Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2021, str. 144
Interni sustavi kreditnog rejtinga banaka
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Interni sustavi kreditnog rejtinga postali su važan dio upravljanja kreditnim rizikom u bankarskoj industriji Kao što i samo ime govori ...

rrif - 10.2021, str. 129
Revizija povećanja temeljnog kapitala
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Čest je slučaj dokapitalizacije u društvima Osobito u j d o o u gdje postoje objektivni razlozi da se temeljni ...

rrif - 10.2021, str. 83
III. stup dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Uplate premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja mogu biti dobar alat za dugoročno nagrađivanje radnika jer predstavljaju jedan od najjeftinijih načina nagrađivanja ...

rrif - 10.2021, str. 74
Pravni, socijalni i porezni položaj upućenih radnika na rad u RH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Upućeni izaslani radnik na rad u RH je osoba koju je poslodavac koji ima sjedište u drugoj državi privremeno uputio ...

rrif - 10.2021, str. 47
Digitalizacija poslovanja i računovodstvenih usluga s naglaskom na sigurnost podataka
Autor: Ivan VIDAS , struč. spec. oec.

U posljednjih desetak godina dolazi do sve veće digitalizacije poslovanja uključujući i knjigovodstvenu dokumentaciju i računovodstvene procese društva Upravo je ...

rrif - 9.2021, str. 155
Poslovanje doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara – obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika koju u okviru privatne prakse obavljaju doktori dentalne medicine i dentalni tehničari s motrišta poreza na ...

rrif - 9.2021, str. 137
Poslovanje na vremenski neograničeno razdoblje – bilješke uz financijske izvještaje
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Temeljna odluka koju menadžment mora donijeti u pripremi financijskih izvještaja primjenjujući MSFI jeve standarde jest hoće li ih sastaviti na ...

rrif - 8.2021, str. 166
Godišnji promet kao sposobnost u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Godišnji promet je kao uvjet ekonomske i financijske sposobnosti gospodarskog subjekta u postupku javne nabave u biti podvrsta jednog od ...

rrif - 8.2021, str. 114
Komentar menadžmenta uz financijske izvještaje
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Tijekom 2017 godine Odbor za međunarodne računovodstvene standarde u nastavku IASB donio je odluku da će se aktivnije uključiti u ...

rrif - 8.2021, str. 59
Rodiljni dopust majke koja uz plaću ostvaruje i druge dohotke
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Zaposlene osobe ponekad osim za svog poslodavca obavljaju i poslove za druge naručitelje posla prema ugovoru o djelu autorskom ugovoru ...

rrif - 7.2021, str. 124
Produktivnost i profitabilnost vodećih maloprodavača
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ

Produktivnost trgovaca otkriva vrijedne nove informacije o poduzeću i menadžmentu jer uvijek uzima u obzir ograničene resursa npr prodajni prostor ...

rrif - 7.2021, str. 113
Ujednačavanje poreza na dobitak poduzeća u EU-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

EK predložio novi program oporezivanja poduzeća Dogovor o obvezi kompanija da objavljuju koliko plaćaju poreza Predložena uspostava europske digitalne ...

rrif - 7.2021, str. 111
Kapitalizacija troškova posudbe u nabavi zemljišta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Autorica u članku daje pregled analize Odbora za međunarodne računovodstvene standarde vezano uz kapitalizaciju troškova posudbe pri nabavi zemljišta Odbor ...

rrif - 6.2021, str. 158
Organizacija i upravljanje dokumentacijom prema arhivskim propisima
Autor: Silvija BABIĆ, arhivist

Sve osobe a poglavito one koje posluju stvaraju dokumentaciju koja se u smislu arhivskih propisa naziva gradivom koje može imati ...

rrif - 6.2021, str. 136
Djelokrug mjerenja uspješnosti menadžmenta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U članku se daju objašnjenja koja su vezana uz izvještaj o mjerenju uspješnosti menadžmenta prema dokumentu IASB a Pri tome ...

rrif - 6.2021, str. 77
Prekršaji zbog nepredaje i naknadni ispravci godišnjih financijskih izvještaja
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Zbog propuštanja roka predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te nepredaju financijskih izvješća i druge dokumentacije za ...

rrif - 6.2021, str. 49
Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Više različitih propisa uređuju rokove čuvanja poslovne dokumentacije koja s motrišta različitih propisa ima i različita obilježja pa tako jedan ...

rrif - 6.2021, str. 17
Posebni postupci oporezivanja – primjena od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene Zakona o PDV u koje stupaju na snagu 1 srpnja 2021 godine posljedica su usklađivanja i implementiranja odredaba Direktive ...

rrif - 5.2021, str. 143
Procjena značajnosti elemenata financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

MRS ovi MSFI ji zahtijevaju objavu informacije o računovodstvenim politikama a posebno informacije o bitnim računovodstvenim politikama koje društvo primjenjuje ...

rrif - 4.2021, str. 216
Obrazovne i stručne kvalifikacije u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača radova mogu se istaknuti kao uvjet tehničke i ...

rrif - 4.2021, str. 38
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu u FINA-u
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

Kod predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2020 godinu u FINA u koji se evidentiraju u Registru godišnjih financijskih izvještaja nema ...

rrif - 3.2021, str. 169
Instrumenti osiguranja bankarskih kredita za potrošače
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Instrumenti osiguranja bankarskih kredita za potrošače su sredstva naplate potraživanja koja banci stoje na raspolaganju kada dužnik prestane otplaćivati kredit ...

rrif - 3.2021, str. 158
Postupci procjene rizika kod revizije financijskih izvještaja
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Da bi revizor mogao izdati izvještaj uzimajući u obzir ukupan revizorski rizik svakako treba u početnim fazama revizije procijeniti inherentni ...

rrif - 3.2021, str. 101
III. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Treći stup mirovinskog osiguranja je dobrovoljno i privatnog je obilježja što znači da ugovor o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju u pravilu ...

rrif - 2.2021, str. 198
Koordinacija sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije
Autor: Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.

Pregovarači iz EU a i UK a su 24 prosinca 2020 godine postigli sporazum o novom partnerstvu Taj sporazum utvrđuje ...

rrif - 2.2021, str. 163
Komentar menadžmenta uz financijske izvještaje
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Preporuka je Odbora da ako se primjenjuju zahtjevi Komentara menadžmenta društvo može tu činjenicu navesti u svojemu godišnjem financijskom izvještaju ...

pip - 2.2021, str. 104
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Vodna naknada zastara potraživanja čl 74 ZFVG a Proizlazi da bi se zastara potraživanja vodne naknade za uređenje ...

rrif - 2.2021, str. 41
Štete na imovini poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prirodna katastrofa potres brojnim je poduzetnicima uništila ili oštetila imovinu Nastala šteta na imovini poduzetnika ima trenutne i odgođene posljedice ...

rrif - 2.2021, str. 19
Rokovi predaje financijskih izvješća za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Ministarstvo financija na svojoj mrežnoj stranici objavilo je Obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvješća za 2020 godinu prema kojoj ...

rrif - 1.2021, str. 21
Promjene u porezu na dodanu vrijednost u 2021. godini
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.
Ines TOMIĆ , dipl. oec.
Štefica OŠTREC , ČUNČIĆ

Neke izmjene Zakona o PDV u stupaju na snagu već 1 siječnja 2021 godine a druge koje su potrebne radi ...

rrif - 12.2020, str. 225
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od 2018 godine primjenjuje se novi sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji je neznatno mijenjan u 2019 ...

rrif - 12.2020, str. 220
Predložene izmjene MRS-a 1
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

IASB predlaže izmjenu MRS a 1 koji definira sadržaj financijskih izvješća Izmjene se većim dijelom odnose na sadržaj izvješća o ...

rrif - 12.2020, str. 64
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Obavljanje godišnjeg popisa imovine i obveza zakonska je obveza i mora se provesti barem jednom godišnje krajem poslovne godine ...

rrif - 11.2020, str. 168
Što banke gledaju kada se traži kredit
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Poduzetnik obično dolazi u banku s okvirnom odlukom o svojim potrebama na koje će banka odgovoriti nakon završena postupka ...

rrif - 11.2020, str. 162
Prezentiranje financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

IASB predlaže promjenu prezentiranja financijskih izvješća Promjene se predlažu u Računu dobitka i gubitka i bilanci Promjene u prezentiranju ...

rrif - 11.2020, str. 151
Ispravak odbitka pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem činjenice jesu li nastupile okolnosti koje se ...

rrif - 11.2020, str. 72
Računi u poslovanju poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Ispostavljanje računa neizostavni je dio poslovanja svakog poduzetnika Računom se dokazuje nastali poslovni događaj ali on je i vjerodostojna ...

rrif - 10.2020, str. 188
Poslovanje zaklada
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Tomislav KRSTIČEVIĆ , student RRiF Visoke škole za financijski menadžment

U računovodstvenom smislu zaklade pripadaju neprofitnom računovodstvenom sustavu i općim pravilima financijskog poslovanja koja su nametnuta svim neprofitnim organizacijama ...

rrif - 10.2020, str. 157
Osnivanje i obveze turističke agencije
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Turističku agenciju nikad nije bilo jednostavnije osnovati i nikad teže poslovati nego danas Uz registraciju trgovačkog društva ili osnivanja ...

rrif - 10.2020, str. 150
Prijenos robe u drugu državu članicu i pravo stranoga poreznog obveznika na povrat PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s poreznim položajem prijenosa robe iz jedne u drugu ...

rrif - 10.2020, str. 60
Računovodstvo troškova smještaja radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Troškovi smještaja mogu se neoporezivo podmiriti svim radnicima s kojima poslodavac ima zasnovan radni odnos Visina nadoknade tih troškova ...

rrif - 9.2020, str. 207
Jezik ponude i prijevod na hrvatski jezik
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Postupci javne nabave vode se na hrvatskom jeziku što uključuje dokumentaciju o nabavi i izradu ponuda na hrvatskom jeziku ...

rrif - 9.2020, str. 196
Ekonomski najpovoljnija ponuda u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda Ona se određuje na temelju cijene ili ...

rrif - 9.2020, str. 192
Menadžment za budućnost
Autor: Dr. sc. Ivica VOLODER
Mr. sc. Danko SUČEVIĆ

U nešto više od stotinu godina menadžment je postala jako utjecajna i poznata profesija ali današnji kratki zaključak vezan ...

rrif - 9.2020, str. 176
Prijava i odjava radnika u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Poslodavci su obvezni od prvog dana zasnovanoga radnog odnosa prijaviti radnika u mirovinsko osiguranje Ostali samostalni osiguranici obrt i ...

rrif - 9.2020, str. 163
Novosti za obveznike fiskalizacije
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 godine obveznici fiskalizacije izdavanja računa trebaju na svojim računima obvezno navesti QR kod Od istog ...

rrif - 9.2020, str. 149
Izazovi i potencijali restrukturiranja bolnica u Njemačkoj
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Martin HOHMANN , Senior Manager
Dr. André Wortmann, Partner PWC

Ono s čime će se nova Vlada suočava jest golemi deficit zdravstvenog sustava Svaka gospodarska kriza kod svakoga gospodarskog ...

rrif - 9.2020, str. 116
Porezna zastara
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovom članku predstavlja odredbe Općega poreznog zakona Nar nov br 115 16 42 20 koje se odnose ...