Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2024, str. 37
Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2023. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Godišnji financijski izvještaji poduzetnika GFI POD za potrebe statistike i druge potrebe dostavljaju se FINA i do 30 travnja 2024 ...

rrif - 2.2024, str. 134
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Poduzetnici koji primjenjuju novčano načelo pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak prijavu poreza podnose na Obrascu PD NN Prijava poreza ...

rrif - 2.2024, str. 69
Posebnosti poslovanja i godišnjeg obračuna u komunalnim društvima za 2023. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Komunalne usluge pružaju društva čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave Poslovanje ovih društava razlikuje se u odnosu na poslovanje društava ...

rrif - 2.2024, str. 61
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Poljoprivredna djelatnost ima određene posebnosti koje se odnose na biološke transformacije biljaka i životinja od kojih se ostvaruju ekonomske koristi ...

rrif - 2.2024, str. 52
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Pravilno utvrditi cijenu proizvodnje dobara temeljni je zadatak računovodstva proizvodnje Da bi se taj zadatak mogao ispuniti potrebno je dobro ...

rrif - 2.2024, str. 45
Posebnosti u poslovanju i godišnjem obračunu ugostitelja i hotelijera za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Zakon o ugostiteljstvu propisuje način i uvjete obavljanja djelatnosti ugostiteljstva i pružanja usluga smještaja Računovodstveno ugostiteljsku djelatnost treba evidentirati kao ...

rrif - 2.2024, str. 33
Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Posebnosti kod sastavljanja godišnjeg obračuna za poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelatnost prvenstveno se odnose na primjenu poreznih propisa posebice porezna ...

rrif - 2.2024, str. 24
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje priznavanja prihoda i rashoda te utvrđivanja rezultata poslovanja u graditeljskoj djelatnosti za 2023 godinu ...

rrif - 2.2024, str. 15
Posebnosti u godišnjem obračunu servisnih - uslužnih djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.

Uslužne odnosno servisne djelatnosti u najvećem broju obavljaju trgovačka društva j d o o i d o o kao mikro ...

PrGO - 1.2024, str. 187
Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva – Obrazac PD-KID
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Uvodne napomene Kontrolirana inozemna društva i obveza uključivanja njihova dobitka u poreznu osnovicu tuzemnoga poreznog obveznika Izračun dobitka kontroliranoga ...

PrGO - 1.2024, str. 181
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ...

PrGO - 1.2024, str. 174
Bilješke uz financijske izvještaje za srednje poduzetnike prema HSFI-ju
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

 1. Uvodne napomene
 2. Opći podatci (HSFI 1.42)
 3. Bilješke uz financijske izvještaje

PrGO - 1.2024, str. 167
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike prema HSFI-ju
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

 1. Uvodne napomene
 2. Minimalan sadržaj bilježaka uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike

PrGO - 1.2024, str. 156
Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Zahtjevi HSFI-ja i MSFI-ja
 3. Sastavljanje izvještaja o promjenama kapitala

PrGO - 1.2024, str. 150
Izvještaj o novčanim tokovima za 2023. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Izvještaj o novčanim tokovima Vrste novčanih tokova Specifičnosti sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima Metode sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima ...

PrGO - 1.2024, str. 143
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku

PrGO - 1.2024, str. 135
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2023. godinu (Obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveznici predaje Obrasca PD IPO Povezane osobe s poreznog motrišta Podatci koji se unose u Obrazac PD IPO Primjer ...

PrGO - 1.2024, str. 76
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2023. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Tko je obveznik podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja ...

PrGO - 1.2024, str. 57
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2023. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2023. godine

PrGO - 1.2024, str. 32
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka i ...

PrGO - 1.2024, str. 16
Obračun amortizacije za 2023. godinu
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Temeljne napomene Porezno motrište amortizacije Obračun amortizacije Početak i završetak obračuna amortizacije Porezno priznata amortizacija Promjena računovodstvene procjene Porezno ...

PrGO - 1.2024, str. 9
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2023. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

 1. Uvod
 2. Naknade za općekorisne funkcije šuma
 3. Članarine turističkim zajednicama
 4. Spomenička renta
 5. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori

PrGO - 1.2024, str. 5
Rokovi predaje financijskih, poreznih i drugih izvještaja za 2023. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja Valuta u kojoj se sastavljaju i predaju godišnji financijski izvještaji za 2023 ...