Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

Datum: 02.09.2020, Srijeda
NN br. 98/2020

Pravilnikom se propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad burzi za obavljanje djelatnosti upravljanja uređenim tržištem i proširenja odobrenja za rad, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i sadržaj te dokumentacije.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi (Nar. nov., br. 117/13. i 32/14.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 10. kolovoza 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise