Porez na dodanu vrijednost u komunalnoj djelatnosti

Datum: 03.03.2008, Ponedjeljak
Klasa: 363-01/08-01/120
Davatelj: Porezna uprava

Međimurska županija, Grad Č., Upravni odjel za upravne, opće, zajedničke i stručne poslove, kao jedinica lokalne samouprave ima svoje Gradsko komunalno poduzeće Č. d.o.o. (u daljnjem tekstu GKP Č.), koje je uz djelatnosti održavanja čistoće, odlaganja komunalnog otpada, registrirano i za druge komunalne djelatnosti, a među ostalim i za djelatnost tržnice na malo. Grad Č. na zemljištu koje je u njegovom vlasništvu namjerava graditi tržnicu (objekt), za što će raspisati natječaj za dodjelu koncesije. U slučaju da GKP Č. dobije koncesiju za građenje, upravljanje i održavanje tržnice na malo, postavljeno je pitanje može li GKP Č. kao korisnik koncesije ostvariti pravo na odbitak pretporeza koji će mu prilikom izgradnje objekta tržnice zaračunavati dobavljači, te treba li nakon isteka koncesija GKP Č. obračunati porez na dodanu vrijednost Gradu Č., obzirom da će tada tržnica prijeći u vlasništvo Grada Č.

Prema odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i slično), i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnošću.

Pretporez je prema članku 20. stavak 1. Zakona, iznos poreza na dodanu vrijednost iskazan na računima za isporuke dobara i usluga koje su drugi poduzetnici – porezni obveznici obavili poreznom obvezniku. Odredbama članka 104. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 79/07.), propisani su uvjeti koji trebaju biti ispunjeni da bi porezni obveznik ostvario pravo na odbitak pretporeza:

– da računi za primljena dobra i obavljene usluge sadrže sve podatke propisane člankom 15. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost,
– da je isporuka dobara i usluga primljena od drugog poreznog obveznika,
– da za primljene isporuke prema članku 20. Zakona nije isključeno pravo na odbitak pretporeza,
– da je isporuka obavljena i korištena u poduzetničke svrhe.

Prema navedenom, poduzeće korisnik koncesije, u ovom slučaju GKP Č. ima pravo na odbitak pretporeza koji će mu zaračunati dobavljači pri izgradnji tržnice na malo, kao i pri kasnijem upravljanju i održavanju te tržnice, ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 104. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Člankom 5. stavak 1. i 2. Pravilnika propisano je da se isporukom dobara omogućuje kupcu ili njegovom opunomoćeniku raspolaganje dobrima. Omogućavanje raspolaganja dobrima je pretežito činjenične naravi i obično je, ali ne i nužno povezano s prijenosom vlasničkih prava u imovinsko pravnom smislu. Pri tome je mjerodavno postojanje gospodarskog vlasništva, a ne posjeda kao stvarne vlasti nad dobrom.

Iz navoda u upitu proizlazi da će za vrijeme trajanja koncesije tržnica na malo biti u gospodarskom vlasništvu korisnika koncesije GKP Č., stoga pri završetku objekta tržnice na malo između korisnika koncesije GKP Č. i Grada Č. ne postoji isporuka u smislu odredbe članka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Međutim, prilikom prestanka koncesije, ako prema članku 5. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost objekt tržnice na malo GKP Č. prenosi u stvarno gospodarsko vlasništvo Gradu Č. tada će nastati isporuka koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja