Transferne cijene u RH


Trajanje: 2 h 17 min
Datum: 28.03.2022

Cijena: 132,72 EUR
999,98 KNTransferne cijene predstavljaju cijene koje se primjenjuju u transakcijama između povezanih osoba / društava u slučaju odnosa rezident – nerezident i obratno, ali i u slučaju dviju povezanih osoba rezidenata ako je jedna u povoljnijem poreznom položaju.

Cilj je ovog webinara predstavljanje transfernih cijena u RH, zakonodavnog okvira koji to područje uređuje te značenje načela nepristrane transakcije kroz utvrđivanje njegove primjene i usklađenja transfernih cijena kroz praktičan primjer. Također smo objasnili tko se smatra povezanom osobom i obveznikom sastavljanja dokumentacije o transfernim cijenama, što treba sadržavati navedena dokumentacija te važnost i uloga analize usporedivosti i funkcionalne analize. Objasnili smo i ograničenja priznavanja troškova kamata na zajmove, metode određivanja transfernih cijena, prednosti i nedostatci pojedinih metoda, kada se one najčešće koriste te prethodni sporazum o transfernim cijenama.

Program:

 • Zakonodavni okvir
  • nacionalni porezni propisi
  • međunarodni propisi / smjernice
  • novosti revidiranih OECD-ovih Smjernica o određivanju transfernih cijena
  • Smjernice za rješavanje implikacija pandemije bolesti COVID-19 na transferne cijene
 • Povezane osobe
  • tko se smatra povezanim osobama za potrebe transfernih cijena
  • praktični primjeri
 • Metode određivanja transfernih cijena
  • koje su metode određivanja transfernih cijena
  • praktični primjeri
  • prednosti i nedostatci pojedinih metoda
  • hijerarhija metoda
  • kada se najčešće primjenjuju koje metode
 • Načelo nepristrane transakcije
  • utvrđivanje primjene načela nepristrane transakcije
  • usklađenje transfernih cijena s praktičnim primjerom
  • utjecaj usklađenja na PDV
 • Dokumentacija
  • tko su obveznici sastavljanja dokumentacije za transferne cijene
  • što treba sadržavati dokumentacija za transferne cijene
  • što je analiza usporedivosti i koja je njezina uloga u izradi dokumentacije
  • što je funkcionalna analiza i koja je njezina uloga u izradi dokumentacije
  • izvješće po državama (izvješće CbC)
 • Ograničenja priznavanje troškova kamata na zajmove
  • pravilo o omjeru duga i kapitala
  • pravilo tržišne kamatne stope
  • pravilo o ograničenju kamate
  • praktičan primjer
 • Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (PD-IPO)
  • tko su obveznici sastavljanja Obrasca PD-IPO
  • rokovi dostave Obrasca PD-IPO
  • sadržaj Obrasca PD-IPO
 • Prethodni sporazumi o transfernim cijenama
  • predmet sporazuma
  • ciljevi i načela sporazuma
  • vrste sporazuma
  • tijek postupka sklapanja sporazuma

Predavačice:

 • Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ, dipl.o ec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
 • Danijela ŠREPFLER, dipl. oec.

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 24. ožujka 2022. godine.

Cijena video snimke je 1000.00 kn kn (800,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.