Priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplati

Datum: 28.11.2022, Ponedjeljak
Autor: LJ.M.

Porezni obveznik može odbit pretporez u sklad u s odredbama čl. 58., 59., 60. 61. i 62. Zakona o porezu nadodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 113/2., dalje: Zakon o PDV-u). Kako je trebao postupati porezni obveznik koji utvrđuje obvezu prema izdanim računima s primljenim računima od obveznika koji utvrđuju obvezu prema naplati, nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju (dalje: EU), pojašnjava i stajalište Ministarstva financija (KLASA: 410410-19/13-01/533 od 14. listopada 2013. godine) u kojemu je navedeno: Porezni obveznik, koji je obveznik poreza na dobit te je upisan u registar obveznika PDV-a, PDV obračunava prema izdanim računima, a PDV sadržan u računima dobavljača može odbiti kao pretporez ako ispunjava sve propisane uvjete neovisno o tome je li račun platio dobavljaču ili nije.

Međutim, u skladu s presudom Suda EU C-9/20, od 10. veljače 2022. godine, neovisno na odredbe nacionalnih propisa, odnosno Zakona o PDV-u, navedeno je: Članak 167. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2010/45/EU od 13. srpnja 2010., treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis kojim se predviđa da pravo na odbitak pretporeza nastaje već u trenutku izvršenja transakcije u slučaju kada, u skladu s nacionalnim odstupanjem na temelju članka 66. prvog stavka točke (b) Direktive 2006/112, kako je izmijenjena Direktivom 2010/45, obveza obračuna PDV a u odnosu na isporučitelja nastaje tek u vrijeme naplate naknade, a naknada još nije plaćena.

To znači, a u skladu s tekstom navedene presude, da obveznici PDV-a koji utvrđuju obvezu PDV- a prema izdanim računima mogu priznati pretporez iz ulaznih računa dobavljača koji utvrđuju obvezu PDV-a prema naplati, tek kada račun plate!

Iako je presuda objavljena 10. veljače 2022. godine, odredba se neće primjenjivati unazad, a očekuje se i uputa Ministarstva financija (koja bi trebala biti objavljena uskoro) u vezi priznavanja pretporeza po računima poreznih obveznika koji utvrđuju obvezu prema naplati.

Povratak na vijesti