Priprema za godišnji obračun za 2021. i aktualnosti


Trajanje: 5 h 30 min
Datum: 07.12.2021

Cijena: 625,00 kn


Tijekom poslovne godine neki poslovni događaji ostanu otvoreni, a za neke su se pak promijenili propisi. S približavanjem kraja poslovne godine moramo pravilno razumjeti otvorena porezna i računovodstvena pitanja te ih ispravno provesti u poslovnim knjigama i evidencijama. Na webinaru smo razmotrili razna pitanja radi provjere dosadašnjih postupaka ili otklanjanja možebitnih pogrešaka.

Program:

Predavačica: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Konačni obračun plaće
 • Primjena minimalne plaće u 2022. godini
 • Neoporezive premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, sistematski pregledi, III. stup mirovinskog osiguranja
 • Neoporezivana darovanja u 2021. godini (božićnice, nagrade za radne rezultate i dr.)
 • Oporeziva trinaesta plaća
 • Isplata otpremnine
 • Plaće direktora, zaposlenih umirovljenika, likvidatora
 • Osobni odbitak pri zadnjem obračunu plaće
 • Primitci uzdržavanih članova uže obitelji i utjecaj primitaka studenata na osobni odbitak
 • Evidentiranje potpora kod obveznika samostalnih djelatnosti (knjiga primitaka i izdataka)
 • Zašto naši državljani, u pravilu, trebaju prijaviti dohodak koji ostvare u inozemstvu – utvrđivanje rezidentnosti

Predavač: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a te prava i obveze koje pritom nastaju
 • Posebnosti obračuna PDV-a za prosinac 2021. godine
 • Utvrđivanje postotka podijele pretporeza (pro-rate) za 2021. godinu
 • Ispravci pretporeza za zalihe i gospodarska dobra
 • Otpisi obveza prema dobavljačima, zajmodavcima i sl.
 • Otpisi i usklađenja javnih davanja
 • Obračun amortizacije i promjena korisnog vijeka trajanja dugotrajne imovine
 • Priprema za godišnji popis imovine i obveza (inventuru)

Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Priprema za obračun poreza na dobitak za 2021. godinu
 • Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
 • Vrijednosna usklađenja i otpisi predujmova, zajmova i zaliha
 • Kamate s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
 • Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja
 • Porezno motrište troškova rezerviranja
 • Računovodstveno i porezno motrište naknadnih popusta
 • Kako spriječiti ulazak u zonu gubitka
 • Kako ispraviti pogreške u knjiženjima

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 24. studenoga 2021. godine.

Cijena video snimke je 625,00 kn (500,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).