Simulirani pravni posao


Predmet: Prvostupanjski sud nalazi utvrđenim da u konkretnom slučaju nema simulacije predmeta obveze, budući da je tuženik slobodan valjano sklopio ugovor o kreditu, a izostanak sredstava osiguranja (založnog prava) ne upućuje na simulirani pravni posao, koji dovodi do ništetnosti ugovora.

Broj presude: Gž-2296/2021-2, od 28. listopada 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Osijeku

Visinu tužbenog zahtjeva prvostupanjski sud je utvrdio provedenim financijskim vještačenje gdje je vještak D P dao tri varijante izračuna visine dugovanja Po prvoj varijanti u slučaju otkaza ugovora o kreditu što prvostupanjski sud nalazi utvrđenim a uzimajući u obzir iznos oročenog depozita ukupan dug po kreditu iznosi 187 897 14 kn u drugoj varijanti pod pretpostavkom da ugovor nije otkazan odnosno da se kao datum dospijeća uzima dospijeće zadnje rate kredita stanje duga je 193 881 30 kn a treća varijanta izračuna koji stranke ni sud ne prihvaćaju se odnosi na vezanje datuma otkaza kredita sa primitkom rješenja o ovrsi od strane ovršenika ovdje tuženika Pravilno je prvostupanjski sud kao relevantnu u obzir uzeo prvu varijantu nalaza vještaka s tim da je iznos duga otkazom a sukladno ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu