Porezni tretman isplate nagrada fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost

Datum: 13.08.2012, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/12-01/1870
Davatelj: Porezna uprava

U svezi s dostavljenim nam upitom o poreznom tretmanu nagrade obrtnicima osvojene na natječaju „Donacije godine 2012.“, za realizaciju projekata promoviranja znanja i vještina tradicijskog obrtništva s ciljem njegovanja domaće proizvodnje, plasiranja proizvoda na tržište, te potpore najboljim projektima u komercijalizaciji i tržišnom plasmanu, u nastavku odgovaramo:

Sukladno članku 9. stavku 2. točki 2.6. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 104/11. i 22/12., dalje: Zakona) dohotkom se ne smatraju primitci ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanim pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba i igrama na sreću prema posebnom zakonu.

Primitci iz članka 9. stavka 2. i 3. Zakona koji su u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 5. Zakona, smatraju se oporezivim dohotkom sukladno članku 6. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 1/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12., dalje: Pravilnik).

U skladu sa navedenim odredbama Zakona i Pravilnika neoporezivim primitcima ostvarenim na nagradnim natječajima ili natjecanjima smatraju se samo oni primitci koji nisu ostvareni u okviru samostalne djelatnosti, nesamostalnog rada ili primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak i natjecanjima na kojima je sudjelovanje i osvajanje nagrada omogućeno svim fizičkim osobama neovisno o njihovim djelatnostima, zvanju, zanimanju, obrazovanju i slično.

Dakle, ako fizička osoba ostvari nagradu na natječaju odnosno natjecanju, a u tom natječaju ili natjecanju je sudjelovala u okviru svoje djelatnosti kojom se i inače trajno ili povremeno bavi s namjerom ostvarivanja primitaka odnosno dohotka, tada će se i osvojeni primitak smatrati primitkom od kojega se treba utvrditi dohodak koji podliježe oporezivanju.

 Na temelju navedenog, ako se donacija dodjeljuje obrtnicima u okviru njihove djelatnosti kojom se i inače trajno ili povremeno bave s namjerom ostvarivanja primitaka odnosno dohotka, te se nagrade smatraju oporezivim primitkom i podliježu oporezivanju prema odredbama Zakona, odnosno navedene se nagrade smatraju poslovnim primitcima iz kojih će se temeljem podnesene godišnje porezne prijave utvrditi dohodak, odnosno obveza poreza na dohodak. Ako su te fizičke osobe po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obveznici poreza na dobit te se nagrade smatraju oporezivim prihodom i podliježu oporezivanju prema odredbama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10. i 22/12.).

U navedenom slučaju (kad se nagrada, odnosno donacija dodjeljuje fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem poslovnih knjiga) isplatitelj nema obvezu obračuna predujma poreza na dohodak pri isplati nagrade.

Povratak na mišljenja