Porez na promet nekretnina ne plaća se na područjima posebne državne skrbi

Datum: 10.09.2009, Četvrtak
Autor: Š.G.


Na područjima posebne državne skrbi za oporezivanje nekretnina primjenjuje se čl. 21. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Nar. nov. br. 86/08.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009., a ne Zakon o porezu na promet nekretnina (Nar. nov. br. 69/97., 26/00., 153/02.).

Naime, prema st. 1. čl. 21. Zakona o područjima posebne državne skrbi, iznimno porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji stječu nekretnine koje se nalaze na područjima posebne državne skrbi, ako imaju ili prijavljuju prebivalište na tom području.

Ako se u roku od 10 godina od dana nabave ta nekretnina otuđi, ako građanin promjeni prebivalište izvan područja posebne državne skrbi, porez na promet nekretnina plaća se naknadno. Porez na promet nekretnina plaća se i ako se utvrdi da građanin iako ima prijavljeno prebivalište stvarno ne boravi na području posebne državne skrbi.

Porez na promet na navedene nekretnine ne plaća se ako građanin otuđi nekretninu, za koju je ostvario oslobođenje u roku od 10 godina, u vlasništvo osobi nasljedniku prvoga nasljednog reda koji ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi.

U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog slijednika glede zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu.

Zakon o porezu na promet nekretnina u čl. 11. predviđa mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina ako građanin kupuje prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješava vlastito stambeno pitanje ovisno o površini stana ili kuće prema broju članova uže obitelj. Na područjima posebne državne skrbi oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina odnosi se na cijelu nekretninu i na sve nekretnine bez obzira na površinu i namjenu nekretnine.

Ni Zakon o porezu na promet nekretnina (Nar. nov. br. ni Zakon o područjima posebne državne skrbi, a ni Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov. br. 47/95. do ne predviđa oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri prometu nekretnina koje podliježu plaćanju toga poreza. Ako se prodaje nekretnina (građevina) na području posebne državne skrbi ili na ostalim područjima Republike Hrvatske koja podliježe plaćanju PDV-a (prodavatelj je obveznik PDV-a, a građevina je izgrađena poslije 1. siječnja 2008.) na promet te nekretnine prodavatelj treba platiti PDV.

Prema tome, treba ići kupovati i živjeti na područjima posebne državne skrbi ako ušteda na porezu opravdava investiciju.

Povratak na vijesti