Pravilnik o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu

Datum: 29.11.2019, Petak
NN br. 116/2019

      Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) propisuje:

1. opseg i sadržaj revizije u mirovinskom osiguravajućem društvu za potrebe Hanfe koju obavlja revizorsko društvo iz članka 100.a Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (Nar. nov., br. 22/14., 29/18. i 115/18., dalje u tekstu: Zakon) i

2. način i rokove dostave revizorskog izvješća za potrebe Hanfe u mirovinskom osiguravajućem društvu.

      Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o reviziji izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 98/14.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 7. prosinca 2019., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise