Rok za podnošenje obrasca PD

Datum: 25.04.2017, Utorak
Autor: Đ.J.

      Rok za podnošenje prijave poreza na dobit za 2016. godinu (Obrazac PD) je utorak 2. svibnja 2017. (osim za one porezne obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske). Ovo je potvrdila i Porena uprava u  svojoj Uputi o sastavljanju, podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2016. godinu  (Klasa 410-01/17-01/161¸ Ur. broj:  513-07-21-01/17-1  od 22. veljače 2017.).

      Podsjećamo, predujmovi poreza na dobitak za 2017. godinu utvrđuju se primjenom novih poreznih stopa  (12% ili 18%).

Povratak na vijesti