Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
Utorak, 04.01.2022.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd margin left auto margin right auto myTable th myTable ...

rrif - 1.2022, str. 135
Materijalni nedostatci u noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Novela ZOO 21 donesena je s jedinim ciljem potpunog usklađivanja maksimalne i ciljane harmonizacije hrvatskoga obveznog prava s pravilima Direktive ...

rrif - 1.2022, str. 101
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika na Obrascu INO-DOH za 2021. godinu
Autor:

Radnici koje je poslodavac uputio na rad u drugu državu u razdoblju duljem od 30 dana a najdulje 24 mjeseca ...

rrif - 1.2022, str. 91
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

rrif - 1.2022, str. 55
Obračun plaće prema radnim satima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Plaća radnika mora biti ili određena tako da je ugovorom o radu utvrđena točna svota plaće ili odrediva tako da ...

pip - 1.2022, str. 39
Ugovor o doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje osnovna obilježja dvaju ugovora koja međusobno dijele mnoge sličnosti a zbog kojih ih ljudi u svakodnevnom ...

pip - 1.2022, str. 17
Pogled na Posebne uzance o građenju iz javnonabavne perspektive
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se nove Posebne uzance u građenju nastoje sagledati iz perspektive ugovora o javnoj nabavi radova Pokušava se utvrditi ...

Knjiga
Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
17.12.2021

U prodaji je Zakon o obveznim odnosima urednički pročišćeni tekst sa stvarnim kazalom Nar nov 35 05 41 08 125 ...

Naslovnica knjige: Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
Vijesti
Računovodstvo praćenja očekivanih popusta prema MSFI-ju 15
Srijeda, 08.12.2021.

S novim MSFI 15 Prihodi od ugovora s kupcima značajno je promijenjen pristup računovodstvenog obuhvaćanja ugovorenih popusta te postupaka s ...

rrif - 12.2021, str. 253
Rad pograničnih radnika iz BiH u RH
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

S ciljem olakšavanja prelaska granice za stanovništvo u pograničnom području dviju susjednih država RH i BiH sklopile su Sporazum o ...

pip - 12.2021, str. 24
Pravna analiza zakonitosti povećanja naknada u ugovorima o leasingu – II. dio
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u drugom dijelu članka navodi pravnu analizu utvrđenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dalje HANFA koja su obrađena ...

Pror - 12.2021, str. 37
Postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, u praksi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Okvirnim sporazumom smatra se onaj koji je sklopljen između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata čija ...

Pror - 12.2021, str. 31
Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi od 1. siječnja 2022. godine
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Objavljene su nove financijske vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi koje su u primjeni od 1 siječnja 2022 godine Te ...

pip - 12.2021, str. 11
Materijalni nedostatci u Noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Novela ZOO 21 donesena je s jedinim ciljem potpunog usklađivanja maksimalne i ciljane harmonizacije hrvatskoga obveznog prava s pravilima Direktive ...

Vijesti
Izmjene Zakona o obveznim odnosima
Četvrtak, 25.11.2021.

U Nar nov br 126 21 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima Izmjene zakona se ...

Vijesti
Obvezno testiranje i nadoknada troška testiranja
Petak, 19.11.2021.

Od 16 studenoga 2021 godine Nar nov br 121 21 na snazi je Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o ...

Snimka webinara
Računovodstveno i porezno motrište nematerijalne imovine, trajanje 191 min
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Autor: M.H.

rrif - 11.2021, str. 189
Zdravstvena zaštita radnika koji rade u državi s kojom Republika Hrvatska primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.

U članku se objašnjava način korištenja zdravstvene zaštite upućenih radnika na rad ili na službeno putovanje u skladu s bilateralnim ...

rrif - 11.2021, str. 171
Rokovi ispunjenja i ugovor o robno-trgovačkom kreditu
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ispunjenje novčanih obveza iznimno je aktualno i važno u gotovo svakodnevnoj praksi Bitno je istaknuti da su zakonom propisani rokovi ...

rrif - 11.2021, str. 108
Utvrđivanje rezidentnosti fizičkih osoba
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Utvrditi rezidentnost neke fizičke osobe može se odnositi i na strance ali i na tuzemne fizičke osobe Pri određivanju čija ...

pip - 11.2021, str. 23
Pravna analiza zakonitosti povećanja naknada u ugovorima o leasingu – I. dio
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u prvom dijelu članka analizira utvrđenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dalje HANFA o pravnoj valjanosti ugovornih odredaba ...

Vijesti
Pravni, socijalni i porezni položaj upućenih radnika na rad u RH
Četvrtak, 07.10.2021.

Upućeni izaslani radnik je radnik koji je u radnom odnosu kod poslodavca sa sjedištem u državi članici EU te državi ...

pip - 10.2021, str. 122
Pitanja i odgovori
Autor:

Zaračunavanje građevinskih usluga općini Prijenos porezne obveze propisan čl 75 st 3 Zakona o porezu na dodanu vrijednost odnosi ...

pip - 10.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 58 Odgovornost za štetu zbog propuštenih radnji čl 1045 ZOO a Uzimajući u obzir da u razdoblju ...

Pror - 10.2021, str. 33
Prijevoz u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Materijalna prava službenika i namještenika u javnim službama uređena su odgovarajućim kolektivnim ugovorima Jedno od prava tih osoba je pravo ...

pip - 9.2021, str. 96
Prorogacijska klauzula u potrošačkom ugovoru
Autor: Renata MARIĆ _ IVANOVIĆ, dipl. iur.

Stranke u parničnom postupku nerijetko ističu prigovor mjesne nenadležnosti i sporazum stranka o mjesnoj nadležnosti suda Riječ je uglavnom o ...

rrif - 8.2021, str. 117
Ugovorne kamate poduzetnika
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kamate na posudbe zajmove i kredite obračunavaju se u ugovorenom vijeku kao ugovorne kamate a kada dužnik kasni s isplatama ...

rrif - 8.2021, str. 77
Porezna osnovica s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže utvrđivanje porezne osnovice pri isporukama dobara i usluga uz naknadu i bez naknade pri odobravanju popusta ...

Sudska praksa
Ispunjavanje ugovornih obveza
Utorak, 20.07.2021.

Županijski sud u Dubrovniku

Vijesti
Tumačenja kolektivnih ugovora za javno područje
Srijeda, 14.07.2021.

Radno pravo u javnom području uređeno je i općim kolektivnim ugovorima za državne službenike i namještenike odnosno službenike i namještenike ...

Vijesti
Godišnji odmor zaposlenika škole
Subota, 03.07.2021.

Koje su specifičnosti korištenja godišnjeg odmora zaposlenika škole Zaposleni u školskim ustanovama školama ostvaruju dodatna prava vezana za korištenje godišnjeg ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
Petak, 02.07.2021.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2 ...

pip - 7.2021, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 38 Naknada štete čl 1045 ZOO a Točno je da postoji i vanjski kanal za otjecanje oborinskih ...

Pror - 7.2021, str. 36
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Prema odredbama Temeljnoga kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na službenike i namještenike u javnim službama postoji tijelo koje ga tumači ...

Sudska praksa
Pravo služnosti
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Županijski sud

Sudska praksa
Prividan ugovor
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 6.2021, str. 91
Incoterms®
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Pravila Incoterms označavaju međunarodno usuglašene skupove odredaba o tijeku pravnog posla koji uključuje prijevoz robe najčešće preko granice kako ih ...

pip - 6.2021, str. 82
Sklapanje ugovora bez vođenja pregovora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Uobičajeno se ugovori sklapaju nakon pregovora i kao rezultat tih pregovora Međutim u hrvatskom obveznom pravu ali i drugdje poznati ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.05.2021.

Objavljen je broj 6 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za lipanj 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Promjena mišljenja ...

Vijesti
Rad umirovljenika uz zadržavanje mirovine
Četvrtak, 13.05.2021.

Kako biti zaposlen a ujedno zadržati mirovinu Umirovljenici osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune ...

Pitanja i odgovori
Neoporezive isplate otpremnine – što se smatra radom kod istog poslodavca?
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Društvo je radnici otkazalo ugovor o radu osobno uvjetovanim otkazom nakon tri godine neprekinutog staža Radnica je prethodno ostvarila 5 ...

rrif - 5.2021, str. 193
Pobojni ugovori
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u ovome članku razmatra institut pobojnosti kao lakši oblik nevaljanosti ugovora izlažući razloge zbog kojih dolazi do pobojnosti ugovora ...

pip - 5.2021, str. 120
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Neoporezive isplate otpremnine što se smatra radom kod istog poslodavca Kada se otkazuje ugovor o radu osobno ili poslovno ...

pip - 5.2021, str. 33
Zaposleni umirovljenici – problematika obračuna i isplate plaće
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U pretprošlom i prošlom broju časopisa Pravo i porezi objavili smo članak o radu umirovljenika obavljanjem djelatnosti kao sporednog zanimanja ...

rrif - 5.2021, str. 21
Povrati neprodane robe, jamstva i zamjena robe u jamstvenom roku prema MSFI-ju 15
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

U članku se obrađuju dvije teme koje uređuju odredbe MSFI ja 15 Prihodi od ugovora s kupcima drukčije nego je ...

rrif - 4.2021, str. 193
Rad sezonskih radnika – državljana trećih zemalja u RH u skladu s novim Zakonom o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Sezonski radnik je državljanin treće zemlje koji zadržava prebivalište u trećoj zemlji a zakonito i privremeno boravi u RH kako ...

pip - 4.2021, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Raskid ugovora čl 361 ZOO a Za ocijeniti je da se nisu ostvarile pretpostavke iz čl 361 st ...

Pitanja i odgovori
Dnevnice za rad na terenu
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Kakav je porezni položaj isplate dnevnice za rad na terenu koja je viša od 120 00 kuna dnevno radniku koji ...