Porezni položaj dodatnih odgojno obrazovnih programa

Datum: 09.07.2014, Srijeda
Klasa: 410-19/14-01/286
Davatelj: Porezna uprava

Gradski dječji vrtić iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana dodatnih odgojno obrazovnih programa. U upitu se navodi da dječji vrtić provodi osim redovitog odgojno obrazovnog programa dodatne odgojno obrazovne programe kao što su engleski, sportski, eko, folklor i slično koji se dodatno plaćaju. Prema navodima u upitu spomenute programe provode radnici dječjeg vrtića u prostorijama vrtića u redovno radno vrijeme i to za djecu koja su korisnici vrtića. U upitu se navodi da su takvi programi verificirani od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. Obzirom na navedeno, postavljeno je pitanje je li dječji vrtić temeljem čl. 39. st. 1. t. i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u), odnosno čl. 58. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) oslobođen plaćanja PDV-a.
 
 
      Odredbama čl. 39. st. 1. t. i) Zakona o PDV-u i čl. 58. st. 1. Pravilnika o PDV-u propisano je da je PDV-a oslobođeno obrazovanje djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.
 
      Prema odredbama čl. 39. st. 3. Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara ili usluga iz čl. 39. st. 1. t. b), g), h), i), l), m) i n) Zakona o PDV-u ako ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.
 
      Prema tome usluge obrazovanja djece i mladeži, školskog ili sveučilišnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije, uključujući s time usko povezane usluge i dobra oslobođene su PDV-a kada ih obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.
 
      U skladu s navedenim, mišljenja smo da se usluge dodatnih odgojno obrazovnih programa koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, a koje dječji vrtić koji nije trgovačko društvo dodatno naplaćuje mogu smatrati uslugama koje su sukladno čl. 39. st. 1. t. i) Zakona o PDV-u i čl. 58. st. 1. Pravilnika o PDV-u oslobođene plaćanja PDV-a.
 

Povratak na mišljenja