Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Datum: 10.02.2023, Petak
NN br. 15/2023

Izmijenjena je odredba čl. 3. st. 1. t. 5. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/20. – 156/22.) u kojoj se riječ »39.816,85 eura« zamjenjuju se riječima: »39.816,84 eura«. Zbog toga je promijenjen i Obrazac PO-SD koji se primjenjuje za 2023. godinu i nadalje.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 11. veljače 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise