Računovodstvo lizinga


Trajanje: 2 h 4 min
Datum: 16.06.2021

Cijena: 475,00 kn


Snimka webinara - Računovodstvo lizinga

Financijski i operativni lizing vrlo su učestali načini financiranja nabave osnovnih sredstava poduzetnika. O ugovorenoj vrsti lizinga ovisi računovodstveni tretman i oporezivanje predmeta lizinga porezom na dobitak, porezom na dodanu vrijednost i porezom na dohodak. Specifičnosti pojedine vrste lizinga posebice dolaze do izražaja kod lizinga osobnih automobila te kod obveznika poreza na dodanu vrijednost koji plaćaju PDV prema naplaćenim naknadama.

Na ovoj snimci webinara objašnjavaju se specifičnosti ugovora o financijskom i operativnom lizingu s obzirom na njihove karakteristične ugovorne odredbe te njihov računovodstveni i porezni položaj kod poduzetnika koji primjenjuju HSFI-je i MSFI-je.

Program:

Posebnosti ugovora o financijskom i operativnom lizingu i njihovo računovodstveno evidentiranje
Predavačica: mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

 • Ugovor o operativnom lizingu i ugovor o financijskom lizingu – zajedničke i razlikovne odredbe
  • Udio primatelja u financiranju (učešće) i otkupna vrijednost kod financijskog lizinga
  • Udio primatelja u financiranju (učešće, posebna najamnina), jamčevina i ostatak vrijednosti kod operativnog lizinga
 • Računovodstveno evidentiranje ugovora o lizingu kod primatelja lizinga
  • Ugovor o financijskom lizingu
  • Ugovor o operativnom lizingu kod obveznika primjene HSFI-ja
  • Ugovor o operativnom lizingu kod obveznika primjene MSFI-ja
 • Računovodstveno evidentiranje prijevremenog prestanka ugovora o lizingu

Oporezivanje ugovora o lizingu i specifičnosti lizinga osobnih automobila
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

 • Porezni položaj ugovora o lizingu s motrišta odredaba Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na dobit
 • Specifičnosti lizinga osobnih automobila (financijski i operativni lizing)
  • mogućnost odbitka pretporeza ovisno o vrsti ugovora o lizingu
  • utjecaj financijskog i operativnog lizinga na poreznu osnovicu s motrišta odredaba Zakona o porezu na dobit
  • obračunavanje i evidentiranje plaće u naravi za uporabu osobnih automobila na temelju ugovora o operativnom i financijskom lizingu
 • Lizing kod poreznih obveznika koji plaćaju PDV prema naplaćenim naknadama

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 16. lipnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).