Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti


Trajanje: 4 h 0 min
Datum: 10.03.2021

Cijena: 625,00 kn


Snimka webinara - Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti

NU tijeku su završne pripreme poduzetnika za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu. Cilj je ovog webinara skrenuti pozornost na posebnosti s poreznog i računovodstvenog motrišta u graditeljskoj djelatnosti te pomoći računovođama da samostalno izrade godišnje financijske izvještaje. Posebno će se objasniti raspored troškova i utvrđivanje financijskog rezultata te pravila koja su vezana uz sastavljanje prijave poreza na dobitak (PD-obrazac).

Program:

Računovodstvo troškova izgradnje u 2020. godini i ostale posebnosti vezane uz graditeljsku djelatnost
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

 • Računovodstvo troškova izgradnje građevina za tržište i utvrđivanje vrijednosti na datum bilance (izravni i neizravni troškovi gradnje i dr.)
 • Računovodstvo troškova izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu i utvrđivanje vrijednosti na datum bilance
 • Revalorizacija nekretnina prema zahtjevima računovodstvenih standarda
 • Rezerviranja za dana jamstva u 2020. godini

Porezno motrište u prometu nekretnina i obavljanja građevinskih usluga u 2020. godini
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.

 • Porezno motrište u prometu građevina i zemljišta u 2020. godini s motrišta PDV-a i poreza na promet nekretnina
 • Ispravci pretporeza za nekretnine kod promjena uvjeta za oporezivanje
 • Posebnosti u oporezivanju graditeljskih usluga kada se usluga obavlja poreznom obvezniku ili fizičkoj osobi
 • Postupanje s predujmovima za građevinske usluge u 2020. godini

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (PD-obrasca), računa dobiti i gubitka u graditeljskoj djelatnosti za 2020. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD na NOVOM OBRASCU
  • obrazloženja svih pozicija u PD-obrascu
  • iskazivanje dobivenih potpora koje su vezane uz COVID 19 u PD-obrascu
  • izračun predujmova poreza na dobit za 2021. godinu (primjena NOVE – niže stope)
 • Posebnosti vezane uz sastavljanje računa dobiti i gubitka i bilance u graditeljskoj djelatnosti za 2020. godinu.

Ovaj video materijal je snimka webinara  održanog 10. ožujka 2021. godine.

Cijena video snimke je 625,00 kn (500,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara  održanog 10. ožujka 2021. godine i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).