Porezni tretman usluge vođenja broda

Datum: 08.12.2015, Utorak
Klasa: 410-19/15-01/277
Davatelj: Porezna uprava

​Udruga brodara iz dostavnog popisa zatražila je tumačenje o poreznom tretmanu usluge vođenja broda, odnosno postavila je pitanje jesu li usluge koje se pružaju temeljem ugovora o vođenju broda (ship´s management agreement) obuhvaćene pojmom usluga „koje služe neposredno za potrebe plovila ili njihova tereta“ iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u).
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
Prema odredbama članka 47. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u i članka 116. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u), plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke goriva i dobara za opskrbu plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i prijevoz putnika uz naknadu ili se koriste za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti te za spašavanje ili pomoć na moru.
Odredbama članka 47. stavka 1. točaka c) i d) Zakona o PDV-u i članka 116. stavaka 2. i 3. Pravilnika o PDV-u propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke, preinake, popravci, održavanje, iznajmljivanje i unajmljivanje plovila iz članka 47. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u, te isporuke, iznajmljivanje, popravci i održavanje opreme koja je ugrađena u njih ili se u njima koristi.
Plovilima koja plove na otvorenom moru u smislu Zakona o PDV-u smatraju se i brodovi koji plove na međunarodnim linijama iz hrvatske luke u stranu luku i obrnuto ili između stranih luka, te brodovi koji plove u vodama stranih država radi obavljanja usluga vezanih uz djelatnosti na otvorenom moru kao što su istraživanje, iskorištavanje energenata i slično.
Oslobođenim uslugama prema članku 116. stavku 3. Pravilnika o PDV-u smatraju se lučke pristojbe, usluge tegljenja, pilotaže i vezivanja brodova, usluge ukrcaja/utovara, iskrcaja/istovara, prekrcaja/pretovara i skladištenja brodskog tereta u lukama, zatim lučke, skladišne i agencijske usluge za brodove i njihove terete, odvoz smeća, pranje rublja, izdavanje certifikata za brodove i slično.
 Prema odredbama članka 116. stavaka 7. i 8. Pravilnika o PDV-u porezni obveznik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su prema odredbama članka 47. Zakona o PDV-u oslobođene PDV-a na računu obvezno navodi da PDV nije zaračunan s naznakom članka Zakona o PDV-u kojim je to oslobođenje propisano te je u svom knjigovodstvu obvezan osigurati sve potrebne podatke i dokaze o uvjetima za ostvarivanje oslobođenja iz članka 47. Zakona o PDV-u kao što su računi, ugovori, izjava o plovidbi ili druga isprava u skladu s odredbama članka 116. stavka 1. Pravilnika o PDV-u.
U skladu s navedenim, isporuke plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i prijevoz putnika uz naknadu ili se koriste za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti te za spašavanje ili pomoć na moru oslobođene su plaćanja PDV-a. Kako bi se ostvarilo porezno oslobođenje iz članka 47. Zakona o PDV-a, brodari moraju isporučitelju dobara predati izjavu o plovidbi, odnosno izjavu u kojoj se potvrđuje da će nabavljena dobra ili usluge biti namijenjene plovilima koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru za usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske djelatnosti te spašavanje ili pomoć na moru. U protivnom, ne mogu ostvariti navedeno porezno oslobođenje.
Što se tiče usluga vođenja broda, ako se navedene usluge obavljaju temeljem ugovora o vođenju broda iz kojeg je razvidno da su usluge međusobno neodvojive te da se obavljaju u svrhu upravljanja i čine dio cjelokupne naknade za obavljenu uslugu, mišljenja smo da se u tom slučaju predmetne usluge mogu smatrati jedinstvenom uslugom koja je obuhvaćena pojmom usluga „koje služe neposredno za potrebe plovila ili njihova tereta iz članka 47. Zakona o PDV-a.

Povratak na mišljenja