoga društva zamolili tumačenje i prijedlog rješenja načina ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a pri kupnji pojedinačnih voznih karata javnoga prijevoza (autobus, vlak), jer poduzeća koja obavljaju prijevoz ne žele izdati pojedinačne karte za prijevoz bez PDV-a najčešće uz ispriku da zbog ograničenja IT sustava ne mogu tako postupati. Predlažete da se mišljenje dostavi svim poduzećima prijevoznicima u Hrvatskoj. Sličan problem postoji, kako navodite, vezano uz pružatelje telekomunikacijskih usluga (telefon, mobitel, internet).

Posebno ukazujete na problem nemogućnosti ostvarenja oslobođenja od plaćanja PDV-a pri kupovini energenata i goriva, te da je usmeno rečeno da to nije moguće zbog Zakona o trošarinama, a na benzinskim crpkama odbijaju obaviti oslobođenu isporuku temeljem članka 102. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.) i izdati račun bez poreza na dodanu vrijednost s obrazloženjem da to ne dozvoljava njihov IT sustav.

Time se korisnicima darovnice Europske unije uskraćuje pravo ostvarenja oslobođenja od plaćanja PDV-a.

Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 140. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90., 41/01.- pročišćeni tekst i 55/01.-ispravak) međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj snazi su iznad domaćeg zakonodavstva. Isporuke dobara i obavljene usluge u tuzemstvu kao i uvoz dobara oslobođen je plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

Ostvarivanje poreznog oslobođenja temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (Nar. nov. – Međ. ug., br. 8/02 .i 11/02.). Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Nar. nov. – Međ. ug. br. 10/07.) i drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj provodi se na način propisan člankom 102. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Državno tijelo nadležno za projekt obvezno je korisniku projekta dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjena potpore - financijske pomoći.

Korisnik projekta preslik tih ovjerenih stranica ugovora ovjerava svojim pečatom i daje isporučitelju pri nabavi dobara i usluga. Navedeni ovjereni preslik će isporučitelju biti dokaz da ima pravo ne zaračunati porez na dodanu vrijednost pri isporuci dobara i usluga u skladu s odredbama o poreznom oslobođenju drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj, na način propisan odredbom članka 102. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Naprijed opisani postupak propisan je da bi se pojednostavio i ubrzao postupak provedbe programa pomoći Europske zajednice, a u svezi s tim pojednostavio i ubrzao postupak ostvarivanja oslobođenja pri isporukama dobara i obavljanju usluga u tuzemstvu i radi oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, kada se radi provedbe programa pomoći - financijske potpore obavlja uvoz dobara iz inozemstva.

Navedeno se načelno primjenjuje i kada se radi o isporukama koje obavljaju pružatelji telekomunikacijskih usluga (telefon, mobitel, Internet), poduzeća za prijevoz putnika (autobusni prijevoznici, željeznički prijevoznik - HŽ) i poduzeća za trgovinu naftom i naftnim derivatima, a oslobođenje od plaćanja PDV-a ostvaruje se temeljem sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske i provodi na način propisan člankom 102. stavak 6. Pravilnika o PDV-u.

Međutim, u predmetnom upitu radi se o specifičnim načinima nabave dobara i usluga koje obavljaju korisnici projekta na način da različite osobe u različitim vremenskim razmacima kod raznih prijevoznika kupuju karte za prijevoz ili mjesečno plaćaju fakture za telekomunikacijske usluge.

Stoga smo mišljenja da radi pojednostavljenja pri ostvarivanju oslobađanja od plaćanja PDV-a nije potrebno pri svakoj nabavi dobara ili usluga kod istog isporučitelja prilagati preslik ovjerenih stranica ugovora. To znači da se jedan primjerak preslika stranica ugovora koji ovjeri korisnik projekta može koristiti kada se radi o kontinuiranim isporukama kod istog isporučitelja i on se može koristiti za cijelo vrijeme trajanja određenog projekta. Sa isporučiteljem može se utvrditi način postupanja pri pojedinačnim nabavama (primjerice putnih karata za sudionike seminara u sklopu aktivnosti projekta). Predlažemo da se, primjerice, isporučitelju uz ovjereni preslik stranica ugovora dostavi popis sa osobnim podacima (ime, prezime, OIB) osoba koje mogu nabavljati dobra vezano za provedbu određenog projekta.

Oslobođenje od plaćanja PDV-a temeljem sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske odnosi se na sve isporuke dobara i usluga koje služe isključivo za provedbu određenog projekta, a nikako i za druge potrebe. Oslobođenje ne isključuje naftu i naftne derivate ako su takve nabave predviđene određenim projektom.

U vezi upita u dijelu trošarina upit možete postaviti Carinskoj upravi, Središnjem uredu radi davanja tumačenja, obzirom da je Carinska uprava nadležna za tumačenje Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 83/09.).

Povratak na mišljenja