Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Zakonodavne novine u pravu društava
pip - 12.2015, str. 3
Poduzetnički ugovori - ugovor o prijenosu dobitka
pip - 12.2015, str. 7
Rad stranaca u praksi
pip - 12.2015, str. 13
Otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika
pip - 12.2015, str. 22
Zakup kao oblik raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem
pip - 12.2015, str. 26
Ugovorna kazna kod ugovora o građenju
pip - 12.2015, str. 33
Novela Prekršajnog zakona
pip - 12.2015, str. 38
Odgovornost društva majke za povrede prava tržišnog natjecanja u europskom pravu (I.)
pip - 12.2015, str. 43
Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (II.)
pip - 12.2015, str. 52
Stečaj potrošača – sudski postupak
pip - 12.2015, str. 56
Pravo osoba s invalidnošću na razumnu prilagodbu građevina
pip - 12.2015, str. 64
Mjere opreza
pip - 12.2015, str. 69
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - porezna uprava
pip - 12.2015, str. 72
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - carinska uprava
pip - 12.2015, str. 78
Tumačenja i stajlišta - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
pip - 12.2015, str. 89
Domaća sudska praksa
pip - 12.2015, str. 93
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 12.2015, str. 102
Pitanja i odgovori
pip - 12.2015, str. 110