Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2021, str. 189
Što donose izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Zakonom o pružanju usluga u turizmu uređuju se usluge u turizmu način i uvjeti za pružanje tih usluga ugovor o ...

pip - 2.2021, str. 83
Posredovanje u Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

U članku se na temelju općih pravila ZOO a prvotno obrađuje posredovanje kao činidba koja je predmet ugovora o posredovanju ...

rrif - 2.2021, str. 64
Plaće zaposlenih umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune nesposobnosti za rad radni odnos mogu zasnovati i ...

obav - 2.2021, str. 63
VII. Međunarodni ugovori
Autor:

1 MEĐUNARODNI UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA 1 1 POREZ PO ODBITKU 1 2 PROPISANE STOPE POREZA PO ODBITKU 2 ...

rrif - 1.2021, str. 109
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

rrif - 1.2021, str. 98
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika u Obrascu INO-DOH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Godišnja obveza poreza na dohodak iz plaća izaslanih radnika obavlja se prema hrvatskim poreznim propisima Međutim plaćanje predujma poreza na ...

rrif - 12.2020, str. 312
Sklapanje ugovora putem sredstava daljinske komunikacije („na daljinu“)
Autor: Hana Velaj , mag. iur.
Goran Topić , mag. iur.

U svijetu sve veće razvijenosti i dostupnosti modernih oblika komuniciranja posebno sada u vrijeme epidemije virusa COVID 19 sve ...

pip - 12.2020, str. 77
Ništetni i nepostojeći (inegzistentni) ugovori: uzroci, posljedice, sličnosti i razlike te uočeni prijepori u sudskoj praksi
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u članku u bitnim crtama analizira uzroke i posljedice ništetnih i tzv nepostojećih inegzistentnih ugovora te sličnosti i bitne ...

pip - 12.2020, str. 3
Novi zakoni – studeni 2020. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

ZAKON IZ PODRUČJA RADNIH ODNOSA Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni ZAKON ...

Sudska praksa
Kapara
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 11.2020, str. 208
Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

U prošlom i pretprošlom broju ovog časopisa objavljeni su članci o raskidu ugovora U ovom broju nastavljamo s obradom ...

pip - 11.2020, str. 117
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Kapara čl 83 ZOO a Budući da je tuženica odustala od obveza preuzetih predugovorom pravilno su nižestupanjski sudovi ...

rrif - 11.2020, str. 146
Primitci studenata ostvareni putem studentskog servisa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Djelatnost zapošljavanja podrazumijeva i posredovanje za obavljanje poslova i usluga učenika i studenata bez zasnivanja radnog odnosa Pravne i ...

pip - 11.2020, str. 36
Zastara restitucijskih zahtjeva koji nastaju kao posljedica ništetnosti pravnog posla
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ

U članku autor analizira pravno shvaćanje Građanskog odjela Vrhovnog suda RH Su IV 47 2020 2 u kojemu se određuje ...

Mišljenja
Obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada
Četvrtak, 22.10.2020, 115-01/20-01/89

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Pitanja i odgovori
Stručnjak zaštite na radu
Utorak, 20.10.2020.

Mora li stručnjak zaštite na radu biti u radnom odnosu kod fizičke ili pravne osobe kod koje obavlja poslove zaštite ...

Pitanja i odgovori
Duljina otkaznih rokova
Utorak, 20.10.2020.

Može li poslodavac svojim pravilnikom o radu urediti trajanje otkaznih rokova u različitom trajanju od onoga koje je predviđeno Zakonom ...

rrif - 10.2020, str. 181
Raskid ugovora na temelju zakona – jednostrani raskid
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

U prošlome broju časopisa objavljen je prvi dio članka o raskidu ugovora opći pojam raskida ugovora te dva specifična ...

rrif - 10.2020, str. 120
Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Isplata dobitka u nekim slučajevima može biti oporeziva ali i neoporeziva ovisno o godini u kojoj je dobitak ostvaren ...

rrif - 10.2020, str. 108
Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – porez po odbitku na isplatu dobitka podružnica osnivačima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit porez po odbitku plaća se pri isplati udjela u dobitku ...

pip - 10.2020, str. 84
Plaćeni dopust
Autor: Goran Topić , mag. iur.

Autor se u članku bavi institutom plaćenog dopusta radnika Taj institut samim Zakonom o radu nije podrobno uređen odnosno ostavljene ...

pip - 10.2020, str. 41
Analiza pravnih učinaka valutne klauzule i instituta konverzije u svjetlu recentne prakse Suda EU-a
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u članku u bitnim crtama analizira pojedina prijeporna pravna pitanja koja su se pojavila u sudskoj praksi tijekom rješavanja ...

Pitanja i odgovori
Uvjeti rada maloljetnih radnika
Petak, 18.09.2020.

Mora li poslodavac maloljetnoj osobi s kojom je sklopio ugovor o radu osigurati posebne uvjete rada u odnosu na punoljetne ...

pip - 9.2020, str. 133
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Može li se uplaćeni porez po odbitku na teret isplatitelja knjižiti kao porezno priznati rashod Tuzemni isplatitelj naknade za ...

rrif - 9.2020, str. 182
Raskid ugovora voljom stranaka i po sili zakona
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Autor u ovome članku na zanimljiv i pregledan način prikazuje institut raskida ugovora određujući njegov pojam i razgraničenje raskida ...

rrif - 8.2020, str. 155
Računovodstvo po ugovorima o reverzibilnom faktoringu
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

1 Uvod 2 Prezentiranje u bilanci 3 Prestanak priznavanja financijske obveze 4 Prezentiranje u izvještaju o novčanim tijekovima 5 Bilješke ...

rrif - 8.2020, str. 137
Porezni položaj drugog dohotka ostvarenog u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Drugim dohotkom smatraju se primitci oporezivi porezom na dohodak koje ostvaruju fizičke osobe a koji nisu plaće ni dohodak ...

Pitanja i odgovori
Blagdani i neradni dani
Petak, 24.07.2020.

Ostvaruje li radnik za dane blagdana i neradne dane pravo na naknadu plaće ili pravo na povećanu plaću?

Pitanja i odgovori
Odobravanje zajma i obračun kamate
Petak, 24.07.2020.

Fizička osoba odobrava zajam trgovačkom društvu u kojemu je direktor Koja je stopa najnižih i najviših kamata koje se mogu ...

Pitanja i odgovori
Zakupnina za vrijeme nemogućnosti rada zbog pandemije bolesti COVID-19
Petak, 24.07.2020.

Treba li porezni obveznik zakupodavac poslovnog prostora obračunati PDV na utvrđenu naknadu koja proizlazi iz odredaba ugovora o zakupu poslovnog ...

Sudska praksa
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Oporezivanje primitaka člana uprave koji nije u radnom odnosu
Srijeda, 08.07.2020, 410-01/20-01/1475

Davatelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

pip - 7.2020, str. 105
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Raskid ugovora čl 368 ZOO a Suprotno revizijskim navodima tužitelja kod činjenice da je kupoprodajni ugovor raskinut u ...

rrif - 7.2020, str. 124
Sadašnji trenutak deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Još uvijek su u Republici Hrvatskoj zakonsko sredstvo plaćanja kune a samo u nekim okolnostima to mogu biti i ...

rrif - 7.2020, str. 44
Studentski ugovori i naknade mobiliziranih osoba
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja u vezi s posredovanjem pri zapošljavanju studenta s motrišta posrednika te ...

Pror - 7.2020, str. 39
Odabrano iz Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Mnoga pitanja iz područja radnog prava u području javnih služi uređena su između ostalih izvora radnog prava i odgovarajućim ...

rrif - 7.2020, str. 41
Otpust duga i prijenosi – donosi nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiže ugovoreni otpust duga u vezi s primljenim zajmom te prijenosi darovanja nefinancijske imovine ...

Pitanja i odgovori
Mirovina i mogućnost isplate otpremnine
Ponedjeljak, 29.06.2020.

Naš zaposlenik odlazi u mirovinu Jesmo li mu u obvezi zbog te činjenice isplatiti otpremninu Ako jesmo prema kojem zakonu ...

Pitanja i odgovori
Kolektivni višak radnika i prava radnika
Ponedjeljak, 29.06.2020.

Zbog trenutačne ekonomske situacije moramo otpustiti najmanje 30 radnika Pritom bi nekim radnicima uručili odluke o poslovno uvjetovanom otkazu a ...

Mišljenja
Prijava boravka natjecatelja
Petak, 05.06.2020, 334-08/20-01/93

Davatelj: Ministarstvo turizma

pip - 6.2020, str. 96
Novi Zakon o patentu u sklopu hrvatskog prava intelektualnog vlasništva
Autor: Doc. dr. sc. Dragan Zlatović

Područje zaštite izuma patentom kao pravom intelektualnog vlasništva u RH bilo je do 20 veljače 2020 godine uređeno Zakonom o ...

pip - 6.2020, str. 70
Sklapanje ugovora na daljinu
Autor: Goran Topić , mag. iur.
Hana Velaj , mag. iur.

Epidemija virusa COVID 19 aktualizirala je pitanje sklapanja ugovora na daljinu u situacijama kada se dvije stranke ugovaratelji ne nalaze ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Mišljenja
Utvrđivanje i naplata lokalnih poreza
Utorak, 05.05.2020, 410-01/20-01/1060

Davatelj: Porezna uprava