Porezni tretman zatvorenih alternativnih investicijskih fondova

Datum: 04.01.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/15-01/2792
Davatelj: Porezna uprava

​Temeljem dopisa u kojemu se postavlja pitanje u svezi poreznih obveza zatvorenog alternativnog investicijskog fonda, te porezni tretman isplata dobiti iz takvoga fonda, u nastavku dostavljamo odgovor. 
Sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14), porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.
Prema Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine broj 16/13 i 143/13) otvoreni investicijski fond je zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju osniva društvo za upravljanje i kojom društvo za upravljanje upravlja u svoje ime i za zajednički račun imatelja udjela u toj imovini u skladu s odredbama toga Zakona, prospekta i pravila toga fonda. Udjeli u otvorenom investicijskom fondu se, na zahtjev imatelja udjela, otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine otvorenog investicijskog fonda
Člankom 2. stavkom 8. Zakona o porezu na dobit propisano je da otvoreni investicijski fondovi koji su osnovani i posluju u skladu sa zakonom po kojemu su osnovani, nisu obveznici poreza na dobit.
Alternativni investicijski fond (AIF) sukladno Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 16/13 i 143/13) je investicijski fond osnovan sa svrhom i namjenom prikupljanja sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganja tih sredstava u različite vrste imovine u skladu s unaprijed određenom strategijom i ciljem ulaganja AIF-a, a isključivo u korist imatelja udjela tog AIF-a. AIF može biti otvoreni i zatvoreni. AIF ne zahtijeva odobrenje za osnivanje i rad u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. Udjeli otvorenog AIF-a se na način i pod uvjetima utvrđenim prospektom i/ili pravilima fonda, na zahtjev imatelja udjela otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine otvorenog AIF-a.
Prema članku 3. točkom 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, zatvoreni AIF je pravna osoba osnovana u obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću koju osniva UAIF i kojom UAIF upravlja u njezino ime i za njezin račun u skladu s odredbama toga Zakona, prospekta kada je to primjenjivo, pravila i statuta ili društvenog ugovora toga AIF-a, a čiji udjeli na zahtjev imatelja udjela nisu otkupivi iz imovine zatvorenog AIF-a.
Slijedom navedenoga, alternativni zatvoreni investicijski fondovi su pravne osobe osnovane u obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću, te su stoga i obveznici poreza na dobit. Otvoreni investicijski fondovi kao zasebna imovina, bez pravne osobnosti, i čiji se udjeli na zahtjev imatelja udjela, otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine otvorenog investicijskog fonda, a koji su osnovani i posluju u skladu sa zakonom nisu obveznici poreza na dobit sukladno članku 2. stavku 8. Zakona o porezu na dobit.
Nadalje, člankom 31. stavkom 4. Zakona o porezu na dobit propisano je da se porez po odbitku plaća, između ostaloga i na dividende i udjele u dobiti koje se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe. Stavkom 7. toga članka Zakona propisano je da se porez po odbitku plaća po stopi od 15% osim za dividende i udjele u dobiti na koje se porez po odbitku plaća po stopi od 12%.
Napominjemo kako je člankom 31.e stavkom 1. Zakona o porezu na dobit propisano da se porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti iz članka 31. stavka 4. i 7. toga Zakona ne plaća kada se dividende i udjeli u dobiti isplaćuju društvu koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, ako:
1. primatelj dividende ili udjela u dobiti ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva koje isplaćuje dividendu ili udio u dobiti,
2. ako najniži postotak udjela iz točke 1. ovoga stavka ima u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca.
Nadalje, člankom 30. stavkom 11. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14, 136/15) propisano je da se dohotkom od kapitala smatraju  i primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu. Člankom 51. stavkom 4. toga Zakona propisano je da se predujam poreza na dohodak po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 30. stavka 11. toga Zakona plaća  po odbitku, po stopi od 12%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. toga Zakona
Slijedom navedenoga, isplate dividendi iz zatvorenog alternativnog investicijskog fonda inozemnim osobama koje nisu fizičke podliježu obvezi plaćanja poreza po odbitku uz primjenu porezne stope od 12%, ukoliko možebitni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne propisuje drugačije ili ukoliko se ne mogu primijeniti odredbe članka 31.e Zakona o porezu na dobit.
Nadalje, kada zatvoreni alternativni investicijski fond isplaćuje dividendu tuzemnim ili inozemnim fizičkim osobama iste podliježu obvezi plaćanja poreza na dohodak od kapitala primjenom stope od 12%, ukoliko se pri isplati inozemnim fizičkim osobama ne može primijeniti možebitni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Povratak na mišljenja