Pravo i porezi

Neki pojavni oblici ortaštva-holding
pip - 4.2003, str. 3
Ugovori o distribuciji robe i usluga
pip - 4.2003, str. 6
Stjecanje prava vlasništva na nekretnini na temelju pravnog posla (II.)
pip - 4.2003, str. 12
Izmjene i dopune Zakona o najmu stanova
pip - 4.2003, str. 20
Tretman naknade predstavniku suvlasnika zgrade
pip - 4.2003, str. 23
Opseg odgovornosti člana društva s ograničenom odgovornošću za obveze društva
pip - 4.2003, str. 25
Novosti u carinskom zakonodavstvu - izmjene i dopune Carinskog zakona
pip - 4.2003, str. 30
Radni odnos člana uprave trgovačkog društva - DA ili NE?
pip - 4.2003, str. 36
Otkazni rok, otpremnina i mali poslodavci u svjetlu prijedloga izmjene i dopune Zakona o radu
pip - 4.2003, str. 39
Raspisivanje i provedba referenduma u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
pip - 4.2003, str. 44
Uz konačni prijedlog Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
pip - 4.2003, str. 49
Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti
pip - 4.2003, str. 55
Ugovor o prodaji po uzorku ili modelu
pip - 4.2003, str. 59
Hrvatsko željezničko pravo i mjere prilagodbe pravu Europske unije prema planu provedbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
pip - 4.2003, str. 63
Vijesti iz Europske unije
pip - 4.2003, str. 70
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 4.2003, str. 76
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 4.2003, str. 76
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 4.2003, str. 80
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 4.2003, str. 84
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 4.2003, str. 89
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 4.2003, str. 93
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 4.2003, str. 96
Ministarstvo gospodarstva
pip - 4.2003, str. 99
Ministarstvo turizma
pip - 4.2003, str. 99
Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo
pip - 4.2003, str. 101
Državni inspektorat
pip - 4.2003, str. 102
Obvezni odnosi
pip - 4.2003, str. 106
Radno pravo
pip - 4.2003, str. 107
Parnični postupak
pip - 4.2003, str. 107
Ovršni postupak
pip - 4.2003, str. 108
Stečaj
pip - 4.2003, str. 109
Pravo društava
pip - 4.2003, str. 109
Parnični postupak
pip - 4.2003, str. 110
Ovršni postupak
pip - 4.2003, str. 110
Stečaj
pip - 4.2003, str. 111
Zakon o računovodstvu
pip - 4.2003, str. 112
Zakon o porezu na dohodak
pip - 4.2003, str. 112
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
pip - 4.2003, str. 113
Zakon o porezu na promet nekretnina
pip - 4.2003, str. 113
Pravilnik o korištenju bankovne garancije u carinskom postupku
pip - 4.2003, str. 115
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 4.2003, str. 115
Trgovačko pravo
pip - 4.2003, str. 116
Porezno pravo
pip - 4.2003, str. 118
Stečajno pravo
pip - 4.2003, str. 118
Radno pravo
pip - 4.2003, str. 120
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 4.2003, str. 121
Odgovori na pitanja
pip - 4.2003, str. 127
Pregled novih propisa
pip - 4.2003, str. 132