Porezni tretman isplate stipendija specijalizantima liječnicima

Datum: 11.09.2012, Utorak
Klasa: 410-01/12-01/2417
Davatelj: Porezna uprava

Na dostavljeni upit može li Zaklada na temelju članka 10. točke 18. Zakona o porezu na dohodak isplaćivati neoporezive stipendije specijalizantima liječnicima koji su na temelju javnog natječaja izabrani za stipendiste Zaklade, čime se izravno postiže odgojno-obrazovna i znanstveno-istraživačka svrha u području za koje je zaklada osnovana, u nastavku odgovaramo:

Odredbama članka 10. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12., dalje: Zakona) propisani su primitci na koje se ne plaća porez na dohodak. Člankom 10. točkama 12., 13., 14. i 18. Zakona i člankom 45. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12., dalje: Pravilnik) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na:

•stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, do visine ukupno 1.600,00 kuna mjesečno, odnosno iznimno oporezivim se primitcima ne smatraju stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu do visine 4.000,00 kuna mjesečno, koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima,
• stipendije studenata za redovno školovanje na višim i visokim školama i fakultetima i poslijediplomanata te poslijedoktoranata za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske i stipendije koje se isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima i to studentima za redovno školovanje na visokim učilištima,
• sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima za njihovo sportsko usavršavanje, do 1.600,00 kuna mjesečno,
• stipendije studentima izabranima na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, za redovno školovanje na visokim učilištima koje isplaćuju, odnosno dodjeljuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije registrirane u Republici Hrvatskoj za odgojno-obrazovne ili znanstveno-istraživačke svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja, a koje služe za pokriće stvarnih troškova školovanja (školarina, prijevoza, smještaja, obveznog zdravstvenog osiguranja za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu prema posebnim propisima, prehrane, knjiga i ostalo).

Prema članku 86. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. i 63/11.) status studenta stječe se upisom na sveučilište, veleučilište ili visoku školu a dokazuje se odgovarajućom studentskom ispravom, čiji minimalni sadržaj propisuje ministar a oblik sveučilište, veleučilište ili visoka škola. Studenti mogu biti redoviti ili izvanredni. Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici (puno radno vrijeme). Trošak redovitog studija (studijskog programa) dijelom ili u cijelosti, sukladno općem aktu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole, subvencionira se iz državnog proračuna. Izvanredni studenti su oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program. Troškove takvog studija u cijelosti ili dijelom snosi sam student, sukladno općem aktu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole.

Slijedom navedenog, stipendije u sustavu poreza na dohodak, koje se isplaćuju na način propisan Zakonom i Pravilnikom te se isplaćuju do propisanih iznosa, ne podliježu oporezivanju. Međutim, ako se isplaćuju stipendije koje ne ispunjavaju propisane uvjete ili se stipendije dodjeljuju i isplaćuju na način koji nije propisan Zakonom i Pravilnikom, ukupno isplaćeni iznosi stipendija podliježu oporezivanju porezom na dohodak i smatraju se primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak prema članku 32. Zakona i oporezuje po stopi od 25% prema članku 48. Zakona.

U konkretnom slučaju, budući da nije ispunjen uvjet da Zaklada dodjeljuje stipendije za redovno školovanje, isplata istih smatra se oporezivim primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak prema članku 32. Zakona.

Povratak na mišljenja