Porezni tretman potpora u poljoprivredni osobama koji ne utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva

Datum: 17.06.2014, Utorak
Klasa: 410-23/14-01-33
Davatelj: Porezna uprava

Dopisom Klasa: 410-23/14-01-33, Ur.broj: 513-07-04-14-2 od 10. travnja 2014. dostavili ste upit vezan uz porezni tretman potpora koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave isplaćuju sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Nar. nov., br. 80/13. i 41/14.), a temeljem programa potpora i ruralnog razvoja koji je prethodno prijavljen i odobren od strane resornog ministarstva za poljoprivredu. Navedene potpore isplaćuju se za točno određene namjene - za legalizaciju poljoprivrednih objekata, pomoći za promidžbu poljoprivrednih proizvoda i slično. U nastavku odgovaramo na upit.
      
      Ukoliko se navedene potpore isplaćuju fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva, sukladno čl. 18. st. 3. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br.  177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13. i 148/13.) takve potpore predstavlja primitak od samostalne djelatnosti, kako je propisano čl. 24.  st. 1. t. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13. i 160/13.).
      
      Ukoliko se navedena potpore isplaćuju osobama koje su upisane u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG), a po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede i šumarstva nisu obveznici poreza na dohodak (napominjemo da u smislu poreznih propisa djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju), odnosno po toj osnovi nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost niti su po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvarili ukupni godišnji primitak veći od 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 148/13.,  99/13. i 153/13.), te ne ostvaruju poticaje na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonima, uvažavajući činjenicu da je potpora dostupna svima, odnosno da sve fizičke osobe koje su upisane u upisnik OPG-a, a koje imaju prebivalište na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu koristiti navedenu potporu te da dodijeljenim sredstvima fizičke osobe ne mogu slobodno raspolagati nego moraju biti utrošena za točno utvrđene namjene - za legalizaciju poljoprivrednih objekata, pomoći za promidžbu poljoprivrednih proizvoda i slično čime se poboljšavaju uvjeti života na selu mišljenja smo da se predmetne potpore ne smatraju oporezivim primicima. O isplatama predmetnih neoporezivih potpora, iz razloga što su dostupne svima pod istim uvjetima, da se ne radi o izravnim plaćanjima u poljoprivredi koje isplaćuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju niti o potpori socijalno ugroženim osobama. jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nema obvezu izvješćivanja putem Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan __________(Obrazac JOPPD).

Povratak na mišljenja