Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 1.2024, str. 50
Novosti o dostavi sudskih pismena
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U studenome 2023 godine ušao je u proceduru prvog čitanja Prijedlog Zakona o dostavi sudskih pismena Namjera je da se ...

pip - 6.2023, str. 60
Dostava u sudskim postupcima
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS KRAMAR

U ožujku 2023 godine otvoreno je e Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o dostavi sudskih pismena Riječ je o Nacrtu ...

pip - 3.2023, str. 45
Pismene forme i iskazi stranaka i svjedoka kao dokaz u parnici
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Postupnim izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku načelo pismenosti pismene forme te pismeni dokazi postali su barem na normativnoj ...

Sudska praksa
Radni spor - dostava pismena
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 10.2021, str. 19
Uredsko poslovanje – postupanje s predmetima i pismenima
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Nova Uredba o uredskom poslovanju stupila je na snagu 10 srpnja 2021 godine S razlozima za njezino donošenje i najvažnijim ...