Sažetak deviznog sustava RH


Trajanje: 2 h 0 min
Datum: 17.12.2020

Cijena: 500,00 kn


Snimka webinara - Sažetak deviznog sustava RH

U ovom video predavanju dan je sažeti pregled deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na osnovne odnose između deviznih rezidenata i nerezidenata te moguće prijenose stranih sredstva prijenosa između deviznih rezidenata. Osim toga, upućuje se na postojeća ograničenja u deviznom poslovanju između deviznih nerezidenata i rezidenata te se predstavlja postojeći okvir obveznog izvješćivanja Hrvatske narodne banke.

Program

Presjek statističkih izvješća koja devizni rezidenti dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci
Predavačica: mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i ovl. por. savj.

 • utvrđivanje devizne rezidentnosti
 • vrste deviznih poslova
 • plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja
  • strana sredstva plaćanja
  • naplata u stranim sredstvima plaćanja
  • plaćanje u stranim sredstvima plaćanja
 • poslovanje s gotovinom u stranoj valuti (naplata, plaćanje)
 • devizna blagajna
 • ograničenja u poslovanju sa stranim sredstvima plaćanja između deviznih rezidenata i nerezidenata
 • obračunske namire u deviznom poslovanju
 • simulirani ugovori
 • nadzorne knjige kapitalnih poslova

Presjek statističkih izvješća koja devizni rezidenti dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci
Predavač: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

 • statističko istraživanje o inozemnim izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima
  • prijava inozemnog vlasničkog ulaganja
  • upitnik o inozemnim vlasničkim ulaganjima
  • prijava inozemnoga vlasničkog ulaganja za podružnice
  • upitnik o transakcijama između matičnih poduzeća i njihovih podružnica
  • izvješćivanje o kupoprodaju nekretnina između rezidenta i nerezidenata
  • izvješće o dividendama i ostalim prihodima od vlasničkih ulaganja rezidenata
 • statističko istraživanje o razmjeni usluga s inozemstvom
  • istraživanje o prihodima i rashodima od međunarodnih putovanja
  • istraživanje o uslugama u međunarodnom prijevozu
  • istraživanje o građevinskim uslugama u inozemstvu
  • istraživanje o uslugama osiguranja
  • istraživanje o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom-ostale usluge
 • statističko istraživanje o kreditnim i depozitnim odnosima s inozemstvom
 • statističko istraživanje o poslovima oplemenjivanja
 • statističko istraživanje o isplatama plaća, dodataka na plaće i drugih naknada na osnovi rada nerezidenata
 • statističko istraživanja o ugovorima s karakteristikama financijskih izvedenica sklopljeni s nerezidentima

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 17. prosinca 2020. godine.

Cijena video snimke je 500,00 kn (400,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke em>webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).