RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi međunarodnopravni okvir za strana ulaganja

pip - 12.2003, str. 3
U posljednjih desetak godina došlo je do naglog porasta sklapanja međudržavnih ugovora o zaštiti stranih ulaganja, kao i ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U literaturi, ti su ugovori poznati pod svojim engleskim nazivima i kraticama kao Bilateral Investment Treaties ili BIT, te Double Taxation Treaties ili DTT. Prvi moderni BIT sklopljen je prije 40 godina između Njemačke i Pakistana. Od tada do danas sklopljeno je više od dvije tisuće takvih ugovora. Na taj je način postignuta takva zaštita stranih ulaganja u bilateralnim odnosima između država ugovornica kakva se do danas nije mogla postići putem nekog multilateralnog međunarodnog ugovora. Sadržaj tih bilateralnih ugovora je, naime, između zemalja ugovornica bitno promijenio položaj stranih ulaganja u pogledu njihova pristupa, načina postupanja, oduzimanja, plaćanja naknade za oduzetu imovinu, a naročito u pogledu rješavanja sporova koji bi mogli nastati u vezi sa stranim ulaganjima. Ta je promjena tako temeljita da zaista možemo govoriti o novom međunarodnopravnom okviru za strana ulaganja. Gospodarstvenici iz država koje su potpisale takve sporazume ponekad nisu u cijelosti niti svjesni svih pravnih posljedica koje proizlaze iz takvih ugovora.

Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima

pip - 12.2003, str. 13
Devet godina nakon početka primjene Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Zakon), počet će 1. siječnja 2004. primjena Zakona o izmjenama i dopunama toga Zakona (Nar. nov., br. 118/ 03. - u daljnjem tekstu: Novela).

U razlozima za opsežne izmjene i dopune ZTD posebno se naglašavala potreba prilagodbe hrvatskog prava europskom pravu. No, cilj ovih izmjena i dopuna nije samo u tome da Hrvatska uđe u Europsku uniju, nego da svoj pravni sustav kvalitetom rješenja podigne na razinu koja postoji u članicama Unije. To se čini zbog domaćih potreba, a postavljeni cilj - ulazak u Uniju samo je poseban stimulans za ubrzanje onoga što treba učiniti ugradbom europskog prava u hrvatski pravni sustav.

Materiju Novele ZTD ćemo zbog njezina znatnog opsega izložiti u ovom i sljedećem broju našeg časopisa.

Upis u sudski registar prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

pip - 12.2003, str. 24
Novelama Zakona o trgovačkim društvima, koje se primjenjuju od 1. siječnja 2004., uslijedile su i promjene glede upisa u sudski registar. U tom smislu, dakle usredotočujući pozornost na taj upis, autorica komentira predmetne novele.

Ima li vlasništva u poduzetništvu

pip - 12.2003, str. 35
Često se u običnome životu, u sredstvima priopćavanja pa čak i u nekim "stručnim" krugovima (pravnici, ekonomisti, sociolozi, politolozi i sl.) izričaji i pojmovi "vlasnik", "vlasništvo", zajedničko vlasništvo", "suvlasništvo", stjecanje, raspolaganje ili gubitak "vlasništva", "vlasničkih udjela" i tomu slično, znade dovoditi u svezu s osobama kao što su obrtnik, poduzetnik, trgovac, trgovačko društvo odnosno s poduzetništvom kao skupnim pojmom.

S druge strane, hrvatsko pravo društava, a ni većina europskih prava društava (nacionalnih, ili "europskog prava društava"), u zakonskim i drugim propisima (smjernice i uredbe EU) ne služi se pravnim pojmovima i/ili institutima kao što su "pravo vlasništva", "vlasništvo" ili "vlasnik". Jednostavno, zbog toga jer oni spadaju u građansko, stvarno pravo.

Autor izučava nazočnost vlasništva, poglavito u malome i srednjemu poduzetništvu potkrepljujući to stajalištima pravne književnosti i primjerima iz prakse.

Uloga vještaka u poreznom postupku povodom jedne konkretne odluke

pip - 12.2003, str. 41
Na stručan, zanimljiv i transparentan način, autor u ovome članku analizira konkretnu odluku donesenu od drugostupanjskog tijela ukazujući na njezine manjkavosti, propuste glede procedure i dr., nastale uslijed određenih okolnosti kojima se posvećuje posebna pozornost.

Oporezivanje nasljedstva i darova u Austriji

pip - 12.2003, str. 44
U časopisu Pravo i porezi br. 11/03. objavili smo članak o oporezivanju nasljedstva i darova u RH.

U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove tematike, na način da isti autor piše o oporezivanju nasljedstva i darova u Austriji, što je korisno jer se time omogućuje razmatranje ove problematike na komparativnoj razini.

Oporezivanje odvjetničke djelatnosti

pip - 12.2003, str. 49
Odvjetnici obavljaju samostalno djelatnost koja pod određenim uvjetima podliježe porezima. O kojim se porezima radi, o tome piše naša suradnica iz Ministarstva financija.

Novosti u opskrbi komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava plavim dizelom

pip - 12.2003, str. 53
U ovom tekstu iznijet ćemo način korištenja i kontrolu potrošnje eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom za komercijalna poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava nakon donošenja novog propisa koji se odnosi na korištenje eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom.

Akti za utvrđivanje porezne obveze

pip - 12.2003, str. 55
Obveza plaćanja poreza utvrđena je zakonima kojima se propisuju pojedine vrste poreza. Tim zakonima je određen i način utvrđivanja porezne obveze. Utvrđivanje porezne obveze spada u najvažniji, pa može se reći i najdelikatniji dio poreznog postupka.

Porezna obveza utvrđuje se na dva načina, i to rješenjem poreznog tijela ili obračunskom prijavom koju podnosi sam porezni obveznik. Najveći broj zakona kojima se utvrđuju pojedine vrste poreza (dohodak, dobitak, PDV, trošarine) propisuje obračunsku prijavu kao poreznu prijavu kojom se utvrđuje porezna obveza.

U ovom članku bit će više riječi o oba ova načina utvrđivanja porezne obveze.

Naknada štete koju pretrpe alkoholizirani vlasnik motornog vozila i alkoholizirani vozač u istom motornom vozilu, prouzročene prometnom nezgodom

pip - 12.2003, str. 58
Prometne nezgode ili prometne nesreće u sadašnje vrijeme kao svakodnevna pojava najčešća su vrsta štetnih događaja, koji imaju za posljedicu nastanak štete različite vrste i različitog opsega, manjem ili većem broju oštećenih osoba. Te štete trebaju naknaditi odgovorne osobe, a s obzirom na specifičnost njihova nastanka zakonodavac je odgovornost za takve štete uredio na poseban način u odnosu na opću odgovornost za štetu.

Pravni okvir za mirenje u poslovnim sporovima

pip - 12.2003, str. 61
Svrha je ovoga članka opisati pravni okvir za alternativno rješavanje sporova u RH. U prvom se dijelu analiziraju određeni propisi koji izravno ili neizravno utječu na alternativno rješavanje poslovnih sporova. U drugom se dijelu nastoje utvrditi podnormiranosti alternativnog rješavanja sporova. U trećem se dijelu raspravlja o opcijama zakonskog uređenja alternativnog rješavanja sporova.

U ovom se članku ne analiziraju same metode alternativnog rješavanja sporova, nego pravni kontekst unutar kojega se one kod nas mogu rabiti. Kako je u članku usredotočena pozornost na pravni okvir za alternativno rješavanje poslovnih sporova, ne razmatraju se odredbe propisa koji su mjerodavni za rješavanje drugih vrsta sporova, primjerice sporova iz kolektivnih radnih ili obiteljskih odnosa.

U međuvremenu je stupio na snagu Zakon o mirenju, o čemu smo već pisali u našem časopisu i očekivati je da će se o tome još pisati. Međutim, taj Zakon nije predmetom razmatranja ovoga članka, već su to spomenute analize koje su vrlo značajne za razjašnjenje ovog instituta sa teorijskog stajališta i u praksi.

Prešućivanje revizora o tzv. going concern mišljenju u izvješću o obavljenoj reviziji i kaznena djela s tim u vezi (II.)

pip - 12.2003, str. 66
U časopisu Pravo i porezi br. 11/03. objavili smo prvi dio članka o prešućivanju revizora o tzv. going concern mišljenju u izvješću o obavljenoj reviziji i kaznenim djelima s tim u vezi. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove zanimljive i važne materije.

Blagdani, spomendani i neradni dani u RH, te prava radnika

pip - 12.2003, str. 74
Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj uređuju se oni dani u godini u koje radnici u pravilu ne rade. Zakon izrijekom navodi koji su to dani, utvrđuje što se smatra spomendanom, a što neradnim danom. Pritom su bitna i prava radnika. O toj značajnoj i zanimljivoj problematici pišemo u ovome članku.

Postoji li još uvijek fiducijarno vlasništvo

pip - 12.2003, str. 77
Autor u ovome članku iznosi kratak osvrt najnovije izmjene Ovršnog zakona. U tom smislu on postavlja pitanje postoji li još uvijek, nakon navedenih izmjena, fiducijarno vlasništvo. O argumentiranom odgovoru na to pitanje možete pročitati u ovome članku.

Pravo na pristup informacijama

pip - 12.2003, str. 79
Dana 6. studenoga 2003. stupio je na snagu Zakon o pravu na pristup informacijama. Tim je zakonom uređeno spomenuto pravo koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, zatim su propisana načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama, postupak za ostvarivanje i zaštita prava na pristup informacijama.

O navedenome, uz prikaz bitnih akata u okviru ove materije pišemo u ovome članku.

Vijesti iz Europske unije

pip - 12.2003, str. 85
  Prodiju uručeni odgovori na Upitnik Europske komisije
 • Sadržaj odgovora na Upitnik
 • Komisija predstavila prijedlog modernizacije kemijskog zakonodavstva
 • Nova pravila prodaje i servisa automobila
 • Pooštrena pravila obilježavanja prehrambenih proizvoda s ciljem zaštite alergičnih osoba
 • Tankerima s jednostrukom oplatom od 21. listopada zabranjen pristup lukama EU
 • Četiri zemlje članice vladaju europskim tržištem farmaceutskih proizvoda
 • Sastanak Europskog vijeća u Bruxellesu donio malo dogovora o Ustavu EU
 • Afera "Eurostat"
 • Stabilna nezaposlenost u kolovozu: 8,8% u euro zoni, 8,0% u EU15
 • U rujnu stabilna inflacija od 2,1% za euro zonu
 • Objavljen natječaj za projekte u programu Marco Polo

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 12.2003, str. 90
  Porez na dodanu vrijednost - stomatološka poliklinika
 • Obračun PDV-a prema mišljenju Ministarstva za europske integracije
 • Status inozemne novčane donacije i obračun PDV-a
 • Osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost kod ulaganja u unajmljeni poslovni prostor
 • Porez na dodanu vrijednost na usluge koje pružaju burze

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 12.2003, str. 91
  Članak 27., st. 3. Zakona o porezu na promet nekretnina
 • Primjena oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
 • Porez na promet nekretnina, mogućnost poreznog oslobođenja
 • Utvrđivanje početne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
 • Nastanak porezne obveze za porez na promet nekretnina

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 12.2003, str. 93
  Oporezivanje dohotka ostvarenog od autorski pisanih djela
 • Dodjela i opcijska kupnja dionica s aspekta poreza na dohodak

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 12.2003, str. 94
  Poslovanje predstavništava u Srbiji - računovodstveni i porezni aspekti
 • Ustanova u kulturi kao obveznik poreza na dobit
 • Priznavanje troškova po Zakonu o porezu na dobit

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 12.2003, str. 96
  Utvrđivanje poreza na cestovna motorna vozila
 • Porez na kuće za odmor
 • Porez na cestovna motorna vozila
 • Aplikacija "Promet nekretnina" - prijedlozi za izradu pojedinih lista poreznih obveznika te dopuna aplikacije
 • Posebni porez na promet osobnih automobila i ostalih motornih vozila

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 12.2003, str. 98
  Doprinosi za obvezna osiguranja stranaca
 • Doprinosi za obvezna osiguranja stranaca
 • Doprinosi za obvezna osiguranja od samostalne djelatnosti sudskih tumača i/ili prevoditelja

Ministarstvo Financija - Carinska uprava

pip - 12.2003, str. 100
  Carinjenje osobnih automobila uz carinsku povlasticu po čl. 187/1 CZ
 • Uvoz donirane opreme
 • Upiti u vezi s Uredbom o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine
 • Uvoz osobnih automobila od strane doseljenika iz prekooceanskih zemalja

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 12.2003, str. 102
  Tumačenje odredbi poslovnika i drugih općih akata županije daje tijelo koje je akt donijelo
 • Uvjerenje o nepostojanju zapreke za prijam u državnu službu odnosi se na nepostojanje pravomoćne osude za kaznena djela i nepostojanje pravomoćne osude na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine
 • Za obavljanje poslova prosvjetnog inspektora može biti primljena i postavljena osoba koja ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog staža na odgojno-obrazovnim poslovima u svezi s odgojem i obrazovanjem, te položen državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora
 • Vjerodostojno tumačenje zakona daje Hrvatski sabor, a ne Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
 • Stručni ispit položen u drugoj državi prije 8. listopada 1991. godine zaposlenog u tijelu uprave priznaje se kao položen državni stručni ispit
 • Sjedište ureda državne uprave je u sjedištu županije, a iznimno se sjedište državnog ureda može utvrditi i izvan sjedišta županije
 • Radni staž ostvaren u Bosni i Hercegovini nakon 8. listopada 1991. godine

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 12.2003, str. 104
  Predlaganje izmjena i dopuna kolektivnog ugovora te razlozi za utemeljenje i ovlasti radničkih vijeća organizacijskih jedinica i glavnog radničkog vijeća
 • Povećanje plaće, prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena
 • Primanja radnika za rad na dan blagdana koji pada u nedjelju
 • Prestanak radnog odnosa kod poslodavca iz druge države i prava za vrijeme nezaposlenosti
 • Rad po ugovoru o djelu za vrijeme dopusta za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju
 • Iznos naknade plaće zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa
 • Upis podataka o tečaju u radnu knjižicu
 • Broj članova i sastav odbora sindikata za kolektivne pregovore
 • Utjecaj više godina mirovinskog staža na visinu mirovine

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 12.2003, str. 107
  Usklađenost dokumenata prostornog uređenja
 • Nadležnost za izdavanje građevne dozvole i dokaz da se ima pravo graditi
 • Odstupanje od građevne dozvole i legalizacija građevine
 • Provođenje Zakona o zaštiti prirode - uputa u svezi s izdavanjem "uvjeta zaštite prirode"
 • Provođenje Zakona o zaštiti prirode - dopuna upute od 27. listopada 2003. u svezi s izdavanjem "uvjeta zaštite prirode" na privremeno zaštićenim područjima

Državni inspektorat

pip - 12.2003, str. 110
  Prodaja robe za gotovinu profesionalnim korisnicima
 • Vođenje popisa robe
 • Obavljanje naplate troškova stanovanja
 • Nadzor prodaje alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina
 • Uvoz rabljenih osobnih vozila

Obvezno pravo

pip - 12.2003, str. 112
  Poništenje ugovora (čl. 112. ZOO-a)
 • Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (čl. 133. ZOO-a)
 • Odgovornost za štetu od opasne stvari - Kriterij odgovornosti (čl. 174. ZOO-a)
 • Ispunjenje ugovora - ovlaštena osoba (čl. 305. ZOO-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 12.2003, str. 113
  Upotreba dobiti - podjela dioničarima (čl. 220. ZTD-a)

Radno pravo

pip - 12.2003, str. 114
  Radno pravo - primjena općih propisa obveznoga prava (čl. 6. ZR-a)
 • Otpremnina (čl. 118. ZR-a)

Parnični postupak

pip - 12.2003, str. 114
  Svrhovita delegacija (čl. 68. ZPP-a)

Ovršni postupak

pip - 12.2003, str. 115
  Obustava ovrhe (čl. 67. OZ-a)

Stečajno pravo

pip - 12.2003, str. 115
  Stečajni razlozi - prezaduženost (čl. 4. SZ-a)

Prekršajno pravo

pip - 12.2003, str. 115
  Prekršaj čini pravna osoba koja obavlja djelatnost prije nego što registarskom sudu podnese odluku nadležnog upravnog organa kojom se utvrđuje da udovoljava tehničkim, zdravstvenim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje te djelatnosti
 • Propis koji predviđa prekršaj određuje, za svaku vrstu prekršajnih sankcija, ne samo njihovu visinu nego i trajanje
 • Krv i urin analizirat će se sudioniku u prometu koji poriče da je pod utjecajem alkohola, odnosno da u organizmu ima alkohola
 • Svatko tko prevozi drvo ili grane posječene u šumi ili izvan šume, a koji nisu žigosani ili nije pribavljena za njih popratnica, čini prekršaj
 • Osobna iskaznica kojoj je istekao rok važenja je isprava koja ne služi svrsi i njome se ne smije služiti ni jedna osoba
 • Obvezna je primjena blažeg zakona za okrivljenika
 • Rješenje o prekršaju može se donijeti na pripremnom ročištu samo u slučaju kada je okrivljenik došao na ročište i priznao prekršaj
 • Učinjena je apsolutno bitna povreda prekršajnog postupka ako se rješenje o prekršaju temelji na nezakonitom dokazu
 • Zakonom nije predviđena mogućnost primjene zaštitne mjere okrivljeniku koji je proglašen krivim za prekršaj nasilja u obitelji
 • Prekršajni sud ne može odbaciti kao nedopu- štenu žalbu koju njezin podnositelj nije vlastoručno potpisao

Kazneno pravo

pip - 12.2003, str. 118
  Privilegirani svjedok
 • Izručenje
 • Produljeno kazneno djelo
 • Prijevarna namjera
 • Razrješenje branitelja po službenoj dužnosti
 • Kaznena djela protiv imovine
 • Kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa
 • Neubrojiva osoba - odgovornost
 • Hitne istražne radnje

Porezno pravo

pip - 12.2003, str. 122
  Izdatci što utječu na stjecanje primitaka (čl. 15. ZOPND)
 • Promet koji u određenoj svoti nije evidentiran u naplatnom uređaju (čl. 16. ZOPND)
 • Parcela u građevinskom području ne mora biti istodobno i građevinsko zemljište (čl. 9. ZOPNPN)
 • Nastanak porezne obveze (čl. 14. ZOPNPN)
 • Usporedba s poreznim obveznikom koji obavlja jednake ili slične djelatnosti radi procjene porezne osnovice (čl. 18. PDV)
 • Porez na dodanu vrijednost - mjenjačnice (čl. 59. POPNDV)

Upravno pravo

pip - 12.2003, str. 124
  Potpisnik rješenja koje donosi rukovoditelj tijela (čl. 211. ZUP)
 • Izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima važnim za donošenje rješenja o poreznoj obvezi (čl. 8. ZUP)

Porezno pravo - porez na dobitak

pip - 12.2003, str. 125
  Razgraničenje između troškova održavanja i investicije (znatno poboljšanje)

Bilančno pravo

pip - 12.2003, str. 126
  Postrojenje za ponovno dobivanje toplinske energije - poticanje investicija

Pravo trgovačkih društava

pip - 12.2003, str. 127
  Društvo s ograničenom odgovornošću: obveza polaganja računa za godine koje prethode prestanku društva

Porezno pravo - porez na dohodak

pip - 12.2003, str. 128
  Upravni sud protiv prava oporezivanja plaća: nedjelja ostaje nedjelja
 • Zakon o porezu na dohodak iz 1988.: § 16., st. 1., § 20., st. 1. Z 2., br. a
 • Zakon o porezu na dohodak iz 1988.: § 16., st. 1. Z 7, § 20., st. 1. Z 2.

Porezno pravo - naknada putnih troškova

pip - 12.2003, str. 130
  Naknade putnih troškova u Njemačkoj - usporedba

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 12.2003, str. 131
  Potraživanja HNB-a od poslovnih banaka vraćena na uobičajene razine
 • Podrška financiranju projekata lokalne uprave
 • Rekordni bankovni depoziti
 • HNB intervenirala na deviznom tržištu
 • Novi fondovi EU
 • Aktiva banaka u šest mjeseci narasla 5%
 • Slučaj Gradska banka
 • Prodaja založenih nekretnina
 • Međunarodne pričuve HNB-a naglo porasle
 • S&P: Izborni rezultat nema utjecaja na kreditni rejting Hrvatske
 • Na naplatu četiri milijarde kuna obveznica
 • Gubitak državnih tvrtki 1,1 mlrd kn
 • Porezne dvojbe
 • Ustavni sud odgađa primjenu novoga Kaznenog zakona
 • Inozemna ulaganja
 • Do kraja godine izmjene ugovora o slobodnoj trgovini Hrvatske i SiCG
 • Proturječnost Zakona o pomorskom dobru
 • Vanjskotrgovinski deficit premašio 5 mlrd USD
 • Konkurirati vodom
 • Cestogradnja
 • Trgovci traže ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o trgovini; procijenjeni gubitak je 600 mil. kuna i 600 radnih mjesta
 • Muke po Schengenu
 • Finska najkonkurentnija u svijetu
 • Ženama 12% manje plaće?
 • Jedinstveni računovodstveni standardi u izlistanim kompanijama za tri godine
 • Novi krug reforme EU poljoprivrede
 • Izvozni divovi
 • Rusija na ime duga potražuje 95 milijardi dolara

Odgovori na pitanja

pip - 12.2003, str. 136
  Javni bilježnici kao sudski povjerenici u ostavinskim predmetima
 • Prodaja nekretnine unutar zaštićenog područja
 • Plaćanje globe i novčane kazne na mjestu izvršenja prekršaja
 • Naznaka računa ovršenika u ovršnom postupku
 • Položaj jamca koji je podmirio dug dužnika prema banci
 • Ugovor o komisionu i dužnost osiguranja robe
 • Razvrstavanje kampova
 • Zabrana otkaza
 • Agencija za privremeno zapošljavanje
 • Naknada umjesto korištenja godišnjeg odmora
 • Povrat otpremnine
 • Izvanredni otkaz i privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede
 • Pravo na otpremninu nasljednika preminule radnice
 • Revizija financijskih izvještaja za komanditno društvo
 • Položaj zamjenika članova uprave društva s ograničenom odgovornošću

Pregled novih propisa

pip - 12.2003, str. 141
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)