Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Nova zakonska rješenja u području zaštite na radu
pip - 7.2014, str. 3
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom
pip - 7.2014, str. 11
Uskrata povećanja plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u javnim i državnim službama
pip - 7.2014, str. 29
Prednost pri zapošljavanju osoba s invalidnošću
pip - 7.2014, str. 34
Prikaz novog Zakona o udrugama
pip - 7.2014, str. 39
Pravni i porezni status groblja i grobova u hrvatskom pravnom sustavu
pip - 7.2014, str. 44
Prethodna mjera - predbilježba založnog prava na nekretnini
pip - 7.2014, str. 53
Neki aspekti (ne)suglasnosti poreznih propisa s Ustavom - postupak ispitivanja imovine i porezna zastara
pip - 7.2014, str. 61
Ugovor o licenciji
pip - 7.2014, str. 68
Pravni oblici (oblici poslovanja) u seoskom turizmu
pip - 7.2014, str. 80
Prijenos propisa EU-a u hrvatski pravni sustav – pravni transplanti, pravni iritanti ili nešto treće
pip - 7.2014, str. 87
Sankcioniranje obiteljskog nasilja
pip - 7.2014, str. 91
Formalizam u (upravnom) sudovanju kao prepreka implementaciji europskog prava na nacionalnoj razini
pip - 7.2014, str. 100
Domaća sudska praksa
pip - 7.2014, str. 141
Inozemna sudska praksa
pip - 7.2014, str. 151
Pitanja i odgovori
pip - 7.2014, str. 163