Pravo i porezi 7/2014

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Nova zakonska rješenja u području zaštite na radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom
Uskrata povećanja plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u javnim i državnim službama
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Prednost pri zapošljavanju osoba s invalidnošću
Autor: Boris-Jakov GERIČIĆ , dipl. iur.
Prikaz novog Zakona o udrugama
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Pravni i porezni status groblja i grobova u hrvatskom pravnom sustavu
Autor: Marija BUTKOVIĆ , dipl. iur.
Prethodna mjera - predbilježba založnog prava na nekretnini
Autor: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Neki aspekti (ne)suglasnosti poreznih propisa s Ustavom - postupak ispitivanja imovine i porezna zastara
Autor: Vedran CERANIĆ , mag. iur. et pol.
Ugovor o licenciji
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Pravni oblici (oblici poslovanja) u seoskom turizmu
Autor: Dr. sc. Andrea PEŠUTIĆ, dipl. iur.
Prijenos propisa EU-a u hrvatski pravni sustav – pravni transplanti, pravni iritanti ili nešto treće
Autor: Morana DERENČINOVIĆ, dipl. iur.
Sankcioniranje obiteljskog nasilja
Autori: Goran BRKIĆ , dipl. soc. rad.
Goran LOJE, dipl. iur.
Formalizam u (upravnom) sudovanju kao prepreka implementaciji europskog prava na nacionalnoj razini
Autor: Dr. sc. Koraljka SANSOVIĆ , dipl. iur.