Porezni tretman isplate novca s debitnih i kreditnih kartica kupcima

Datum: 22.01.2016, Petak
Klasa: 410-19/15-01/334
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana isplate novca s debitnih i kreditnih kartica kupcima. U upitu se navodi da će obavljati uslugu sličnu bankomatu, osim što će porezni obveznik isplatu novca izvršavati u svojim poslovnicama i to preko POS aparata banaka. Prema navodima u upitu porezni obveznik je od Hrvatske narodne banke (HNB) dobio odgovor da ako planirani posao prilagodi članku 4. stavku 5. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 133/09 i 136/12) ne mora stupiti u ugovorni odnos niti s jednom bankom, ne treba tražiti dopuštenje HNB-a, niti se transakcije smatraju platnim uslugama. Nadalje, u upitu se navodi da je porezni obveznik od svog revizora dobio mišljenje da se gotov novac koji prosljeđuje kupcu može prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) smatrati prolaznom stavku, te ne ulazi u osnovicu za obračun PDV-a. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje smatra li se novčani iznos koji se preko POS aparata povuče s debitne ili kreditne kartice kupca te isplati istom kupcu u gotovini (novčanicama) prolaznom stavkom. Također, postavljeno je pitanje podliježe li provizija za navedenu uslugu PDV-u po stopi 25%. 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. 
Člankom 33. stavkom 3. Zakona o PDV-u propisano je da u poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke, kao ni iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje je platio u njegovo ime i za njegov račun i koje u evidencije unosi kao prolazne stavke. Porezni obveznik mora imati dokaze o iznosu izdataka u vezi s prolaznim stavkama i ne može odbiti PDV ako je na njih obračunan.
Odredbama članka 40. stavka 1. točke e) Zakona o PDV-u i članka 68. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15 u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja, osim kolekcionarskih predmeta, odnosno kovanica od zlata, srebra ili drugog metala te novčanica koje se u pravilu ne koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja ili kovanica od numizmatičkog interesa.
Prema odredbama članka 68. stavka 2. Pravilnika o PDV-u oslobođenje se odnosi na isplatu novčanih sredstava te mjenjačke poslove kojima se smatraju poslovi obavljanja usluga osobi koja mijenja valutu u novčanicama ili kovanicama koje se koriste kao zakonska sredstva plaćanja, primjenom tečajnih stopa utvrđenih za državne valute, odnosno na prihode ostvarene trgovanjem u vezi sa stranom valutom (tečajna razlika). Isplatom novčanih sredstava smatra se ručna ili automatska isplata, usluge vezane za putničke čekove, akreditive, usluge s čekovima nevezane za poseban račun te zamjena novčanica i kovanica iste valute.
U skladu s navedenim, obzirom da iz upita nije u potpunosti razvidno u kojim će sve točno slučajevima i na koji će se način kod poreznog obveznika evidentirati isplata novca s debitnih i kreditnih kartica ne možemo se sa sigurnošću očitovati. Međutim, ako porezni obveznik planira izvršavati kupcima isplatu novca s debitnih i kreditnih kartica preko POS aparata banaka, a što se prema navodima u upitu, na određeni način može poistovjetiti s isplatom novca preko bankomata mišljenja smo se u tom slučaju na takvu isplatu novca može primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 40. stavka 1. točke e) Zakona o PDV-u i članka 68. stavka 1. Pravilnika o PDV-a. U tom slučaju porezno oslobođenje primjenjuje se i na proviziju koju porezni obveznik naplaćuju od kupaca kojima je izvršio isplatu novca. Napominjemo da se prethodno spomenuta isplata novca ne može smatrati prolaznom stavkom iz članka 33. stavka 3. Zakona o PDV-u.

Povratak na mišljenja