RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – ožujak 2018. godine

pip - 4.2018, str. 5

       U ožujku je aktivnost Hrvatskoga sabora na području donošenja zakona slijedila neusiljenu dinamiku iz prethodnih mjeseci 2018. godine. Premda ih nije doneseno mnogo, izglasan je određeni broj iznimno važnih zakona, posebno iz područja gospodarstva shvaćenog u najširemu smislu. Ti zakoni imaju izrazito veliki broj adresata, a u prvome redu je riječ o Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, Zakonu o obveznim odnosima, Zakonu o poticanju ulaganja te, napokon, Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske. Ističemo Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu čiji utjecaj treba razmatrati u kontekstu činjenice da u RH postoji više od 159 tisuća OPG-ova. Svi spomenuti zakoni bitno utječu na gospodarska, investicijska i gospodarsko-politička kretanja u RH te izazivaju dalekosežne učinke, kako posredno tako i neposredno. Svi su ti zakoni zamišljeni kao reformski, a cilj im je poboljšati investicijsku klimu, omogućiti i potaknuti povlačenje financijskih sredstava i različitih oblika potpora iz dostupnih fondova EU-a, ali i uvesti red u nacionalni gospodarski sustav.
       Među značajnijim područjima normativne aktivnosti Hrvatskoga sabora valja razmotriti i zakon kojim se uređuje položaj osoba koje službuju u Oružanim snagama RH. Tu se uvode bitne promjene. I taj akt zahvaća velik broj adresata te ima znatne učinke na radnopravnom području za značajan broj hrvatskih državljana. Napokon, skreće se pozornost na promjenu jednog od temeljnih zakona iz privatnopravnog područja – Zakona o obveznim odnosima, što u pravnim krugovima uvijek plijeni veliku pozornost.
       1. Pregled donesenih zakona:
       Zakon iz područja poljoprivrede
       Zakon iz područja obveznih odnosa
       Zakon iz područja stvarnih prava
       Zakon iz područja poticanja ulaganja
       Zakon iz područja autorskog prava i srodnih prava te obrazovanja
       Zakon iz područja gospodarstva
       Zakon iz područja financijskog nadzora obveznika i korisnika proračuna
       Zakon iz područja obrazovanja
       Zakon iz područja mirovinskih fondova
       Zakoni iz područja obrane
       Zakoni o provedbi uredaba Europske unije i potvrđivanju međunarodnih ugovora

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (prikaz)

pip - 4.2018, str. 9

       U ovom se članku donosi prikaz Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu s komentarom najvažnijih rješenja i pratećim objašnjenjima.
       To je važno jer je riječ o potpuno novome Zakonu kojim se u RH po prvi put cjelovito i sustavno uređuju statusna pitanja glede OPG-ova i upisivanje podataka o OPG-ovima u Upisnik OPG-ova.
       U tom smislu ovaj Zakon propisuje i niz administrativnih obveza za nositelje OPG-ova koje oni moraju pravodobno izvršavati.
       1. Uvod
       2. Pojam instituta i djelatnosti
       3. Uloga agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju glede OPG-ova
       4. Upisnik OPG-ova i upis
       5. Obavljanje djelatnosti OPG-a – pretpostavke koje moraju biti ispunjene
       6. Organizacijski oblik i status OPG-a
       7. Naziv i sjedište OPG-a
       8. Izdvojeni pogoni / proizvodne jedinice OPG-a
       9. OPG s jednim članom i privremeni nositelj OPG-a
       10. Zajednički OPG
       11. Osobe koje mogu obavljati poslove na OPG-u
       12. Pružanje usluga i prodaja vlastitih proizvoda na OPG-u
       13. Tko su osobe na OPG-u?
       14. Upis i postupak upisa u upisnik OPG-ova
       15. Promjene na OPG-u koje se obvezno moraju prijaviti radi evidentiranja u upisnik OPG-ova
       16. Odgovornost nositelja OPG-a i ovrha nad sredstvima OPG-a
       17. Odgovornost privremenog nositelja OPG-a
       18. Prestanak OPG-a
       19. Opomene, zabrane i prekršaji
       20. Usklađivanje poslovanja OPG-a s novim Zakonom o OPG-u
       21. Zaključak

Usklađivanje statuta jedinica sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

pip - 4.2018, str. 19

       Dana 13. prosinca 2017. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U skladu s prijelaznom i završnom odredbom tog Zakona, općine, gradovi i županije obvezni su uskladiti svoje statute s predmetnim izmjenama Zakona u roku od 60 dana od njegova stupanja na snagu. U ovom će se članku prikazati ključne novine koje je bilo potrebno ugraditi u statute jedinica te skrenuti pozornost na zakonske mogućnosti u slučaju neusklađivanja statuta.
       1. Uvod
       2. Pitanja koja treba urediti statutom i uskladiti sa zakonom
       3. Posljedice neusklađivanja statuta

 

Ugovori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (I.)

pip - 4.2018, str. 23

       Autorica u ovome članku izlaže određene dvojbe u odnosu na postupak, vrste, izradu i oblik ugovora građanskopravne naravi koje zaključuju jedinice lokalne samouprave (dalje: JLS) i jedinice područne (regionalne) samouprave (dalje: JPRS) kada raspolažu nekretninama u njihovu vlasništvu u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga koji je određen Ustavom RH i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te prema odredbama posebnih zakona kojima je pravno uređeno raspolaganje nekretnina u vlasništvu JLS-a u posebnim slučajevima.
       1. Uvod
       2. Pravni položaj JLS-a te JPRS kao nositelj prava vlasništva
       3. Obveza otuđenja i na drugi način raspolaganja nekretninama u vlasništvu JLS-a odnosno JPRS-a putem natječaja
       4. Raspolaganje nekretninama u vlasništvu JLS-a odnosno JPRS-a u postupku javnog natječaja
       5. Raspolaganje neposrednom pogodbom prema posebnim zakonima

 

Drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena

pip - 4.2018, str. 29

       U ovom članku autor objašnjava način utvrđivanja razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena, odnosno prikazuje postupanje Porezne uprave kada usporedbom i prikupljanjem podatka bitnih za oporezivanje fizičkih osoba utvrdi da izvori za imovinu fizičkih osoba nisu dokazani. Na tako utvrđen drugi dohodak Porezna će uprava obračunati porez na dohodak od drugog dohotka po stopi od 36 %, uvećan za pripadajući prirez porezu na dohodak, a tako obračunani porez i prirez uvećati za 50 %.
       1. Uvod
       2. Usporedba i prikupljanje podataka bitnih za oporezivanje
       3. Provođenje poreznog nadzora
       4. Utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje u poreznom postupku
       5. Utvrđivanje poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena
       6. Zaključak

Bitne obveze poslodavca kod izvanrednog otkaza

pip - 4.2018, str. 33

       Autori u članku razmatraju institut izvanrednog otkaza ugovora o radu poslodavaca s osobitim naglasnom na opravdane razloge za takav otkaz, što ih potvrđuje i recentna sudska praksa, te se iznose obračuni naknada i doprinosa kompatibilnih izvanrednom otkazu.
       O svemu tome detaljnije u nastavku.
       1. Uvod
       2. Pojam instituta
       3. Opravdani razlozi za izvanredni otkaz
       4. Obveze poslodavca prije izvanrednog otkazivanja
       5. Daljnje obveze poslodavca
       6. Ogledni primjer izvanrednog otkaza ugovor o radu poslodavca
       7. Obračun doprinosa za vrijeme neopravdanog izostanka
       8. Pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor u slučaju izvanrednog otkaza

 

Dopunski rad sezonskih radnika

pip - 4.2018, str. 42

       Autor u članku detaljno objašnjava institut dopunskog rada radnika kod drugog poslodavca, na temelju kojeg radnik koji je već zaposlen u punom i nepunom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u određenom trajanju i pod određenim uvjetima. Potreba za dopunskim radnom posebno je izražena kod poslodavaca koji posluju pretežno sezonski i gdje intenzitet posla ovisi o godišnjem dobu, određenim danima u tjednu (npr. djelatnici u turizmu, ugostiteljska djelatnost - rad petkom i subotom navečer, rad blagdanom i sl.), jer takvi poslodavci često imaju potrebu zapošljavanja radnika na kraće vrijeme i u ograničenom opsegu trajanja.
       1. Uvod
       2. Radno vrijeme kod dopunskog rada i  prekovremeni rad
       3. Suglasnost za sklapanje ugovora o dopunskom radu
       4. Ugovor o dopunskom radu
       5. Zaključak

Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (II.)

pip - 4.2018, str. 44

       U časopisu Pravo i porezi, br. 3/18., objavili smo prvi dio članka o nekorištenim oblicima poslovanja društava osoba i drugih subjekata. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom te bitne tematike, razmatrajući daljnja zanimljiva pitanja vezana uz ortaštvo i joint-venture.
       3. Ortaštvo 

Materijalne i formalne odredbe društvenog ugovora

pip - 4.2018, str. 46

       Autori u članku iznose pravnu osnovu materijalnih i formalnih odredaba društvenog ugovora koji je temeljni ustrojbeni akt trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.), zbog čega je bitno razlikovanje materijalnih i formalnih odredaba društvenog ugovora te na koji je način moguće izmijeniti materijalne, a na koji način formalne odredbe društvenog ugovora.
       1. Uvod
       2. Pravna narav
       3. Materijalne odredbe
       4. Formalne odredbe društvenog ugovora
       5. Gubitak značenja materijalne odredbe društvenog ugovora
       6. Razgraničenje materijalnih i formalnih odredaba društvenog ugovora u praksi
       7. Zaključak

Pojavni oblici sukoba interesa na tržištu kapitala (II.)

pip - 4.2018, str. 49

       U časopisu Pravo i porezi, br. 3/18., objavili smo prvi dio članka o pojavnim oblicima sukoba interesa pri obavljanju brokerskih poslova i pojavnim oblici sukoba interesa pri javnoj ponudi financijskih instrumenata i ostalim oblicima korporativnog financiranja. U ovom broju našeg časopisa nastavljamo s obradom te aktualne tematike, razmatrajući pojavne oblike sukoba interesa pri upravljanju investicijskim fondovima, zatim pojavne oblike sukoba interesa kod investicijskih fondova rizičnog kapitala i pojavne oblike sukoba interesa pri izradi i distribuciji investicijskih istraživanja i financijskih analiza.
       3. Pojavni oblici sukoba interesa pri upravljanju investicijskim fondovima
       4. Pojavni oblici sukoba interesa kod investicijskih fondova rizičnog kapitala (private equity)
       5. Pojavni oblici sukoba interesa pri izradi i distribuciji investicijskih istraživanja i financijskih analiza
       6. Pojavni oblici sukoba interesa kreditnih rejtinških agencija

Utjecaj presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Klauz protiv Hrvatske na tuzemne sudove

pip - 4.2018, str. 63

       Kroz analizu sudske prakse domaćih sudova, s posebnim naglaskom na presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (dalje: VSRH), autor u članku provjerava i utvrđuje je li konačna Presuda Europskog suda za ljudska prava (dalje: ESLJP) u predmetu Klauz protiv Hrvatske, u kontekstu naknade troškova parničnog postupka imala i u kojoj mjeri utjecaj na odlučivanje tuzemnih parničnih sudova.
       1. Uvod
       2. Pravno shvaćanje Europskog suda za ljudska prava o naknadi troškova postupka zauzeto u predmetu Klauz protiv Hrvatske
       3. Pravno shvaćanje VSRH-a o naknadi troškova parničnog postupka u slučaju parcijalnoga stranačkog uspjeha u sporu
       4. Primjeri pozivanja na presudu u predmetu Klauz protiv Hrvatske u odlukama prvostupanjskih i drugostupanjskih parničnih sudova
       5. Relevantna praksa VSRH-a
       6. Zaključak

Jezik u pravu

pip - 4.2018, str. 68

       1. Citiranje i obveza označavanja doslovno preuzetoga tuđega teksta
       2. , odnosno
       3. Direktiva i njezina provedba u nacionalnom zakonodavstvu
       4. Dijelovi općeg akta EU-a (I. dio)

 

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 4.2018, str. 69

Porez na dodanu vrijednost

 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuku dobara koja se iznose u osobnoj prtljazi putnika koji putuju zrakoplovima ili morem na treća područja ili u treće zemlje
 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije sa sjedištem u drugoj državi članici EU
 • Porezni položaj prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
  1. Zakon o PDV-u
  2. Zakon o porezu na dobit i Zakon o porezu na dohodak
  3. Utvrđivanje primitka u naravi – plaća

Porez na dohodak

 • Pravilnik o porezu na dohodak, čl. 5. st. 14.

 

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 4.2018, str. 75

Posebni porezi i trošarine

 • Unos vina u Republiku Hrvatsku iz druge države članice u svrhu potrošnje u ugostiteljskom objektu
 • Plaćanje posebnog poreza na darovano kombi vozilo iz Njemačke Crkvi
 • Ugovor o najmu motornog vozila registriranog u SR Njemačkoj
 • Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila na „pick-up“
 • Kretanje duhanskih prerađevina u sustavu odgode plaćanja trošarine između trošarinskih skladišta istog ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta
 • Uvoz cigara za koje je prijavljena maloprodajna cijena od drugog obveznika
 • Trošarinski status proizvoda od grožđa PIQUETTE
 • Otprema e-tekućine u Njemačku radi izlaganja na sajmu
 • Označavanje alkohola i alkoholnih pića posebnim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske
 • Trošarinski status proizvoda BIGG ICE ROCKZ

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 4.2018, str. 80

Stvarno pravo

Poslovi redovite uprave (čl. 40. ZV-a)

 • poslovima koji se tiču redovitog upravljanja stvarju odlučuju suvlasnici većinom glasova, koja se računa po suvlasničkim dijelovima, s ne po broju suvlasnika

Aktivna legitimacija suvlasnika stambene zgrade u postupku naknade štete na zajedničkim dijelovima zgrade (čl. 85. ZV-a)

 • Svaki suvlasnik stambene zgrade aktivno je legitimiran u parnici radi naknade štete na zajedničkim dijelovima zgrade

Upis vlasništva nekretnina u zemljišnu knjigu (čl. 119. ZV-a)

 • Usmeni ugovor o kupoprodaji nekretnine, koji je sklopljen i ispunjen prije stupanja na snagu Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima, valjan je pravni temelj za stjecanje prava vlasništva

Pravni položaj poštenoga posjednika (čl. 164. ZV-a)

 • Pošteni posjednik tuđe stvari koju nema pravo posjedovati mora je predati vlasniku, ali nije dužan dati naknadu za to što ju je upotrebljavao i od nje imao koristi primjerene onom pravu na posjed za koje je vjerovao da mu pripada

Osnivanje zakonskog založnog prava (čl. 314. ZV-a)

 • Na temelju zakona osnovano založno pravo je zakonsko založno pravo

Obiteljsko pravo

Uzdržavanje punoljetne djece (čl. 210. OBZ-a/03)

 • Pod pojmom redovitog školovanja podrazumijeva se redovito ispunjavanje obveza, neovisno o tome radi li se o izvanredno upisanom školovanju ili studiju

Naknada trećoj osobi za troškove uzdržavanja (čl. 244. OBZ-a/03)

 

 • Tražbina naknade trećoj osobi za troškove uzdržavanja je tražbina iz verzijske osnove koja zastaruje u općem zastarnom roku od pet godina

Imovinski odnosi bračnih drugova (čl. 283. ZBPO-a)

 • Kad sud utvrdi suvlasničke dijelove bračnih drugova u zajedničkoj imovini, ta imovina postaje njihovom posebnom imovinom

Uzdržavanje bračnog druga (čl. 298. OBZ-a/15)

 • Odredba Obiteljskog zakona o ograničenom trajanju uzdržavanja bračnog druga ne primjenjuje se u parnici o zahtjevu za prestanak obveze uzdržavanja koja je već određena pravomoćnom sudskom odlukom donesenom na temelju prije važećih propisa koji nisu propisivali takvo ograničenje

Udomiteljstvo (čl. 41. ZU-a)

 • Udomitelj je obvezan osigurati zaštitu dostojanstva, osobni integritet i tajnost podataka o korisniku udomiteljstva

Ovršno pravo

Ovršna isprava (čl. 23. OZ-a/96)

 • Ovršni sud je vezan za pravomoćnu i ovršnu ispravu na temelju koje je pokrenut ovršni postupak te nema ovlaštenja preispitivati pravilnost činjeničnog stanja na kojem je isprava utemeljena

Prijedlog za ovrhu (čl. 35. OZ-a/96)

 • Ovrhovoditelj je ovlašten od ovršenika zahtijevati namirenje cijele svoje tražbine utvrđene ovršnom ispravom ili dijela te tražbine, umanjujući svoj zahtjev za dio tražbine koji je namiren prije pokretanja ovršnog postupka

Potvrda o ovršnosti (čl. 36. OZ-a/12)

 • Kako je zadužnica ovršna isprava koja nije nastala kod suda pred kojim se traži ovrha, ovrhovoditelj mora uz prijedlog za ovrhu, pored ostaloga, priložiti i zadužnicu u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu

Žalba nakon proteka roka (čl. 46. OZ-a/96)

 • Žalbom nakon proteka dopušteno je pobijati rješenje o ovrsi zbog toga što je tražbina prestala nakon pravomoćnosti rješenja o ovrsi

Prijedlog za određivanje privremene mjere (čl. 341. OZ-a/12)

 • Drugostupanjski sud nije ovlašten odbaciti prijedlog za osiguranje koji ne sadrži sve što je potrebno za postupanje, već je dužan ukinuti pobijano rješenje o osiguranju i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje

Prekršajno pravo

Samoskrivljena neubrojivost (čl. 27. PZ-a)

 

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 4.2018, str. 89

Porezno pravo – PDV

 • Osnovica za pdv farmaceutskog poduzeća s osnove isporuke lijekova privatnim osiguranicima

Pravo tržišnog natjecanja

 • Oglašavanje portala za internetsku prodaju: obveza vlasnika portala u pogledu navođenja identiteta i adrese ponuditelja oglašenih proizvoda

 

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 4.2018, str. 96
 1. Izdavanje e-putovnice. Putovnica je javna isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo, a izdaje se za neograničeni broj putovanja u inozemstvo.
 2. Prava umjetnika izvođača. Umjetnici izvođači su glumci, pjevači, glazbenici, plesači i druge osobe koje glumom, pjevanjem, recitiranjem, deklamiranjem, interpretiranjem, pokretima ili na drugi način izvode djela iz područja književnosti i umjetnosti ili izričaja folklora. Umjetnikom izvođačem smatra se i redatelj kazališne predstave te dirigent umjetničkog ansambla.
 3. Pristup dokumentaciji u natječajnom postupku. Pravo na pristup informacijama temeljno je ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima i Zakonom o pravu na pristup informacijama.
 4. Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika. Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika predstavlja specifičnu sankciju radnog prava zbog neispunjavanja obveza iz radnog odnosa od strane radnika. S obzirom na posljedice koje za radnika nastupaju otkazom ugovora o radu, poslodavac je dužan radnika pisano upozoriti na mogućnost otkaza u slučaju daljnjeg kršenja obveza iz radnog odnosa te radniku omogućiti da iznese svoju obranu.
 5. Ispunjenje novčanih tražbina. Između poduzetnika se može ugovoriti rok za ispunjenje novčanih obveza do 60 dana. Samo se iznimno može, kod ugovora o robno-trgovačkom kreditu, ugovoriti u pisanom obliku i duži rok ispunjenja novčane obveze.
 6. Stjecanje prava vlasništva nekretnine. Vlasništvo nad nekretninama stječe se uknjižbom u zemljišne knjige, s time da provedena uknjižba djeluje, te se vlasništvo smatra stečenim, od trenutka kad je sudu podnesen prijedlog za uknjižbu u zemljišne knjige.
 7. Sudska zaštita protiv rješenja donesenih uz primjenu specijalnih postupovnih odredaba o kontroli i nadzoru iz ZMO-a. Mogućnost osporavanja pojedinačne odluke (rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) donesene primjenom specijalnih postupovnih odredaba o naknadnoj kontroli i nadzoru
 8. Pojedinačna odluka kao procesna pretpostavka za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općeg akta. U parničnom je postupku odlučeno presudom uz primjenu općeg akta koji prema mišljenju stranke nije u skladu sa zakonom, što je dovelo do povrede materijalnog prava na njezinu štetu.
 9. Zastara obveze. Vjerovnik može utužiti i zastarjelu obvezu i sud će provesti postupak po toj tužbi sve dok dužnik ne stavi prigovor zastare, jer obveza zastarom ne prestaje, ali prestaje mogućnost prisilnog ostvarenja.
 10. Nedopušteno je istodobno sa sklapanjem ugovora o radu sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu. Poslodavac je uvjetovao sklapanje ugovora o radu s istodobnim sklapanjem sporazuma o prestanku ugovora o radu, još i bez datuma.

 

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)