Porez na promet nekretnina i zemljišnoknjižni postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Datum: 03.04.2013, Srijeda
Klasa: 410-01/13-01/805
Davatelj: Porezna uprava

 Na upit porezne obveznice navedene u dostavnom spisku o tome je li vlasnik stana kupljenog po stanarskom pravu koji je upisan u knjizi položenih ugovora, a koji je pokrenuo zemljišnoknjižni postupak povezivanja knjige položenih ugovora sa zemljišnom knjigom u obvezi podnijeti prijavu za utvrđivanje poreza na promet nekretnina nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

 Naime, zbog zakonske regulative kojom se ukida knjiga položenih ugovora, obveza je vlasnika stanova da pokrenu postupak povezivanja knjige položenih ugovora sa zemljišnom knjigom. Vlasnici stanova iz knjige položenih ugovora upisat će se kao vlasnici stanova u zemljišnoj knjizi.

 Prema odredbama čl. 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00. – Odluka USRH, 153/02. i 22/11., u daljnjem tekstu: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj.

 Stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluke suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.

 Obzirom na to da se stjecanjem nekretnina, osim na temelju navedenih pravnih poslova i sudskih odluka i odluka drugih tijela, smatraju i drugi načini stjecanja vlasništva nekretnina, porez na promet nekretnina plaća se po svim drugim pravnim poslovima kojima se prenosi vlasništvo na nekretnini bez obzira na to kako su stranke nazvale ugovor ili drugi pravni posao.

 Prema odredbi čl. 11. toč. 5. Zakona, porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište) na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

 Dakle, ukoliko je građanin kupio stan na kojem je imao stanarsko pravi ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo, nije imao obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina.

 Povezivanje zemljišnih knjiga i knjiga položenih ugovora je postupak koji je propisan Pravilnikom o povezivanju zemljišnim knjiga i knjige položenih ugovora i upisa vlasništva posebnog dijela nekretnine (Nar. nov., br. 60/10.) koji je stupio na snagu 21. svibnja 2010. godine.

 U svezi stjecanja vlasništva kao predmeta oporezivanja porezom na promet nekretnina, Zakon o porezu na promet nekretnina propisuje što se smatra stjecanjem nekretnine kod oporezivanja porezom na promet nekretnina te za nastanak porezne obveze nije relevantno što se stjecanjem nekretnina smatra primjerice prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Tako kod stjecanja vlasništva nekretnine na temelju valjanoga pravnog posla odnosno ugovora, vlasništvo se stječe od dotadašnjeg vlasnika tek upisom stjecateljeva vlasništva u zemljišnoj knjizi, dok porezna obveza poreza na promet nekretnina nastaje ranije, u trenutku sklapanja ugovora i nije vezana uz čin upisa prava vlasništva u zemljišne knjige.

 Slijedom navedenoga, nastanak porezne obveze poreza na promet nekretnina nije vezan uz čin upisa prava vlasništva u zemljišne knjige kroz postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora. Naime, taj upisa prava vlasništva zasniva se na nekom ranijem pravnom temelju stjecanja (primjerice, sklopljenom kupoprodajnom ugovoru) za kojeg je mogla nastati obveza poreza na promet nekretnina.

 Dakle, upisom prava vlasništva u zemljišne knjige kroz postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora nije nastala porezna obveza poreza na promet nekretnina pa ne postoji ni obveza podnošenja prijave poreza na promet nekretnina Poreznoj upravi.

Povratak na mišljenja