Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

Datum: 01.03.2021, Ponedjeljak
NN br. 21/2021

U Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 31/15., 67/17. i 115/18.) iza članka 16. dodaje se glava V.a s podnaslovom i članak 16.a koji glase:

»V.a IZVJEŠTAVANJE USLIJED IZVANREDNIH DOGAĐAJA

Članak 16.a

(1) Ako u vrijeme sastavljanja izvještaja, odnosno izjave o neaktivnosti iz ovog Pravilnika nastanu izvanredni vanjski događaji koji se nisu mogli predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, neprofitne organizacije iznimno mogu predati izvještaje, odnosno izjavu o neaktivnosti nakon proteka roka iz članaka 10., 12. i 13. ovoga Pravilnika, temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva financija.

(2) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija daje na temelju zahtjeva neprofitne organizacije, a u suglasnosti se utvrđuje do kada se produžuje rok za predaju izvještaja, odnosno izjave o neaktivnosti iz ovog Pravilnika.«

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 2. ožujka 2021. godine.

Povratak na nove propise