Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2024, str. 107
Aktualne presude Suda EU-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi odluke i stajališta Suda Europske unije iznesene u aktualnim presudama Riječ je o različitim područjima u ...

rrif - 4.2024, str. 123
Aktualne presude Suda EU-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

U članku se navode odluke i stajališta Suda Europske unije izneseni u aktualnim presudama u 2024 godini U dvjema presudama ...

rrif - 10.2023, str. 127
Recentne presude Suda EU
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku iznosi stajališta Suda Europske unije1 iznesena u nedavnim presudama U prve dvije presude riječ je o utvrđivanju ...

rrif - 7.2023, str. 114
Kvalifikacija isporuke - sudska praksa
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

U članku se objašnjavaju stajališta Suda Europske unije1 u vezi s kvalifikacijom složene transakcije glede punjenja električnih vozila u predmetu ...

rrif - 3.2023, str. 142
Nastanak prava na odbitak pretporeza i nastanak porezne obveze
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s trenutkom nastanka prava na odbitak pretporeza u okolnostima kada ...

rrif - 10.2022, str. 113
Registracija za potrebe PDV-a kao uvjet za primjenu prijenosa porezne obveze ili prava na izbor oporezivanja
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s uvjetom prema kojemu porezni obveznik u skladu s nacionalnim ...

rrif - 7.2022, str. 107
Isporuka uz naknadu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem je li u konkretnom slučaju riječ o obavljenoj ...