Promjena primatelja u zemlji odredišta nakon puštanja robe u slobodan promet korištenjem postupka 42

Datum: 15.05.2015, Petak
Klasa: 410-19/15-01/111
Davatelj: Porezna uprava

Zatražili ste očitovanje u vezi izmjene podataka u carinskoj deklaraciji, odnosno promjene primatelja u zemlji odredišta nakon puštanja robe u slobodan promet korištenjem postupka 42. U dopisu se navodi da je na nadležno postupanje u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi zaprimljen pisani podnesak u kojem se postavlja upit u vezi postupanja kod promjene primatelja (kupca) u zemlji odredišta, a nakon puštanja robe u slobodni promet korištenjem postupka 42. Prema navodima u dopisu u predmetnom slučaju roba je iz Hrvatske otpremljena u Italiju primjenom postupka 42 uz navođenje obaveznih podataka za postupak 42 u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji, sukladno Uputi Carinske uprave, Središnjeg ureda KLASA: 011-02/13-03176, URBROJ: 513-02-1243/1-13-1 od 28. lipnja 2013. o primjeni postupaka 42 i 63. U dopisu se navodi da je faktura temeljem koje je uvoznik iz Hrvatske isporučio robu kupcu u Italiju u cijelosti stornirana (budući da je kupac osporio cijenu proizvoda) te je nakon toga dio predmetne robe koja je otpremljena u Italiju prodan spomenutom kupcu, a ostali dio robe drugome kupcu, također u Italiji. U trenutku uvoza su, prema navodima u dopisu, Carinskoj upravi podneseni svi zahtijevani podaci, i to u polju 44/1 deklaracije PDV identifikacijski broj primatelja iz druge zemlje članice, te u polju 44/2 broj fakture temeljem koje je roba isporučena u drugu zemlju članicu. Međutim, obzirom da su se nakon puštanja u slobodni promet navedeni podaci promijenili zbog promjene primatelja kojem su dobra isporučena u drugoj zemlji članici, uvoznik je predao zahtjev za izmjenu podataka u deklaraciji u kojem traži promjenu primatelja u drugoj zemlji članici te je u vezi s tim postavljeno pitanje može li Carinska uprava izvršiti izmjenu podataka u deklaraciji, odnosno promjenu primatelja u drugoj zemlji članici.
Odredbe u vezi postupka 42 propisane su čl. 44. st. 1. t. 26. te čl. 44. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u).
Naime, čl. 44. st. 1. t. 26. propisano je da je plaćanja PDV-a oslobođen uvoz dobara otpremljenih ili prevezenih iz trećeg područja ili iz treće zemlje na područje Republike Hrvatske, ako je ta dobra uvoznik ili osoba koja je određena kao porezni dužnik pri uvozu neposredno nakon uvoza isporučio unutar Europske unije uz primjenu oslobođenja od PDV-i iz čl. 41. st. 1. Zakona o PDV-u.
Navedeno oslobođenje se prema odredbama čl. 44. st. 2. Zakona o PDV-u primjenjuje pod uvjetom da nakon uvoza dobara slijedi isporuka dobara ili premještanje dobara u drugu državu članicu, koja je prema čl. 41. st. 1. t. a) i d) Zakona o PDV-u oslobođena od plaćanja PDV-a, i to samo ako je uvoznik u trenutku uvoza Carinskoj upravi pružio najmanje sljedeće podatke:
a) svoj PDV identifikacijski broj izdan u Republici Hrvatskoj ili PDV identifikacijski broj svoga poreznog zastupnika, koji jamči za plaćanje PDV-a, izdan u Republici Hrvatskoj,
b) PDV identifikacijski broj stjecatelja, izdan u drugoj državi članici, kojemu se isporučuju dobra prema čl. 41. st. 1. t. a) Zakona o PDV-u ili vlastiti PDV identifikacijski broj izdan u državi u kojoj završava prijevoz ili otprema dobara, ako se dobra prema čl. 41. st. 1. t. d) Zakona o PDV-u premještaju,
c) dokaz iz kojeg je vidljivo da su uvezena dobra namijenjena za prijevoz ili otpremu iz Republike Hrvatske u neku drugu državu članicu.
U skladu s navedenim, obzirom da je prema navodima u dopisu račun temeljem kojeg je uvoznik koji je u Hrvatskoj primijenio postupak 42 i isporučio dobra kupcu u Italiju u cijelosti storniran nakon čega je dio predmetnih dobara koja su otpremljena u Italiju prodan spomenutom kupcu, a ostali dio robe drugome kupcu u Italiji mišljenja smo da u konkretnom slučaju nema zapreke za promjenu primatelja u drugoj zemlji članici. Međutim, napominjemo da uvoznik koji je u Hrvatskoj primijenio postupak 42 mora osigurati podatke o kupcima i količini dobara koja je otpremljena u Italiju (preslika računa izdana spomenutim kupcima) te je u skladu s tim obvezan podnijeti Zbirnu prijavu za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP).
 

Povratak na mišljenja