Porezni tretman isplata mirovina iz II. stupa mirovinskog osiguranja

Datum: 20.01.2011, Četvrtak
Klasa: 410-01/10-01/2406
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit porezne obveznice S. P. u svezi poreznog tretmana mirovine koje isplaćuje Mirovinsko osiguravajuće društvo iz II. stupa, odnosno temeljem individualne kapitalizirane štednje. U nastavku odgovaramo:

Prema članku 14. stavku 2. točki 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08. i 80/10.; dalje u tekstu Zakon) primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se i mirovine ostvarene na temelju prijašnjih uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje.

Prema članku 12. stavku 1. točki 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09. i 123/10.; dalje u tekstu Pravilnik) primicima od nesamostalnog rada smatraju se mirovine ostvarene na temelju prijašnjih uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje koje isplaćuju zakonom utvrđene ustanove mirovinskog osiguranja i mirovinska osiguravajuća društva na temelju prijašnjih uplata obveznog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće odnosno mirovine iz članka 14. Zakona ili sam porezni obveznik, sukladno članku 45. stavku 1. Zakona, a obračunava se od porezne osnovice koju sukladno stavku 4. toga članka čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada prema članku 14. Zakona ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke prema članku 16. Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona, a koji se umirovljenicima iz članka 12. stavka 2. Pravilnika priznaje u visini ukupne mirovine ostvarene u poreznom razdoblju, najmanje 1.800,00 kuna, a najviše do 3.200,00 kuna mjesečno, uvećanom za možebitni osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji, uzdržavanu djecu i invalidnost.

Prema članku 46. stavku 1. i 2. Zakona, osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje na temelju porezne kartice koju za radnika, umirovljenika i fizičke osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona imaju poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovina. Poreznu karticu besplatno izdaje Porezna uprava, a poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovina iz članka 14. Zakona dužni su je čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak iz članka 14. ovoga Zakona kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina ili primitak po osnovi nesamostalnog rada. Osobni odbitak iz članka 36. stavka 1.12. Zakona radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak iz članka 14. Zakona može tijekom poreznog razdoblja koristiti ako je poslodavcu ili isplatitelju primitka odnosno plaće ili mirovine predao poreznu karticu i može ga koristiti samo kod onog poslodavca /isplatitelja primitka (plaće) i mirovine kod kojega se nalazi porezna kartica. Radnik, umirovljenik odnosno osoba koja ostvaruje primitke iz članka 14. Zakona kod drugih poslodavaca/isplatitelja primitka (plaće) i mirovine osobni odbitak istodobno ne smije koristiti, odnosno ti poslodavci/isplatitelji primitka (plaće) i mirovine dužna su obračunati porez ne uzimajući u obzir osobni odbitak,

Slijedom navedenog, razvidno je da porezni obveznik, umirovljenik, koji mirovinu ostvaruje od HZMO-a na temelju ranije uplaćenih obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) te od mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju ranije uplaćenih obveznih doprinosa za individualnu kapitaliziranu štednju (II. stup), može osobni odbitak u tijeku poreznog razdoblja koristiti samo kod jednog isplatitelja mirovine, a drugi isplatitelj mirovine je predujam poreza na dohodak obvezan obračunati ne uzimajući u obzir osobni odbitak. Nadalje, sukladno članku 39. stavku 1. točki 1. Zakona godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona kod dva ili više poslodavca istodobno. Sukladno stavku 5. toga članka u godišnjoj poreznoj prijavi iskazuje samo dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona, a ako uz dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada porezni obveznik iskaže i dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. Zakona, obvezan je iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, a prema članku 5. Zakona.

Slijedom navedenog, razvidno je da je porezni obveznik, umirovljenik, koji mirovinu ostvaruje iz l. i II. stupa, odnosno kod dva različita isplatitelja mirovine, obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu i u istoj iskazati samo dohodak ostvaren od nesamostalnog rada (osim ako nije i po nekoj drugoj osnovi obvezan podnijeti poreznu prijavu). Na taj će način doći do izravnanja porezne osnovice i do ravnomjernog godišnjeg oporezivanja.

Povratak na mišljenja