Pravilnik o izmjeni Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Datum: 24.12.2020, Četvrtak
NN br. 145/2020

U cijelom tekstu Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 75/18.), riječi: »minimalna plaća« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »bruto I plaća« u odgovarajućem padežu, a riječi: »u RH« brišu se.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Povratak na nove propise