RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Osnovne procesnopravne posljedice otvaranja stečajnog postupka

pip - 6.2001, str. 3
Otvaranjem stečajnog postupka pravni se položaj stečajnoga dužnika, ali i određenih kategorija njegovih vjerovnika bitno mijenja; postupci u tijeku se prekidaju, stvaraju se uvjeti za atrakciju nadležnosti sudova, mijenja se dopušteni put pravne zaštite, neki se postupci obustavljaju; formira se stečajna masa, dolazi do aktualizacije i aderacije tražbina stečajnih vjerovnika, mijenjaju se status (nekih) oblika osiguranja tražbina i način njihova ostvarivanja, tzv. relativne zabrane disponiranja imovinom dužnika gube pravnu snagu, ograničava se pravo vjerovnika da odvojeno ostvaruju neka prava prema trećima, modificira se mogućnost prijeboja tražbina; uspostavlja se poseban režim za ispunjavanje pravnih poslova zasnovanih prije otvaranja stečajnoga postupka; nastaje mogućnost pobijanja pravnih radnji poduzetih prije otvaranja stečajnoga postupka kojima se oštećuju vjerovnici. U ovom se radu nastoji sustavno i u usporedbi s novim njemačkim insolvencijskim pravom obraditi segment tzv. osnovnih procesnopravnih posljedica otvaranja stečajnoga postupka.

U jednom od sljedećih brojeva časopisa Pravo i porezi objavit ćemo članak istog autora o osnovnim materijalnopravnim posljedicama otvaranja stečajnoga postupka.

Oporezivanje nasljedstva i darova u Hrvatskoj

pip - 6.2001, str. 8
Oporezivanje nasljedstva i darova u Hrvatskoj je uređeno na način koji odstupa od rješenja koja se pritom rabe u većini suvremenih država.

S jedne strane oporezivanje nasljedstva i darova uređeno je u dva posebna zakona. Ne samo da je takav pristup neuobičajen nego je u potpunoj suprotnosti s principima transparentnosti poreznog sustava. S druge strane, pri oporezivanju nasljedstva i darova u nas se odustaje od primjene principa plaćanja poreza prema ekonomskoj snazi pri utvrđivanju visine poreznog opterećenja, a ne uzima se u obzir ni veličina (vrijednost) darovane odnosno naslijeđene imovine i blizina srodstva između darovatelja/ ostavitelja i daroprimatelja/nasljednika.

Kada se plaća porez na dodanu vrijednost na manjkove, kalo rastep, lom i krađu

pip - 6.2001, str. 12
U ovom se članku obrađuju slučajevi u kojima se plaća porez na dodanu vrijednost (u nastavku: PDV) na manjkove, kalo, rastep, lom i krađu, te na tehnološki manjak s obzirom na priznavanje manjkova u trgovini prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 73/00.), odnosno Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 109/00.) i priznavanje tehnološkog manjka za proizvode koji podliježu oporezivanju posebnim porezima prema zakonima o posebnim porezima.

Osim navedenih propisa potrebno je spomenuti i Pravilnik o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini, što ga je Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio 16. travnja 1998. (Nar. nov., br. 57/98.) a koji je stupio na snagu 29. travnja 1998. godine. Ovaj Pravilnik sadrži i odredbe o dopuštenoj krađi, koje pak ovi porezni propisi ne priznaju kao besporezne, o čemu će više riječi biti u nastavku ovoga članka.

Nadzorni odbor u društvu kapitala s predstavnikom radnika kao obvezatnim članom

pip - 6.2001, str. 14
Pomak na području jačanja položaja rada u odnosu prema kapitalu učinjen je donošenjem Zakona o radu 1995. godine. Njime su propisani načini sudjelovanja zaposlenika u odlučivanju. Time nije uvedeno sudjelovanje zaposlenika u organima trgovačkog društva, nego se omogućilo da oni sudjeluju u odlučivanju o pitanjima u svezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 17/01.) krenuo je i dalje od toga. Propisivanjem obveze, u zakonom propisanim slučajevima, da u nadzornom odboru trgovačkog društva mora najmanje jedan član biti predstavnik radnika, radnici su u nas prvi put nakon pretvorbe društvenih poduzeća i osnivanja trgovačkih društava u pravom smislu riječi dobili pravo sudjelovanja u nekom organu društva, osim kada je to određeno nekim posebnim propisom za pojedina društva koja se njime uređuju.

Ugovorni odnosi u prijevozu opasnih stvari

pip - 6.2001, str. 31
Brodom se prevoze razni tereti (kruti, tekući, plinoviti, u rasutom stanju, u koletima ili komadima). Neki od njih spadaju u posebnu kategoriju tzv. opasnih tereta koji su takvih prirodnih osobina da ugrožavaju sigurnost broda, osoba i ostalog tereta (imovine) na brodu.

Opasni tereti mogu izazvati štetne posljedice i trećim osobama te morskom okolišu. Takav se teret (stvari) prevozi brodom uz poseban oprez i pozornost, pa stoga postoje međunarodni i nacionalni propisi koji uređuju pitanja prijevoza opasnih stvari.

Uspostava vlasništva posebnoga dijela nekretnine

pip - 6.2001, str. 34
Vlasništvo posebnog dijela nekretnine uređuje Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u daljnjem tekstu: ZV).1 ZV u čl. 66. do 99. uređuje pojam vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva), uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine, izvršavanje ovlasti na posebnom dijelu nekretnine i na cijeloj nekretnini, dužnosti i ovlasti zajedničkog upravitelja nekretnine, prestanak vlasništva posebnog dijela nekretnine. Za uređenje vlasništva posebnog dijela nekretnine važne su i odredbe ZV o nekretnini i pravnom jedinstvu nekretnine (čl. 3., 9. ZV), te odredbe o suvlasništvu (čl. 36. do 56. ZV) i dr. Pravila o suvlasništvu se podredno primjenjuju na vlasništvo posebnog dijela nekretnine (čl. 66/4. ZV). U prijelaznim i završnim odredbama ZV uređeno je usklađivanje dotadašnjeg vlasništva posebnog dijela zgrade s novim pravilima o vlasništvu posebnog dijela nekretnine (čl. 370. do 373.), tj. povezivanje vlasništva posebnog dijela zgrade sa suvlasništvom cijele nekretnine. U čl. 374. do 387. ZV uređeno je izvršavanje ovlasti na nekretnini u prijelaznom razdoblju dok suvlasnici svoje međusobne odnose glede upravljanja nekretninom ne urede suglasno odredbama iz čl. 66. do 99. ZV.

Odgovornost proizvođača za štetu od proizvoda

pip - 6.2001, str. 39
Pravna regulativa odštetne odgovornosti proizvođača za štetu od proizvoda pojavila se u europskom građanskom pravu u drugoj polovici 20. stoljeća (iza 1960. godine). Stoga je bivši federalni zakonodavac od kojeg je u hrvatsko pravo preuzet i Zakon o obveznim odnosima (u nastavku: ZOO) odredbom članka 179. u osnovi slijedio takve tendencije. Taj propis ipak nije izrazio sve pravne probleme s time povezane. Poseban problem jest činjenica da se u međuvremenu znatno izmijenilo europsko pravo o odgovornosti proizvođača za štetu od proizvoda.

Domaće pravo (na svim razinama: teorijskoj, praktičnoj i zakonodavnoj), barem u bitnome prati opće težnje na ovom pravnom području. Sada su u tome potrebni dodatni napori.

Pravo dokumentarnih akreditiva (3) - ispitivanje dokumenata

pip - 6.2001, str. 47
Ispitivanje dokumenata jedno je od najvažnijih i najosjetljivijih područja kod dokumentarnih akreditiva. Obveza akreditivnih i potvrđujućih banaka uvijek je uvjetovana pravodobnim podnošenjem dokumenata koji su u skladu s uvjetima i uslovima iz akreditiva. Ako ti uvjeti i uslovi nisu ispunjeni, banke imaju pravo odbiti isplatu. Pitanje "sukladnosti" je veoma osjetljivo, jer traženje neke idealne ili potpune sukladnosti moglo bi ugroziti čitav sustav dokumentarnih akreditiva kao načina osiguranja plaćanja. S druge strane, preširoko tumačenje pojma sukladnosti moglo bi ugroziti interese kupaca i sigurnosti dokumentarnog akreditiva kao instrumenta osiguranja plaćanja. Traženje prave mjere u ocjeni sukladnosti, u nedavnoj je prošlosti već dovelo do krize dokumentarnog akreditiva. Do takve je krize došlo prije posljednje izmjene Jednoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive. U stvari, jedan od osnovnih ciljeva te revizije bio je da se učvrste kriteriji za ocjenu sukladnosti dokumenata u poslovanju s dokumentarnim akreditivima.

Nešto o dospjelosti kamate u smislu st. 5. čl. 7. Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Repubile Hrvatske

pip - 6.2001, str. 56
Teške društvene prilike u Republici Hrvatskoj tijekom 1991., a i nekoliko godina iza te godine izazvane ratnim zbivanjima i gospodarskim teškoćama zahtijevale su od našeg zakonodavca donošenje posebnih propisa o režimu deviznih depozita građana kod banaka koje posluju na teritoriju Republike Hrvatske. Ti su propisi bili sadržani u Uredbi o pretvaranju deviznih depozita građana kod banaka u javni dug Republike Hrvatske i Uredbi o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske , a sada su sadržani u Zakonu o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske.

Pravo radnika na godišnji odmor nakon novele Zakona o radu

pip - 6.2001, str. 58
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 17/01. - u daljnjem tekstu: Novela) obuhvaćene su dijelom i odredbe izvornog Zakona o radu (Nar. nov., br. 38/95., 54/95. i 65/95. - u daljnjem tekstu: ZOR) koje uređuju položaj radnika glede prava na godišnji odmor.

Novela sadrži dvije najznačajnije promjene u ZORu. U odnosu na prijašnje radno zakonodavstvo više nije ograničeno najduže trajanje godišnjeg odmora. Druga promjena odnosi se na uračunavanje neradnih subota u godišnji odmor. Nakon stupanja na snagu Novele, neradne subote se više ne uračunavaju obvezatno u godišnji odmor, odnosno ne smatra se da se radi šest dana u tjednu i kad se stvarno tako ne radi, jer je dopušteno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu to pitanje i drukčije urediti.

Skraćeni upravni postupak kod utvrđivanja obveza lokalnih poreza, doprinosa i naknada, te poreza, doprinosa i naknada koj čine prihod jedinica područ.samouprave

pip - 6.2001, str. 63
Značajna novost u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01.) jest pravilo njegova čl. 77. prema kojem se pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza lokalnih poreza, doprinosa i naknada, odnosno poreza, doprinosa i naknada što čine prihod jedinica područne (regionalne) samouprave, donosi po skraćenom upravnom postupku.

Određivanje i korištenje javnih parkirališta

pip - 6.2001, str. 66
U sklopu mjera za sigurnost prometa na cestama Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 59/96. - pročišćeni tekst, u nastavku: Zakon) normira i pitanje parkirališnih površina, načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja.

Posebni troškovi u postupku upravnopravne zaštite prava intelektualnog vlasništva

pip - 6.2001, str. 68
Plaćanje upravnih pristojbi na području prava intelektualnog vlasništva uređeno je Zakonom o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva (Nar. nov., br. 64/00.), o čemu je autor pisao u našem časopisu Pravo i porezi br. 1/2001. Ovim zakonom regulirana je obveza stranaka u svezi s plaćanjem pristojbi za određene njihove radnje pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo radi ostvarivanja prava u području intelektualnog vlasništva.

Međutim, uz upravne pristojbe stranke su obvezne i platiti naknadu za angažman Državnog zavoda, odnosno za svaku radnju tog tijela u postupku stjecanja, održavanja i prestanka prava u području intelektualnog vlasništva, te za druge, posebno naznačene poslove.

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 6.2001, str. 71
  Obračun PDV-a na manjak od krađe i provale u prodavaonici
 • Poticanje ulaganja - povrat pretporeza za investicijska dobra i usluge
 • Kriterij poduzetnika - obveznika PDV-a
 • Porezne obveze za primljene predujmove za usluge organiziranog boravka
 • Zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporučena dobra namijenjena za socijalni program
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na dobra plaćena iz inozemne donacije

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 6.2001, str. 73
  Razrez poreza na promet nekretnina
 • Porez na promet nekretnina pri fiducijarnom stjecanju vlasništva nekretnina

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 6.2001, str. 74
  Oporezivanje dohotka od autorskih prava
 • Oslobođenje plaćanja poreza na mirovinu
 • Oporezivanje kompjutorske igre
 • Oporezivanje dohotka inozemnih fizičkih osoba na radu u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 6.2001, str. 75
  Porez po odbitku na naknade za softver isplaćene inozemnim osobama
 • Status inozemnih kupaca
 • Knjiženje temeljnog kapitala pripajajućih društava
 • Porez po odbitku na naknade isplaćene inozemnim osobama
 • Poticaji zapošljavanja po novom Zakonu o porezu na dobit
 • Osnovica poreza na dobit kod saniranih brodogradilišta

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 6.2001, str. 78
  Posebni porez na kupljena ili darovana vatrogasna vozila
 • Zastara obračuna i plaćanja poreza na dohodak
 • Porezna zastara u prekršajnom postupku
 • Brisanje trgovačkog društva iz registra trgovačkog suda
 • Porez na luksuzne proizvode
 • Određivanje mjesta sjedišta poduzetnika

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 6.2001, str. 80
  Ponovni uvoz osobnoga automobila uz carinsku povlasticu zbog pretrpljene totalne štete
 • Ostvarivanje carinske povlastice pri preseljenju predmeta kućanstva i gospodarskog inventara
 • Osnovanost ostvarivanja carinske povlastice pri uvozu opreme po osnovi čl. 29. Carinskog zakona
 • Obročna otplata poreza na dodanu vrijednost
 • Uvoz poljoprivrednih proizvoda iz pograničnog područja
 • Privremeni izvoz ambalaže radi uvoza gotovog proizvoda
 • Osiguranje carinskog duga u postupcima smještaja opreme u slobodnu zonu
 • Naknadni obračun uvoznih davanja na opremu uvezenu uz povlasticu hrvatskog branitelja
 • Carinski status privremeno uvezene robe
 • Pravo na ostvarivanje carinske povlastice pri uvozu gospodarske opreme temeljem čl. 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Carinjenje besplatnih pošiljaka lijekova

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 6.2001, str. 83
  Izbori za mjesne odbore na području grada
 • Primjena odredbi čl. 118. i čl. 127., st. 6. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
 • Obveze bivše općine prema službeniku a prema odluci suda
 • Pravni status općine i izdavanje "uvjerenja" o tome
 • Raspisivanje i provedba državnog referenduma
 • Prebivalište i boravište građana, dokazivanje boravka na području od posebne državne skrbi
 • Polaganje državnog stručnog ispita za inspektora rada

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 6.2001, str. 86
  Prelazak na 40-satni radni tjedan
 • Primjena čl. 40. u svezi s izmjenom čl. 30. Zakona o radu
 • Primjena čl. 30. Zakona o radu i primjena čl. 17. i 29. Zakona o zapošljavanju
 • Tumačenje čl. 158.a ZOR-a
 • Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 • Korištenje godišnjeg odmora u više dijelova
 • Utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora
 • Godišnji odmor

Ministarstvo gospodarstva

pip - 6.2001, str. 88
  Minimalni tehnički uvjeti poslovne prostorije za obavljanje trgovačke djelatnosti
 • Tržnica na veliko

Ministarstvo turizma

pip - 6.2001, str. 89
  Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu u postupku kategorizacije ugostiteljskog objekta
 • Zakonske mogućnosti davanja u najam nekretnina u vlasništvu stranaca i državljana Republike Hrvatske, u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti
 • Način provedbe kategorizacije ugostiteljskih objekata i objekata u domaćinstvu građana
 • Obveza kategorizacije već kategoriziranog zakupljenog ugostiteljskog objekta

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 6.2001, str. 90
  Tumačenje odredbi Zakona o gradnji koje se odnose na obavljanje poslova projektiranja
 • Izrada elaborata etažnog vlasništva u svezi sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • Primjena i provedba odredbi Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji
 • Suglasnost "Vodovoda i kanalizacije" d.o.o. na glavni projekt prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu

Državni inspektorat

pip - 6.2001, str. 93
  Inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom mlinskih proizvoda
 • Predstavka vijećnika Grada Đ. protiv "Đ. v." d.o.o.
 • Cijene usluga prijevoza putnika u međumjesnom cestovnom prometu

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 6.2001, str. 95
  Suglasnost pojedinačnih akata državne uprave sa zakonom
 • O prijedlogu za povrat u prijašnje stanje treba odlučiti ono tijelo upravnog postupka kod kojega je trebalo izvršiti propuštenu radnju
 • Nije dopuštena ustavna tužba podnesena u općem interesu
 • Ako se isprava koja se ima upotrijebiti kao dokaz u postupku nalazi kod državnog tijela, ustanove ili druge pravne osobe koja ima ovlasti za rješavanje u upravnim stvarima, a stranka koja se pozvala na tu ispravu nije ju uspjela pribaviti, tijelo koje vodi postupak pribavit će tu ispravu po službenoj dužnosti

Stvarno pravo

pip - 6.2001, str. 96
  Pravo na namirenje založnog vjerovnika (čl. 336. ZV-a)

Obvezno pravo

pip - 6.2001, str. 97
  Zelenaški ugovor (čl. 141. ZOO-a)
 • Zatezne kamate - kamate na kamate (čl. 279. ZOO-a)
 • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji izvan stečaja - učinak pobijanja (čl. 284. ZOO-a)
 • Osiguranje - opći uvjeti osiguranja (čl. 902. ZOO-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 6.2001, str. 98
  Dioničko društvo - upis u knjigu dionica (čl. 226. ZTD-a)

Parnični postupak

pip - 6.2001, str. 99
  Stvarna nadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
 • Svrsishodna delegacija (čl. 67. ZPP-a)
 • Preinaka tužbe (čl. 191. ZPP-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 6.2001, str. 99
  Dioničko društvo - opoziv člana uprave (čl. 244. ZTD-a)
 • Društvo s ograničenom odgovornošću - vođenje poslova društva (čl. 422. ZTD-a)
 • Društvo s ograničenom odgovornošću - zastupanje (čl. 426. ZTD-a)

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja

pip - 6.2001, str. 101
  Zloporaba vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu (čl. 20., t. 9. ZOZTN)
 • Koncesionirano obavljanje određenih djelatnosti i zaštita tržišnog natjecanja (čl. 4. ZOZTN)

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 6.2001, str. 102
  Učinci zaduženja poreznog obveznika u informacijskom sustavu porezne uprave (čl. 245., st. 2. ZUP)
 • Vraćanje više isplaćene svote novčane naknade zbog privremene nezaposlenosti (čl. 267., st. 1., t. 1. ZUP)
 • Odluka po žalbi na reklamaciju telefonskog računa
 • Stavljanje ponovnog zahtjeva glede iste upravne stvari i raspravljanje o njemu (čl. 125. ZUP)

Zakon o zdravstvenom osiguranju

pip - 6.2001, str. 103
  Prognanici i obveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje (čl. 43., st. 1. ZOZO)

Zakon o porezu na dohodak

pip - 6.2001, str. 103
  Visina mjesečnog predujma poreza (čl. 45., st. 1. i 2. ZOPND)
 • Osobni odbitak od mirovine (čl. 34., st. 1. ZOPND)

Zakon o izvlaštenju

pip - 6.2001, str. 104
  Poništenje pravomoćnog rješenja o eksproprijaciji (čl. 48., st. 2. ZOI)

Zakon o prekršajima

pip - 6.2001, str. 104
  Ocjena imovnog stanja pri odmjeravanju novčane kazne (čl. 28. i 29. ZOP)

Porez na dohodak

pip - 6.2001, str. 105
  Nema smanjenja poslovnih rashoda ako se stan za odmor ne koristi za vlastite potrebe

Pravo na stručnu izobrazbu

pip - 6.2001, str. 105
  Naknada štete kod skrivljenog prekida stručne izobrazbe

Pravo na naknadu plaće

pip - 6.2001, str. 106
  Plaća za godišnji odmor: uzimanje u obzir naknade za spremnost na poziv kao promjenjivog sastavnog dijela plaće

Investicijski dodatak/Zakon o financijskim sudovima

pip - 6.2001, str. 106
  Nabava uređaja za prikupljanje energije, vode i sl. - oznaka vrste u zahtjevu za investicijskim dodatkom nije dovoljna

Zakon o poreznom savjetovanju

pip - 6.2001, str. 106
  Dopuštenje za polaganje ispita za poreznog savjetnika - potrebno trajanje stručne prakse

Socijalno osiguranje

pip - 6.2001, str. 106
  Odgovornost člana uprave d.o.o. zbog uskraćivanja doprinosa socijalnom osiguranju također i kod izostalih isplata plaća

Pravo tvrtki

pip - 6.2001, str. 107
  Dopušteno je daljnje vođenje tvrtke uz odbacivanje dosadašnje oznake vlasnika i dodavanje oznake društva

Porez na dohodak od obrta

pip - 6.2001, str. 107
  Bude li d.o.o. od strane bliskog rođaka člana društva koji ima značajan udio u društvu dodijeljen zajam i društvo taj zajam ne bude moglo vraćati zbog neposjedovanja imovine, ne može se uzeti u obzir gubitak vrijednosti potraživanja iz zajma kod prijavljivanja dobiti od likvidacije člana društva sa značajnim udjelom kao naknadne nabavne troškove udjela

Porez na dobitak

pip - 6.2001, str. 108
  Ako je d.o.o. I, koje posjeduje supružnik većinskog člana jednog drugog društva (d.o.o. II) prepustilo društvu d.o.o. II kao "zajam", označene svote koje su kod kontrolirajućeg člana društva d.o.o. I oporezovani kao skrivena isplata dobitka, davanje "zajma" kao posredni skriveni ulog povećava nabavne troškove većinskog člana društva d.o.o. II na svoj značajan udio.

Pravo trgovačkih društava

pip - 6.2001, str. 108
  Odobrenje ugovora društva kćeri o prodaji imovine društva od strane Glavne skupštine
 • Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću zbog promjene sjedišta

Pravo ugovora o radu

pip - 6.2001, str. 109
  Ograničenje odgovornosti kod nesreće na radnom mjestu

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 6.2001, str. 110
  Banke i bančice
 • Pod utjecajem lokalne politike
 • Nakon krize
 • Na deviznim računima 50,7 milijardi kuna
 • Neizvjesno izjašnjavanje Savjeta HNB-a
 • Bankari bježe u nebankarske poslove
 • Euro smanjuje zarade na konverzijama
 • Formula za obračun kamata
 • Jedanaest hrvatskih banaka među 100 najvećih
 • Europa - bez alternative
 • Najtočnija europska aviokompanija
 • Ukidanje u roku od šest godina
 • Na europske ceste smije samo svaki šesti domaći kamion
 • Za domaće i strane prijevoznike - isti PDV
 • Danak na obveznice
 • Kamo je nestalo 172 milijuna DEM
 • Oštrije kazne za kradljivce patenata
 • Treba li Hrvatskoj veliki međunarodni sajam?
 • Birokracija protiv ulagača
 • Škverovi ne mogu bez stranih radnika
 • Izlazak iz krize za pet godina
 • Stečajni upravitelji neopravdano oslobođeni PDV-a
 • Devize će se mijenjati i u autobusima, vlakovima i zrakoplovima
 • Lakše do hipoteke na automobile, dionice i police osiguranja
 • Dodatne kontrole kada se popuni proračun
 • Opasan izvozni uzmak
 • Ne preporučujemo uspostavu platnog prometa
 • Poslodavcima ili porezne olakšice ili novi doprinosi
 • Revizija pretvorbe i privatizacije
 • Tko preživi 2002. - može u Europu
 • Kulturna vijeća pri Ministarstvu kulture
 • Katastar i gruntovnica u jednom
 • Za mala poduzeća domaći, a za velika međunarodni računovodstveni standardi
 • Kreditni program poticanja malog gospodarstva
 • HBOR - program kreditiranja obrtnika za pripremu turističke sezone 2001.
 • Samo u Zagrebu 300 tisuća ljudi radi na crno ili polulegalno!
 • Prijedlozi novog zakona pogodovat će "radu na crno"
 • Slovenci "napuhanim" fakturama blokiraju račune hrvatskih tvrtki
 • Uvodi se pravobraniteljstvo za djecu
 • "Rajonizacija u poljoprivredi"
 • Putničke agencije i nulta stopa PDV-a
 • Uskoro visoka škola po njemačkom modelu
 • Njemačko-hrvatski simpozij pravnika
 • Brodski opskrbljivači protiv koncesija
 • U 21. stoljeće s opterećenjem iz 19-oga
 • General Motors izgubio prvo mjesto
 • Tri faze prije zamjene kune eurom
 • Odgoda slobodne kupovine poljoprivrednog zemljišta
 • EK aktualizira oživljavanje Koridora X

Odgovori na pitanja

pip - 6.2001, str. 121
  Primjena ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Korištenje privatnog automobila u službene svrhe
 • Računovodstveno praćenje materijala za proizvodnju
 • Računovodstveno i porezno postupanje kod najmodavca u slučaju krađe predmeta najma
 • Računovođe trebaju prijaviti prisilu na činjenje kaznenog djela
 • Uspostava jedinstva zemljišta i zgrade
 • Neobavještavanje poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad
 • Oslobađanje od obveze plaćanja sudskih pristojbi
 • Naplata poreznih tražbina ovrhom na nekretnini
 • Osiguranje naplate poreza prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini
 • Stvarna nadležnost suda za sporove iz zakupnih odnosa
 • Pravo zadržanja
 • Uporaba tuđe nekretnine radi izvođenja radova
 • Odobravanje kredita bankama od strane Hrvatske narodne banke
 • Naplata tražbine Hrvatske narodne banke
 • Potvrda ovršnosti
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)